ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Międzynarodowe prawo handlowe. Tom 9 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1362
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Tom 9 Systemu Prawa Handlowego jest opracowaniem zawierającym szczegółowe omówienie systemu międzynarodowego prawa handlowego. Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak:

 • pojęcie międzynarodowego prawa handlowego - jego geneza i definicja;
 • źródła międzynarodowego prawa handlowego m.in. konwencje międzynarodowe, akty regionalne, optional instruments, prawo krajowe, problem harmonizacji prawa prywatnego w aktach pozarządowych, międzynarodowe zwyczaje handlowe, wzory Międzynarodowej Izby Handlowej i innych organizacji;
 • podmioty międzynarodowych transakcji handlowych - zakres statutu personalnego spółki, uznanie i dopuszczenie ich do uczestnictwa w obrocie, oddziały zagraniczne przedsiębiorców, międzynarodowe osoby prawne, transgraniczne przekształcenie spółki, upadłość międzynarodowa;
 • ogólna charakterystyka kontraktu, prawo właściwe dla kontraktu, sposoby oraz forma jego zawarcia, treść kontraktu, język kontraktu: jego wyznaczenie i znaczenie, poszukiwanie prawa właściwego dla wykładni umów;
 • zabezpieczanie wierzytelności;
 • ubezpieczenia;
 • wykonanie zobowiązania i jego naruszenie;
 • rozliczenia w międzynarodowych transakcjach handlowych - waluta, akredytywa, inkaso oraz inne sposoby rozliczeń, kredytowanie transakcji, forfaiting, factoring;
 • zmiany podmiotowe w stosunku wynikającym z kontraktu;
 • przedawnienie;
 • rozstrzyganie sporów.

Część szczegółowa została poświęcona analizie poszczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:

 • umowa sprzedaży - kolizyjnoprawne regulacje umowy sprzedaży, charakterystyka,  zastosowanie i interpretacja Konwencji wiedeńskiej, reguły Incoterms;
 • umowy kompensacyjne i umowa barterowa - pojęcie, struktura, rodzaje, typy transakcji kompensacyjnych, pojęcie umowy kompensacyjnej, umowa offsetowa;
 • przewóz i spedycja;
 • leasing - koncepcje umowy leasingu, prawo jednolite, istota oraz znaczenie materialnoprawne i kolizyjnoprawne związku umowy leasingu i umowy dostawy;
 • umowa o dzieło i umowy pokrewne,
 • umowy o pośrednictwo handlowe (tu także omówiono kwestię pośrednictwa i reprezentacji oraz umowy: agencyjną, dystrybucyjną, franchising, inne umowy nienazwane o pośrednictwo handlowe) oraz umowy o świadczenie usług;
 • umowy licencyjne i pokrewne - licencje z zakresu własności przemysłowej, autorsko-prawne umowy licencyjne, umowy licencyjne w obrocie (umowa o korzystanie z utworów sztuk plastycznych, umowa o produkcję utworu audiowizualnego, umowy o rozpowszechnianie utworów audiowizualnych, umowa o stworzenie utworu multimedialnego, licencje Creative commons, umowy pokrewne (umowy o lokowanie produktu, umowa merchandisingu, umowa o format telewizyjny);
 • umowy o współpracy gospodarczej - umowa o kooperację przemysłową, umowy o współdziałanie (join venture), umowy koncernowe, porozumienia kartelowe.

Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z prawa handlowego międzynarodowego. Każdy rozdział został poprzedzony starannie wybraną, szczegółową literaturą przedmiotu. Autorzy, wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, uwzględnili w publikacji dotychczasowy dorobek doktryny oraz zaprezentowali liczne orzecznictwo przydatne przy przygotowywaniu się do obrony racji klienta..

Książka przeznaczona jest w szczególności dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, a także dla sędziów oraz dla aplikantów i ambitnych studentów.

0 Stanisław Włodyka, Wojciech Popiołek, Mariusz Fras

Zamknij

Wybierz metodę płatności