ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
564
     PDF

Publikacja "Kalendarium finansów publicznych" jest pierwszym na rynku kompleksowym przedstawieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów , które zostały ujęte w  aktach prawnych regulujących problematykę finansów publicznych. W  książce zostały opracowane terminy wynikające z   ustawy o finansach publicznych, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz  aktów prawnych z nią powiązanych, jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa  -  Prawo zamówień publicznych, czy też ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

W książce omawiamy setki dat dotyczące m.in. :

 • Sprawozdawczości budżetowej, finansowej i wydatków strukturalnych,
 • Inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • Kontroli zarządczej i audytu,
 • Procedury budżetowej, absolutorium  i planów finansowych,
 • Dotacji.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

Czy orientują się Państwo m.in.:

 • kiedy upływa termin rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji?
 • kiedy należy ostatecznie dokonać zestawienia obrotów i sald oraz zamknąć księgi rachunkowe?
 • do kiedy należy opracować ostateczne wersje planów finansowych na kolejny rok budżetowy i przekazać je do organu wykonawczego JST?
 • jaki jest ostatni dzień w którym można dokonać zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządowym?
 • do kiedy publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury powinny przekazać organowi wykonawczemu JST sprawozdania z wykonania planu finansowego?

Omówienie poszczególnych  terminów  składa się z następujących części:

 • Opis zagadnienia, którego termin dotyczy
 • Wzór dokumentu powiązany z terminem
 • Odpowiedzialność, jaka grozi za przekroczenie terminu i wskazanie osoby odpowiedzialnej
 • Sekwencja czynności prowadząca do wywiązania się z obowiązku w określonym terminie
 • Podstawa prawna, z której wynika obowiązek wykonania czynności w określonym terminie

Terminy opisywane w poszczególnych rozdziałach zostały podzielone na dwie grupy - oznaczone datami i uzależnione od dokonania innej czynności. Terminy oznaczone datami wynikają wprost z przepisów i nie są uzależnione od dokonywania innych czynności (są to tzw. terminy sztywne). Terminy uzależnione od dokonania innej czynności związane są np. z ogłoszeniem ustawy budżetowej lub uchwały budżetowej, czy też podjęciem określonych czynności przez dysponentów części budżetowych lub inne podmioty.

Prezentowane kalendarium jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych, aby mogli w sposób przystępny zasięgnąć informacji o obowiązkach na nie nałożonych i terminach ich wykonania. Kalendarium jest adresowane również do podmiotów korzystających ze środków publicznych, w szczególności w formie dotacji. Książka powinna również zainteresować wszystkich zajmujących się zawodowo problematyką finansów publicznych, a także kształcących się w tym zakresie.

0 Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak

Zamknij

Wybierz metodę płatności