ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Psychologia miłości (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Psychologia miłości

Okładka książki Psychologia miłości

Okładka książki Psychologia miłości

Okładka książki Psychologia miłości

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
13
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Psy­cho­lo­gia mi­ło­ści Wia­do­mo wszyst­kim, że po­eci prze­waż­nie opie­wa­ją mi­łość. Istot­nie, mi­łość jest głów­nym przed­mio­tem utwo­rów dra­ma­tycz­nych, za­rów­no tra­ge­dii jak ko­me­dii, ro­man­tycz­nych i kla­sycz­nych, eu­ro­pej­skich i in­dyj­skich; nie mniej od dra­ma­tu kwit­nie mi­łość w li­ry­ce i epo­sie, a zwłasz­cza w tej strasz­nej gro­ma­dzie ro­man­sów, któ­re od kil­ku stu­le­ci pło­dzą się co­rocz­nie jak grzy­by we wszyst­kich cy­wi­li­zo­wa­nych kra­jach Eu­ro­py. Wszyst­kie te dzie­ła, ści­śle bio­rąc, za­peł­nia opis mi­ło­ści; nie­któ­re z nich, bar­dzo nie­licz­ne, jak np. [...]

Artur Schopenhauer
Ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku Zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem Najważniejsze dzieła: Świat jako wola i przedstawienie, Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej, O podstawie moralności, O wolności ludzkiej woli, Metafizyka życia i śmierci, Erystyka, czyli Sztuka prowadzenia sporów Filozof niemiecki doby romantyzmu, żarliwy przeciwnik systemu Hegla, przedstawiciel pesymizmu w filozofii. Urodzony w niem. rodzinie kupieckiej w Gdańsku, dorastał w Hamburgu, po śmierci ojca przeniósł się z matką do Weimaru, gdzie przygotowywał się w gimnazjum do studiów uniwersyteckich. Tam też miał okazję poznać ważne dla kultury niemieckiej tego czasu postaci: Christophe'a Wielanda, tłumacza dramatów Shakespeare'a, Friedricha Majera, ucznia Herdera, zafascynowanego kulturą Indii oraz Goethego, pod wpływem którego zajął się badaniem barw i sposobem postrzegania w ogóle. Studiował na uniwersytecie w Getyndze (1809-1813), zajmując się szczególnie Platonem i Kantem. Jego rozprawa habilitacyjna (O poczwórnym źródle zasady racji dostatecznej) stała się podwaliną dalszych rozważań filozoficznych. Dzieło główne Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie ukazało się w 1819 r. W 1820 r. został wykładowcą na uniwersytecie w Berlinie; z pracy tej wycofał się w 1831 r., rozgoryczony z powodu bojkotu jego zajęć przez wyznawców heglizmu, cieszącego się w tym czasie rosnącą sławą wśród studentów. Po opuszczeniu katedry osiedlił się we Frankfurcie nad Menem, gdzie spędził resztę życia.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Artur Schopenhauer

Zamknij

Wybierz metodę płatności