ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dr. Murek zredukowany (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Dr. Murek zredukowany

Okładka książki Dr. Murek zredukowany

Okładka książki Dr. Murek zredukowany

Okładka książki Dr. Murek zredukowany

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
155
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Dr. Mu­rek zre­du­ko­wa­ny Roz­dział I Dok­tór Mu­rek sta­now­czym ge­stem zło­żył pa­pie­ry i wstał. Dal­szą roz­mo­wę uwa­żał za stra­tę cza­su, a zresz­tą z tru­dem pa­no­wał nad ner­wa­mi. -- Pan wy­ba­czy -- roz­ło­żył rę­ce -- ale usta­wa o sa­mo­rzą­dzie nie prze­wi­du­je tu naj­mniej­szych wy­jąt­ków. Prze­targ bę­dzie ogło­szo­ny w po­ło­wie paź­dzier­ni­ka i cie­szył­bym się, gdy­by pań­ska ofer­ta zy­ska­ła pierw­sze miej­sce. Mó­wił nie­praw­dę i na­wet nie pró­bo­wał tych kon­wen­cjo­nal­nych słów osło­dzić uprzej­mo­ścią to­nu. Cie­szył­by się wła­śnie z po­raż­ki Ju­no­szy­ca. [...]

Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Ur. 10 sierpnia 1898 w Okuniewie Zm. 20 września 1939 w Kutach Najważniejsze dzieła: Kariera Nikodema Dyzmy, Prokurator Alicja Horn, Znachor, Profesor Wilczur, Pamiętnik pani Hanki Dziennikarz, prozaik i scenarzysta; autor poczytnych w dwudziestoleciu międzywojennym powieści sensacyjnych, z których wiele było następnie ekranizowanych. ,,Dołęga" nie było członem jego nazwiska rodowego, lecz nazwą herbu rodowego matki pisarza, którą przyjął jako przydomek. Jako bardzo młody człowiek w czasie I wojny światowej był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie ochotniczo wstąpił do wojska, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po ustaleniu granic II Rzeczpospolitej dobra rodzinne na Witebszczyźnie wraz z miejscowością, w której się urodził, pozostały w Związku Radzieckim. Zrzuciwszy mundur w 1922 roku związał się z chadeckim dziennikiem ,,Rzeczpospolita" o nastawieniu proendeckim i antypiłsudczykowskim, gdzie publikował felietony pod pseudonimem C. hr. Zan. Ostro i krytycznie oceniając porządki wprowadzone przez Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926 roku, naraził się władzom sanacyjnym, w wyniku czego jesienią 1927 roku został porwany z ulicy Grójeckiej w Warszawie, wywieziony za miasto, ciężko pobity, wrzucony do dołu i zostawiony w lesie; ślad tego przeżycia odnaleźć można w jego powieści Znachor. Zapatrywania polityczne Dołęgi-Mostowicza nie zmieniły się w wyniku tego zdarzenia, natomiast zamiast dziennikarstwem zajął się pisaniem powieści (powstało ich w sumie 17), co przyniosło mu popularność i znaczny majątek. Zginął w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, jako podoficer wojska polskiego organizując obronę przed inwazją Związku Radzieckiego w granicznym miasteczku Kuty.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności