Witamy
w Biurze
Prasowym

Otrzymuj informacje
o zapowiedziach i premierach,
a także materiały dodatkowe!

Zarejestruj się już teraz!

Regulamin Biura Prasowego

 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:
  • Organizatorem oraz koordynatorem Biura Prasowego jest Helion.pl Sp. z o.o. (.Biuro Prasowe., lub .Helion.), z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1c, tel. (32) 230 98 63, fax (32) 230 98 63 wew. 110, NIP:631-263-62-54, wpisane do KRS pod numerem 0000389545
  • Administratorem danych osobowych są -
   • - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, REGON 241989027, oraz
   • - HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256, NIP: 631-020-02-68, REGON 271070648

    Kontakt: e-mail: helion@helion.pl, telefon 32 2309863;
  • RODO . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobdnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Celem Biura Prasowego jest uproszczenie kontaktów pomiędzy Helion a dziennikarzami, blogerami, influencerami, a także właścicielami oraz webmasterami serwisów internetowych (zwanymi dalej Recenzentami), którzy są zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych zapowiedziach i nowościach wydawniczych, a także materiałów prasowych oraz egzemplarzy recenzyjnych poszczególnych utworów.
 • Biuro prasowe stworzone jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Do Biura prasowego może przystąpić także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. opiekun, rodzic). By współpraca była możliwa, wymagane są rejestracja w Biurze Prasowym i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • Przystąpienie do Biura Prasowego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwa medium, bloga lub strony internetowej, z którymi Recenzent współpracuje lub które prowadzi, oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Recenzent oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są zgodne z prawdą. Pamiętaj, że recenzent może posiadać TYLKO JEDNO konto przypisane do konkretnego medium. Pamiętaj, że do jednego, konkretnego medium może być przypisany wyłącznie jeden adres mailowy.
 • Biuro Prasowe zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Recenzentów, którzy będą współpracować z Biurem Prasowym.
 • Recenzent, który jest zainteresowany otrzymaniem egzemplarza recenzyjnego, może w każdej chwili wysłać do Biura Prasowego prośbę o przesłanie egzemplarza recenzyjnego w wersji drukowanej lub elektronicznej, przy czym to Biuro prasowe ostatecznie zdecyduje, którym Recenzentom zostaną przesłane egzemplarze utworu.
 • Aby Recenzent mógł otrzymać utwór w wersji elektronicznej, musi posiadać zarejestrowane konto w dowolnym serwisie Grupy Wydawniczej Helion. Recenzent może również w każdej chwili takie konto założyć.
 • Utwory przesyłane przez Biuro Prasowe są wyłącznie egzemplarzami recenzyjnymi, nieprzeznaczonymi do sprzedaży. Recenzent nie może odsprzedawać, ani w jakiejkolwiek formie udostępniać przesłanych egzemplarzy osobom trzecim. Egzemplarz wysyłany do recenzji jest oznaczony pieczątką.
 • Wysyłając do Biura Prasowego prośbę o przesłanie egzemplarza utworu, Recenzent zobowiązuje się do napisania i przesłania przez formularz Biura Prasowego treści recenzji otrzymanego utworu w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. W sytuacji, w której Recenzent po otrzymaniu utworu nie prześle we wskazanym terminie recenzji, Biuro Prasowe może zawiesić wysyłkę kolejnych egzemplarzy recenzyjnych lub usunąć Recenzenta z Biura Prasowego. Jednocześnie Biuro Prasowe może ustalić z Recenzentem inny termin przekazania treści recenzji lub zwolnić Recenzenta z tego obowiązku.
 • Recenzent jest zobowiązany opublikować recenzję przesłanego utworu na swoim blogu lub profilu w social mediach (Facebook, Instagram, TikTok...). Recenzja powinna być napisana pod względem merytorycznym, formalnym i językowym z należytą starannością i na poziomie wymaganym przy sporządzaniu tego rodzaju tekstów. Treści recenzji przesłanych przez Recenzenta nie mogą być sprzeczne z prawem polskim, etyką, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętymi normami moralności (np. nie mogą być niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, nie mogą zawierać treści pornograficznych i erotycznych, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt, a także nie mogą posłużyć do zniesławienia czy nawoływania do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu).
 • Biuro Prasowe każdorazowo decyduje o tym, czy upubliczni recenzję, przy czym nie zostaną upublicznione w szczególności takie recenzje, co do których zaistnieje podejrzenie, że Recenzent nie jest ich autorem, nie spełniają wymogów z pkt 10 niniejszego regulaminu lub Recenzent skorzystał z recenzji autorstwa osoby trzeciej.
 • Recenzent, przesyłając swoją recenzję do Biura Prasowego, wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka pod recenzją, a także na opublikowanie przesłanej recenzji w Internecie oraz wielokrotne wykorzystywanie recenzji w działalności Helion, w tym na stronach internetowych i w social mediach, oraz innych materiałach marketingowych przez Biuro Prasowe oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.
 • Recenzent, korzystając z Biura Prasowego, podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwa medium, bloga lub prowadzonej strony internetowej, dane IP w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez Recenzenta jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi dalszą współpracę. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
 • Administrator przetwarza również dane Recenzentów:
  • w celach analitycznych i statystycznych . podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Recenzentów w Biurze Prasowym i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  • celem realizacji wysyłki egzemplarzy recenzyjnych w wersji drukowanej Administrator może przekazać dane osobowe Recenzenta w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, telefon osobom trzecim, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji wysyłki. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki;
  • w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów . podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
 • Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i innych aktów prawnych wydanych w jego wykonaniu.
 • Recenzent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Recenzent ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 • Recenzent może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Recenzent ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Recenzent może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Biurze Prasowym, w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Recenzent w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby ułatwić korzystanie z Biura prasowego, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies . informacje są zapisywane przez serwer Biura Prasowego na komputerze Recenzenta.
 • Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Biuro Prasowe ani śledzenia ich nawigacji. Recenzent może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Biura Prasowego. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 • Administrator będzie przechowywać dane osobowe Recenzenta:
  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Recenzenta;
  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu . w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 • Szczegóły ochrony danych Recenzenta znajdują się w Polityce prywatności.
 • Strony mają prawo do rezygnacji z Biura Prasowego w dowolnej chwili.
 • W przypadku stwierdzenia przez Biuro Prasowe, że Recenzent łamie postanowienia niniejszego Regulaminu lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Biuro Prasowe ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Recenzenta z Biura Prasowego.
 • Biuro Prasowe zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Biuro Prasowe, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia treści nowego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian, staję się równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Biura Prasowego. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Biura Prasowego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: helion@helion.pl.