Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW...

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie

Autorzy: ,

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie
Ocena:
   5.5/6  Opinie  (348)
Stron: 912
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Helion

Tandem PHP i MySQL to niewątpliwie najpopularniejsze i najpowszechniej rozpoznawane narzędzia do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Ich popularność jest wynikiem nie tylko ogromnych możliwości, ale także bezpłatnego dostępu do obu narzędzi. Za pomocą PHP i MySQL tworzone są proste skrypty, mechanizmy zarządzania treścią serwisów WWW, sklepy internetowe i tysiące innych aplikacji. Społeczność programistów korzystających z PHP i MySQL stale się powiększa, a producenci tych narzędzi nieustannie pracują nad ich udoskonalaniem.

"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie" to kolejne wydanie bestsellerowego podręcznika opisującego wszystkie aspekty projektowania stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL. W trzecim wydaniu książki znaleźć można szczegółowe omówienie możliwości najnowszych wersji obu narzędzi -- programowania obiektowego, obsługi wyjątków, biblioteki SimpleXML oraz procedur składowanych. Książka zawiera przykłady demonstrujące wykorzystanie PHP i MySQL do realizacji różnych zadań związanych z funkcjonowaniem dynamicznych witryn WWW. Może to być uwierzytelnianie użytkowników, tworzenie koszyka na zakupy, dynamiczne generowanie obrazków oraz dokumentów w formacie PDF, wysyłanie poczty elektronicznej i zarządzanie nią oraz łączenie się z usługami WWW za pomocą XML-a.

 • Podstawy języka PHP w wersji 5.0
 • Programowanie obiektowe w PHP
 • Praca z MySQL
 • Projektowanie bazy danych
 • Operacje na danych zgromadzonych w tabelach
 • Administrowanie bazą danych
 • Projektowanie komercyjnych witryn WWW
 • Bezpieczeństwo witryn WWW
 • Metody uwierzytelniania użytkowników
 • Interakcja aplikacji z serwerem
 • Mechanizmy kontroli sesji
 • Dynamiczne generowanie grafiki i plików PDF
 • Personalizacja witryny
 • Korzystanie z usług sieciowych za pomocą protokołu SOAP

Jeśli chcesz nauczyć się wszystkiego, co związane jest z tworzeniem
dynamicznych witryn WWW, koniecznie przeczytaj tę książkę.

O Autorach (21)
Wprowadzenie (23)
Część I Stosowanie PHP (33)
Rozdział 1. Podstawowy kurs PHP (35)
 • Zastosowanie PHP (36)
 • Tworzenie przykładowej aplikacji: "Części samochodowe Janka" (36)
  • Formularz zamówienia (36)
  • Przetwarzanie formularza (38)
 • Osadzanie PHP w HTML (38)
  • Zastosowanie znaczników PHP (39)
  • Style znaczników PHP (40)
  • Instrukcje PHP (40)
  • Odstępy (41)
  • Komentarze (41)
 • Dodawanie zawartości dynamicznej (42)
  • Wywoływanie funkcji (43)
  • Używanie funkcji date() (43)
 • Dostęp do zmiennych formularza (44)
  • Zmienne formularza (44)
  • Łączenie ciągów (47)
  • Zmienne i ciągi znaków (48)
 • Identyfikatory (48)
 • Tworzenie zmiennych zadeklarowanych przez użytkownika (49)
 • Przypisywanie wartości zmiennym (49)
 • Typy zmiennych (49)
  • Typy danych w PHP (50)
  • Siła typu (50)
  • Rzutowanie typu (51)
  • Zmienne zmiennych (51)
 • Deklarowanie i używanie stałych (51)
 • Zasięg zmiennych (52)
 • Używanie operatorów (53)
  • Operatory arytmetyczne (54)
  • Operatory ciągów (55)
  • Operatory przypisania (55)
  • Operatory porównań (57)
  • Operatory logiczne (58)
  • Operatory bitowe (59)
  • Pozostałe operatory (59)
 • Stosowanie operatorów: obliczanie sum w formularzu (62)
 • Pierwszeństwo i kolejność: wyznaczanie wartości wyrażeń (63)
 • Zarządzanie zmiennymi (65)
  • Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych (65)
  • Sprawdzanie stanu zmiennej (66)
  • Reinterpretacja zmiennych (67)
 • Implementowanie struktur kontrolujących (67)
 • Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych (67)
  • Instrukcja if (67)
  • Bloki kodu (68)
  • Instrukcja else (68)
  • Instrukcja elseif (69)
  • Instrukcja switch (70)
  • Porównanie różnych instrukcji warunkowych (71)
 • Powtarzanie działań przy użyciu iteracji (72)
  • Pętle while (73)
  • Pętle for i foreach (74)
  • Pętle do..while (75)
 • Wyłamywanie się ze struktury skryptu (76)
 • Używanie alternatywnych składni struktur sterujących (76)
 • Używanie struktury declare (77)
 • W następnym rozdziale (77)
Rozdział 2. Przechowywanie i wyszukiwanie danych (79)
 • Zapisywanie danych do późniejszego użycia (79)
 • Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka (80)
 • Przetwarzanie plików (81)
 • Otwieranie pliku (81)
  • Tryby otwarcia pliku (81)
  • Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku (82)
  • Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP (84)
  • Problemy z otwieraniem plików (85)
 • Zapisywanie danych w pliku (87)
  • Parametry funkcji fwrite() (88)
  • Formaty plików (88)
 • Zamykanie pliku (89)
 • Odczyt z pliku (91)
  • Otwieranie pliku w celu odczytu - fopen() (92)
  • Wiedzieć, kiedy przestać - feof() (92)
  • Odczytywanie pliku wiersz po wierszu - fgets(), fgetss() i fgetcsv() (92)
  • Odczyt całego pliku - readfile(), fpassthru(), file() (93)
  • Odczyt pojedynczego znaku - fgetc() (94)
  • Odczytywanie zadanej długości - fread() (95)
 • Inne przydatne funkcje plikowe (95)
  • Sprawdzanie istnienia pliku - file_exists() (95)
  • Określanie wielkości pliku - filesize() (96)
  • Kasowanie pliku - unlink() (96)
  • Poruszanie się wewnątrz pliku - rewind(), fseek() i ftell() (96)
 • Blokowanie pliku (97)
 • Lepszy sposób obróbki danych - systemy zarządzania bazami danych (99)
  • Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych (99)
  • Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy? (99)
 • Propozycje dalszych lektur (100)
 • W następnym rozdziale (100)
Rozdział 3. Stosowanie tablic (101)
 • Czym są tablice? (101)
 • Tablice indeksowane numerycznie (102)
  • Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie (102)
  • Dostęp do zawartości tablicy (103)
  • Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli (104)
 • Tablice z innymi indeksami (105)
  • Inicjowanie tablicy (105)
  • Dostęp do elementów tablicy (105)
  • Stosowanie pętli (105)
 • Operatory tablicowe (107)
 • Tablice wielowymiarowe (108)
 • Sortowanie tablic (112)
  • Stosowanie funkcji sort() (112)
  • Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic (112)
  • Sortowanie odwrotne (113)
 • Sortowanie tablic wielowymiarowych (113)
  • Typy sortowań definiowane przez użytkownika (113)
  • Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika (115)
 • Zmiany kolejności elementów w tablicach (115)
  • Stosowanie funkcji shuffle() (116)
  • Stosowanie funkcji array_reverse() (117)
 • Ładowanie tablic z plików (118)
 • Wykonywanie innych działań na tablicach (121)
  • Poruszanie się wewnątrz tablicy - funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() (121)
  • Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy - funkcja array_walk() (122)
  • Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() (123)
  • Konwersja tablic na zmienne skalarne - funkcja extract() (124)
 • Propozycje dalszych lektur (125)
 • W następnym rozdziale (125)
Rozdział 4. Manipulowanie ciągami i wyrażenia regularne (127)
 • Przykładowa aplikacja - Inteligentny Formularz Pocztowy (127)
 • Formatowanie ciągów (129)
  • Przycinanie ciągów - funkcje chop(), ltrim() i trim() (130)
  • Formatowanie ciągów w celu ich prezentacji (130)
  • Formatowanie ciągów do przechowania - funkcje addslashes() i stripslashes() (134)
 • Łączenie i rozdzielanie ciągów za pomocą funkcji ciągów (135)
  • Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() (136)
  • Stosowanie funkcji strtok() (136)
  • Stosowanie funkcji substr() (137)
 • Porównywanie ciągów (138)
  • Porządkowanie ciągów - funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp() (138)
  • Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen() (139)
 • Dopasowywanie i zamiana podciągów za pomocą funkcji ciągów (139)
  • Znajdowanie ciągów w ciągach - funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() (140)
  • Odnajdywanie pozycji podciągu - funkcje strpos() i strrpos() (140)
  • Zamiana podciągów - funkcje str_replace() i substr_replace() (141)
 • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych (142)
  • Podstawy (143)
  • Zbiory i klasy znaków (143)
  • Powtarzalność (145)
  • Podwyrażenia (145)
  • Podwyrażenia policzalne (145)
  • Kotwiczenie na początku lub na końcu ciągu (145)
  • Rozgałęzianie (146)
  • Dopasowywanie specjalnych znaków literowych (146)
  • Podsumowanie znaków specjalnych (146)
  • Umieszczanie wszystkiego razem (Inteligentny Formularz) (147)
 • Odnajdywanie podciągów za pomocą wyrażeń regularnych (148)
 • Zamiana podciągów za pomocą wyrażeń regularnych (149)
 • Rozdzielanie ciągów za pomocą wyrażeń regularnych (149)
 • Porównanie funkcji ciągów i funkcji wyrażeń regularnych (150)
 • Propozycje dalszych lektur (150)
 • W następnym rozdziale (150)
Rozdział 5. Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji (151)
 • Ponowne stosowanie kodu (151)
  • Koszt (152)
  • Niezawodność (152)
  • Spójność (152)
 • Stosowanie funkcji require() i include() (152)
  • Funkcja require() (153)
  • Rozszerzenia plików i require() (154)
  • Znaczniki PHP i require() (154)
 • Stosowanie require() w szablonach stron WWW (154)
  • Stosowanie funkcji include() (159)
  • Stosowanie funkcji require_once() i include_once() (159)
  • Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file (159)
 • Stosowanie funkcji w PHP (160)
  • Wywoływanie funkcji (160)
  • Wywołanie niezdefiniowanej funkcji (162)
  • Wielkość liter a nazwy funkcji (163)
 • Dlaczego powinno się definiować własne funkcje? (163)
 • Podstawowa struktura funkcji (164)
  • Nadawanie nazwy funkcji (165)
 • Parametry (166)
 • Zasięg (168)
 • Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość? (170)
 • Powrót z funkcji (171)
 • Zwracanie wartości przez funkcje (172)
  • Bloki kodu (173)
 • Implementacja rekurencji (174)
 • Propozycje dalszych lektur (176)
 • W następnym rozdziale (176)
Rozdział 6. Obiektowy PHP (177)
 • Koncepcje programowania obiektowego (178)
  • Klasy i obiekty (178)
  • Polimorfizm (179)
  • Dziedziczenie (180)
 • Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP (180)
  • Struktura klasy (180)
  • Konstruktory (181)
  • Destruktory (181)
 • Tworzenie egzemplarzy (182)
 • Stosowanie atrybutów klasy (182)
 • Kontrolowanie dostępu przy użyciu private i public (184)
 • Wywoływanie operacji klas (185)
 • Implementacja dziedziczenia w PHP (186)
  • Kontrolowanie widoczności w trakcie dziedziczenia przy użyciu private i protected (187)
  • Unieważnianie (188)
  • Zapobieganie dziedziczeniu i unieważnianiu przy użyciu final (190)
  • Wielodziedziczenie (190)
  • Implementowanie interfejsów (191)
 • Tworzenie klas (192)
 • Tworzenie kodu dla własnej klasy (193)
 • Zaawansowane i nowe mechanizmy obiektowe w PHP5 (200)
  • PHP4 a PHP5 (200)
  • Używanie stałych klasowych (201)
  • Implementowanie metod statycznych (201)
  • Sprawdzanie typu klasy i wskazywanie typu (201)
  • Klonowanie obiektów (202)
  • Używanie klas abstrakcyjnych (203)
  • Przeciążanie metod przy użyciu __call() (203)
  • Używanie metody __autoload() (204)
  • Implementowanie iteratorów i iteracji (205)
  • Przekształcanie klas w łańcuchy znaków (207)
  • Używanie API Reflection (207)
 • W następnym rozdziale (208)
Rozdział 7. Obsługa wyjątków (209)
 • Koncepcja obsługi wyjątków (209)
 • Klasa Exception (211)
 • Wyjątki definiowane przez użytkownika (212)
 • Wyjątki w Częściach samochodowych Janka (214)
 • Wyjątki i inne mechanizmy obsługi błędów w PHP (217)
 • Propozycje dalszych lektur (218)
 • W następnym rozdziale (218)
Część II Stosowanie MySQL (219)
Rozdział 8. Projektowanie internetowej bazy danych (221)
 • Koncepcje relacyjnych baz danych (222)
  • Tabele (222)
  • Kolumny (222)
  • Wiersze (223)
  • Wartości (223)
  • Klucze (223)
  • Schematy (224)
  • Relacje (224)
 • Jak zaprojektować internetową bazę danych? (225)
  • Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać (225)
  • Unikaj przechowywania redundantnych danych (226)
  • Zapisuj atomowe wartości kolumn (228)
  • Dobierz właściwe klucze (228)
  • Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie (229)
  • Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami (229)
  • Typy tabel - podsumowanie (230)
 • Architektura internetowej bazy danych (230)
  • Architektura (230)
 • Propozycje dalszych lektur (232)
 • W następnym rozdziale (232)
Rozdział 9. Tworzenie internetowej bazy danych (233)
 • Użytkowanie monitora MySQL (235)
 • Logowanie się do serwera MySQL (235)
 • Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników (237)
  • Tworzenie bazy danych (237)
 • Definiowanie użytkowników i przywilejów (237)
 • Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL (237)
  • Zasada najmniejszego przywileju (238)
  • Rejestrowanie użytkowników: polecenie GRANT (238)
  • Typy i poziomy przywilejów (240)
  • Polecenie REVOKE (242)
  • Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE (242)
 • Rejestrowanie użytkownika łączącego się z Internetu (243)
  • Wylogowanie się użytkownika root (244)
 • Używanie odpowiedniej bazy danych (244)
 • Tworzenie tabel bazy danych (244)
  • Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn (246)
  • Typy kolumn (246)
  • Rzut oka na bazę danych - polecenia SHOW i DESCRIBE (249)
  • Tworzenie indeksów (249)
  • Uwaga na temat typów tabel (250)
 • Identyfikatory MySQL (250)
 • Wybór typów danych w kolumnach (251)
  • Typy liczbowe (252)
 • Propozycje dalszych lektur (256)
 • W następnym rozdziale (256)
Rozdział 10. Praca z bazą danych MySQL (257)
 • Czym jest SQL? (257)
 • Zapisywanie danych do bazy (258)
 • Wyszukiwanie danych w bazie (260)
  • Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria (262)
  • Wyszukiwanie danych w wielu tabelach (263)
  • Szeregowanie danych w określonym porządku (269)
  • Grupowanie i agregowanie danych (269)
  • Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone (271)
  • Używanie podzapytań (272)
 • Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych (274)
 • Zmiana struktury istniejących tabel (275)
 • Usuwanie rekordów z bazy danych (277)
 • Usuwanie tabel (278)
 • Usuwanie całych baz danych (278)
 • Propozycje dalszych lektur (278)
 • W następnym rozdziale (278)
Rozdział 11. Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP (279)
 • Jak działa internetowa baza danych? (280)
 • Wykonywanie zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW (282)
 • Sprawdzenie poprawności wpisanych danych (283)
 • Ustanawianie połączenia z bazą danych (284)
 • Wybór właściwej bazy danych (286)
 • Wysyłanie zapytań do bazy danych (286)
 • Odczytywanie rezultatów zapytań (287)
 • Zamykanie połączenia z bazą danych (288)
 • Wstawianie nowych danych do bazy (288)
 • Używanie instrukcji przygotowywanych (292)
 • Używanie innych interfejsów bazodanowych PHP (293)
 • Stosowanie ogólnego interfejsu bazodanowego: PEAR DB (294)
 • Propozycje dalszych lektur (297)
 • W następnym rozdziale (297)
Rozdział 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych (299)
 • Szczegóły systemu przywilejów (299)
  • Tabela user (300)
  • Tabele db i host (302)
  • Tabele tables_priv i columns_priv (302)
  • Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów (304)
  • Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione? (305)
 • Ochrona bazy danych (305)
  • MySQL z perspektywy systemu operacyjnego (305)
  • Hasła (306)
  • Przywileje użytkowników (307)
  • MySQL i Internet (307)
 • Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych (308)
  • Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW (308)
  • Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE (310)
  • Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN (311)
 • Przyspieszanie wykonania zapytań za pomocą indeksów (315)
 • Optymalizowanie bazy danych (316)
  • Optymalizacja projektu bazy danych (316)
  • Przywileje (316)
  • Optymalizacja tabel (316)
  • Stosowanie indeksów (317)
  • Używanie wartości domyślnych (317)
  • Więcej wskazówek (317)
 • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL (317)
 • Przywracanie bazy danych MySQL (318)
 • Implementowanie replikacji (318)
  • Konfigurowanie serwera nadrzędnego (319)
  • Transfer danych początkowych (320)
  • Konfigurowanie odbiorcy lub odbiorców (321)
 • Propozycje dalszych lektur (321)
 • W następnym rozdziale (321)
Rozdział 13. Zaawansowane programowanie w MySQL (323)
 • Instrukcja LOAD DATA INFILE (323)
 • Maszyny zapisu (324)
 • Transakcje (325)
  • Definicje dotyczące transakcji (325)
  • Użycie transakcji w InnoDB (326)
 • Klucze obce (327)
 • Procedury składowane (328)
  • Prosty przykład (329)
  • Zmienne lokalne (331)
  • Kursory i struktury sterujące (332)
 • Propozycje dalszych lektur (335)
 • W następnym rozdziale (335)
Część III E-commerce i bezpieczeństwo (337)
Rozdział 14. Komercyjne witryny internetowe (339)
 • Co chcemy osiągnąć? (339)
 • Rodzaje komercyjnych stron WWW (339)
  • Publikowanie informacji w broszurach internetowych (340)
  • Przyjmowanie zamówień na produkty i usługi (343)
  • Dostarczanie usług lub wyrobów mających postać cyfrową (348)
  • Zwiększanie wartości produktów i usług (348)
  • Ograniczanie kosztów (349)
 • Ryzyko i zagrożenia (350)
  • Crackerzy (350)
  • Przyciągnięcie niewystarczającej liczby klientów (351)
  • Awarie sprzętu komputerowego (351)
  • Awarie sieci elektrycznych, komunikacyjnych i komputerowych oraz systemu wysyłkowego (351)
  • Silna konkurencja (352)
  • Błędy w oprogramowaniu (352)
  • Zmiany polityki rządowej (352)
  • Ograniczenie pojemności systemów (353)
 • Wybór strategii (353)
 • W następnym rozdziale (353)
Rozdział 15. Bezpieczeństwo komercyjnych stron WWW (355)
 • Jaką wagę mają posiadane przez nas informacje? (356)
 • Zagrożenia bezpieczeństwa (356)
  • Ujawnienie informacji poufnych (357)
  • Utrata lub zniszczenie danych (359)
  • Modyfikacje danych (360)
  • Blokada usługi (361)
  • Błędy w oprogramowaniu (362)
  • Zaprzeczenie korzystania z usługi (363)
 • Użyteczność, wydajność, koszty i bezpieczeństwo (364)
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa (364)
 • Zasady uwierzytelniania (365)
 • Wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania (366)
 • Podstawy szyfrowania (367)
 • Szyfrowanie z kluczem prywatnym (368)
 • Szyfrowanie z kluczem publicznym (369)
 • Podpis cyfrowy (370)
 • Certyfikaty cyfrowe (371)
 • Bezpieczne serwery WWW (372)
 • Monitorowanie i zapisywanie zdarzeń (373)
 • Zapory sieciowe (374)
 • Tworzenie kopii zapasowych (374)
  • Tworzenie kopii zapasowych zwykłych plików (375)
  • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych MySQL (375)
 • Bezpieczeństwo fizyczne (375)
 • W następnym rozdziale (376)
Rozdział 16. Uwierzytelnianie przy użyciu PHP i MySQL (377)
 • Identyfikacja użytkowników (377)
 • Implementacja kontroli dostępu (378)
  • Przechowywanie haseł dostępu (381)
  • Szyfrowanie haseł (383)
  • Zastrzeganie więcej niż jednej strony (385)
 • Podstawowa metoda uwierzytelniania (386)
 • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP (387)
 • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy użyciu plików .htaccess (389)
 • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze IIS (393)
 • Wykorzystanie modułu mod_auth_mysql do celów uwierzytelniania (395)
  • Instalacja modułu mod_auth_mysql (395)
  • Zadziałało? (396)
  • Praca z mod_auth_mysql (396)
 • Implementacja własnej metody uwierzytelniania (397)
 • Propozycje dalszych lektur (398)
 • W następnym rozdziale (398)
Rozdział 17. Zabezpieczanie transakcji przy użyciu PHP i MySQL (399)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji (399)
  • Komputer użytkownika (400)
  • Internet (402)
  • System docelowy (403)
 • Wykorzystanie protokołu Secure Sockets Layer (SSL) (404)
 • Kontrola danych pochodzących od użytkownika (407)
 • Bezpieczne przechowywanie danych (408)
 • Ustalanie, czy powinno się przechowywać numery kart kredytowych (410)
 • Szyfrowanie danych w PHP (410)
 • Propozycje dalszych lektur (419)
 • W następnej części (419)
Część IV Zaawansowane techniki PHP (421)
Rozdział 18. Interakcja z systemem plików i serwerem (423)
 • Wprowadzenie do wysyłania plików (423)
  • Kod HTML służący do wysyłania plików (424)
  • Uwaga na temat bezpieczeństwa (425)
  • Tworzenie PHP obsługującego plik (425)
  • Najczęściej spotykane problemy (429)
 • Stosowanie funkcji katalogowych (430)
  • Odczyt z katalogów (430)
  • Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu (432)
  • Tworzenie i usuwanie katalogów (432)
 • Interakcja z systemem plików (433)
  • Otrzymywanie informacji o pliku (433)
  • Zmiana właściwości pliku (435)
  • Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików (436)
 • Stosowanie funkcji uruchamiających programy (437)
 • Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv() (439)
 • Propozycje dalszych lektur (440)
 • W następnym rozdziale (440)
Rozdział 19. Stosowanie funkcji sieci i protokołu (441)
 • Przegląd protokołów (441)
 • Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej (442)
 • Korzystanie z innych usług WWW (442)
 • Stosowanie funkcji połączeń sieciowych (446)
 • Korzystanie z FTP (450)
  • Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku (450)
  • Wysyłanie plików (456)
  • Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu (457)
  • Stosowanie innych funkcji FTP (457)
 • Propozycje dalszych lektur (458)
 • W następnym rozdziale (458)
Rozdział 20. Zarządzanie datą i czasem (459)
 • Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP (459)
  • Stosowanie funkcji date() (459)
  • Obsługa znaczników czasu Uniksa (461)
  • Stosowanie funkcji getdate() (462)
  • Sprawdzanie poprawności dat (463)
 • Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL (464)
 • Obliczanie dat w PHP (465)
 • Obliczanie dat w MySQL (466)
 • Stosowanie mikrosekund (468)
 • Stosowanie funkcji kalendarzowych (468)
 • Propozycje dalszych lektur (469)
 • W następnym rozdziale (469)
Rozdział 21. Generowanie obrazków (471)
 • Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP (472)
 • Formaty obrazków (473)
  • JPEG (473)
  • PNG (473)
  • WBMP (474)
  • GIF (474)
 • Tworzenie obrazków (475)
  • Tworzenie kadru obrazka (476)
  • Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku (476)
  • Wyświetlanie ostatecznej grafiki (478)
  • Końcowe czynności porządkujące (479)
 • Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach (480)
 • Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków (480)
  • Konfiguracja podstawowego kadru (484)
  • Dopasowanie tekstu do przycisku (484)
  • Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji (487)
  • Wpisywanie tekstu do przycisku (488)
  • Etap końcowy (488)
 • Rysowanie figur i wykresów danych (488)
 • Inne funkcje obrazków (495)
 • Propozycje dalszych lektur (496)
 • W następnym rozdziale (496)
Rozdział 22. Stosowanie kontroli sesji w PHP (497)
 • Czym jest kontrola sesji? (497)
 • Podstawowa zasada działania sesji (498)
  • Czym jest cookie? (498)
  • Konfiguracja cookies w PHP (498)
  • Stosowanie cookies w sesji (499)
  • Przechowywanie identyfikatora sesji (500)
 • Implementacja prostych sesji (500)
  • Rozpoczynanie sesji (500)
  • Zgłaszanie zmiennych sesji (501)
  • Stosowanie zmiennych sesji (501)
  • Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji (502)
 • Przykład prostej sesji (502)
 • Konfiguracja kontroli sesji (504)
 • Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji (505)
 • Propozycje dalszych lektur (511)
 • W następnym rozdziale (511)
Rozdział 23. Inne przydatne własności (513)
 • Stosowanie magicznych cudzysłowów (513)
 • Wykonywanie ciągów - funkcja eval() (514)
 • Zakończenie wykonania - die i exit (515)
 • Serializacja zmiennych i obiektów (516)
 • Pobieranie informacji na temat środowiska PHP (517)
  • Uzyskiwanie informacji na temat załadowanych rozszerzeń (517)
  • Identyfikacja właściciela skryptu (518)
  • Uzyskiwanie informacji na temat daty modyfikacji skryptu (518)
 • Dynamiczne dodawanie rozszerzeń (518)
 • Czasowa zmiana środowiska wykonawczego (519)
 • Podświetlanie źródeł (520)
 • Używanie PHP w wierszu poleceń (520)
 • W następnej części (521)
Część V Tworzenie praktycznych projektów PHP i MySQL (523)
Rozdział 24. Stosowanie PHP i MySQL w dużych projektach (525)
 • Zastosowanie inżynierii oprogramowania w tworzeniu aplikacji WWW (526)
 • Planowanie i prowadzenie projektu aplikacji WWW (526)
 • Ponowne stosowanie kodu (527)
 • Tworzenie kodu łatwego w utrzymaniu (528)
  • Standardy kodowania (528)
  • Dzielenie kodu (531)
  • Stosowanie standardowej struktury katalogów (532)
  • Dokumentacja i dzielenie wewnętrznych funkcji (532)
 • Implementacja kontroli wersji (533)
 • Wybór środowiska programistycznego (534)
 • Dokumentacja projektów (534)
 • Prototypowanie (535)
 • Oddzielanie logiki i zawartości (536)
 • Optymalizacja kodu (537)
  • Stosowanie prostych optymalizacji (537)
  • Stosowanie produktów firmy Zend (538)
 • Testowanie (538)
 • Propozycje dalszych lektur (540)
 • W następnym rozdziale (540)
Rozdział 25. Usuwanie błędów (541)
 • Błędy programistyczne (541)
  • Błędy składni (542)
  • Błędy wykonania (543)
  • Błędy logiczne (548)
 • Pomoc w usuwaniu błędów w zmiennych (550)
 • Poziomy zgłaszania błędów (552)
 • Zmiana ustawień zgłaszania błędów (553)
 • Wyzwalanie własnych błędów (554)
 • Elegancka obsługa błędów (555)
 • W następnym rozdziale (557)
Rozdział 26. Tworzenie uwierzytelniania użytkowników i personalizacji (559)
 • Problem (559)
 • Składniki rozwiązania (560)
  • Identyfikacja użytkownika i personalizacja (560)
  • Przechowywanie zakładek (561)
  • Rekomendowanie zakładek (561)
 • Przegląd rozwiązania (561)
 • Implementacja bazy danych (563)
 • Implementacja podstawowej witryny (565)
 • Implementacja uwierzytelniania użytkowników (567)
  • Rejestracja (567)
  • Logowanie (573)
  • Wylogowanie (576)
  • Zmiana hasła (577)
  • Ustawianie zapomnianych haseł (579)
 • Implementacja przechowywania i odczytywania zakładek (584)
  • Dodawanie zakładek (584)
  • Wyświetlanie zakładek (586)
  • Usuwanie zakładek (587)
 • Implementacja rekomendacji (589)
 • Rozwijanie projektu i możliwe rozszerzenia (592)
 • W następnym rozdziale (592)
Rozdział 27. Tworzenie koszyka na zakupy (593)
 • Problem (593)
 • Składniki rozwiązania (594)
  • Tworzenie katalogu online (594)
  • Śledzenie zakupów użytkownika podczas przeglądania (594)
  • Implementacja systemu płatności (594)
  • Interfejs administratora (595)
 • Przegląd rozwiązania (595)
 • Implementacja bazy danych (599)
 • Implementacja katalogu online (601)
  • Przedstawianie kategorii (603)
  • Wyświetlanie książek danej kategorii (605)
  • Przedstawianie szczegółowych danych książki (607)
 • Implementacja koszyka na zakupy (608)
  • Stosowanie skryptu pokaz_kosz.php (608)
  • Podgląd koszyka (611)
  • Dodawanie produktów do koszyka (614)
  • Zapisywanie uaktualnionego koszyka (615)
  • Wyświetlanie podsumowania w pasku nagłówka (616)
  • Pobyt w kasie (616)
 • Implementacja płatności (622)
 • Implementacja interfejsu administratora (624)
 • Rozwijanie projektu (631)
 • Zastosowanie istniejącego systemu (632)
 • W następnym rozdziale (632)
Rozdział 28. Tworzenie systemu zarządzania zawartością (633)
 • Problem (633)
 • Wymagania systemu (634)
 • Istniejące systemy (634)
 • Edycja zawartości (634)
  • Umieszczanie zawartości w systemie (635)
  • Bazy danych czy pliki? (636)
  • Struktura dokumentu (636)
 • Stosowanie metadanych (636)
 • Formatowanie danych wyjściowych (637)
 • Projekt/przegląd rozwiązania (638)
 • Projektowanie bazy danych (639)
 • Implementacja systemu zarządzania zawartością (641)
  • Fronton systemu (641)
  • Wnętrze systemu (648)
  • Wyszukiwanie (656)
  • Ekran redaktora naczelnego (659)
 • Rozwijanie projektu (661)
 • W następnym rozdziale (661)
Rozdział 29. Tworzenie serwisu poczty elektronicznej opartego na WWW (663)
 • Problem (663)
 • Składniki rozwiązania (664)
 • Przegląd rozwiązania (666)
 • Konfiguracja bazy danych (667)
 • Architektura skryptu (669)
 • Logowanie i wylogowanie (674)
 • Konfiguracja kont (677)
  • Tworzenie nowego konta (679)
  • Modyfikacja istniejącego konta (681)
  • Usuwanie konta (681)
 • Odczytywanie poczty (682)
  • Wybór konta (682)
  • Przeglądanie zawartości skrzynki (684)
  • Odczytywanie wiadomości pocztowych (687)
  • Przeglądanie nagłówków wiadomości (690)
  • Usuwanie wiadomości (690)
 • Wysyłanie wiadomości (692)
  • Wysyłanie nowej wiadomości (692)
  • Odpowiadanie i przekazywanie poczty (694)
 • Rozwijanie projektu (695)
 • W następnym rozdziale (696)
Rozdział 30. Tworzenie menedżera list pocztowych (697)
 • Problem (697)
 • Składniki rozwiązania (698)
  • Konfiguracja bazy danych list i abonentów (698)
  • Wysyłanie plików (699)
  • Wysyłanie wiadomości z załącznikami (699)
 • Przegląd rozwiązania (699)
 • Konfiguracja bazy danych (701)
 • Architektura skryptu (704)
 • Implementacja logowania (711)
  • Tworzenie nowego konta (711)
  • Logowanie (714)
 • Implementacja funkcji użytkownika (716)
  • Przeglądanie list (717)
  • Przeglądanie informacji na temat listy (721)
  • Przeglądanie archiwum listy (723)
  • Zapisywanie i wypisywanie (724)
  • Zmiana konfiguracji konta (726)
  • Zmiana hasła (726)
  • Wylogowanie (728)
 • Implementacja funkcji administratora (728)
  • Tworzenie nowej listy (729)
  • Wysyłanie nowych wiadomości (731)
  • Obsługa wysyłania wielu plików (734)
  • Podgląd wiadomości (737)
  • Rozsyłanie wiadomości (738)
 • Rozwijanie projektu (744)
 • W następnym rozdziale (745)
Rozdział 31. Tworzenie forum WWW (747)
 • Problem (747)
 • Składniki rozwiązania (748)
 • Przegląd rozwiązania (749)
 • Projektowanie bazy danych (751)
 • Przeglądanie drzewa artykułów (753)
  • Rozwijanie i zwijanie (755)
  • Wyświetlanie artykułów (758)
  • Korzystanie z klasy wezel_drzewa (759)
 • Przeglądanie pojedynczych artykułów (765)
 • Dodawanie nowych artykułów (767)
 • Rozszerzenia (773)
 • Wykorzystanie istniejącego systemu (773)
 • W następnym rozdziale (774)
Rozdział 32. Tworzenie dokumentów spersonalizowanych w formacie PDF (775)
 • Problem (775)
  • Ocena formatów dokumentów (776)
 • Składniki rozwiązania (780)
  • System pytań i odpowiedzi (781)
  • Oprogramowanie generujące dokumenty (781)
 • Przegląd rozwiązania (784)
  • Zadawanie pytań (785)
  • Ocena odpowiedzi (786)
  • Tworzenie certyfikatu RTF (789)
  • Tworzenie certyfikatu PDF z szablonu (792)
  • Generowanie dokumentu PDF za pomocą PDFlib (795)
  • Skrypt "Witaj świecie" dla PDFlib (796)
  • Tworzenie certyfikatu za pomocą PDFlib (800)
 • Problemy związane z nagłówkami (807)
 • Rozwijanie projektu (807)
 • Propozycje dalszych lektur (807)
 • W następnym rozdziale (808)
Rozdział 33. Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML i SOAP (809)
 • Problem (809)
  • Podstawy XML (810)
  • Podstawy usług sieciowych (814)
 • Składniki rozwiązania (816)
  • Konstrukcja koszyka na zakupy (816)
  • Korzystanie z interfejsu usług sieciowych Amazon.com (816)
  • Wczytywanie dokumentów XML (817)
  • Korzystanie z SOAP za pomocą PHP (817)
  • Buforowanie (818)
 • Opis rozwiązania (818)
  • Aplikacja główna (821)
  • Wyświetlanie listy książek z danej kategorii (827)
  • Tworzenie obiektu klasy WynikiWyszukiwania (829)
  • Korzystanie z REST/przesyłania dokumentów XML (835)
  • Korzystanie z protokołu SOAP (840)
  • Buforowanie danych (841)
  • Konstrukcja koszyka na zakupy (843)
  • Przejście do kasy na witrynie Amazon.com (846)
 • Instalacja kodu źródłowego (847)
 • Kierunki rozwoju (847)
 • Literatura (848)
Dodatki (849)
Dodatek A Instalacja PHP i MySQL (851)
 • Uruchamianie PHP jako CGI lub modułu serwera (852)
 • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie UNIX (852)
  • Instalacja przy użyciu binariów (852)
  • Instalacja przy użyciu kodów źródłowych (853)
  • Plik httpd.conf - informacje końcowe (859)
  • Czy obsługa PHP działa poprawnie? (860)
  • Czy SSL działa poprawnie? (861)
 • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows (862)
  • Instalacja MySQL w systemie Windows (862)
  • Instalacja serwera Apache w systemie Windows (866)
  • Instalacja PHP w systemie Windows (868)
 • Instalowanie PEAR (871)
 • Inne konfiguracje (872)
Dodatek B Zasoby internetowe (873)
 • Zasoby poświęcone PHP (873)
 • Zasoby poświęcone MySQL i SQL (875)
 • Zasoby poświęcone serwerowi Apache (876)
 • Zasoby poświęcone tworzeniu stron WWW (876)
Skorowidz (877)
6
(212)
5
(84)
4
(24)
3
(11)
2
(9)
1
(8)

Liczba ocen: 348

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Suuuuuuper książka.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. W sposób bardzo rzeczowy prezentuje wiele zagadnień wykorzystywanych przy tworzeniu serwisów opartych o PHP/MySQL. Długo zastanawiałem się przed jej kupnem ze względu na cenę, jednak teraz absolutnie nie żałuję. Książki nie polecałbym jednak kompletnemu laikowi, bo wielu rzeczy musiałby się domyślać lub korzystać z manuali. Też dobra droga, bo szybciej można się nauczyć, ale jak ktoś nie chce, to... Nie bez powodu nazywa się "Vademecum profesjonalisty".
  Ocena : 6 

Książka rewelacyjna. Jeżeli chcesz szybko i bezboleśnie nauczyć się PHP to najlepsze dzieło na rynku.
  Ocena : 6 

Świetna pozycja i mimo iż można by uważać, że to pozycja dla doświadczonych programistów PHP - prawda jest taka, że świetna książka również dla tych, którzy i PHP i MySQL nie mają pojęcia. Serdecznie polecam!
  Ocena : 6 

Książka jest po prostu genialna.
  Ocena : 6 

Eh siemka! Byłem w empiku i widziałem tę książkę. Naprawdę ładnie oprawiona, wydaje się bardzo fajna ale... Mam pytanko. Nie za bardzo umiem php. Prawie nic nie umiem. Potrafię tylko montować gotowe skrypty na serwerze. Czy ta książka będzie dla mnie dobra? Czy może lepsza część pierwsza? Właśnie się nad tym zastanawiam. Bo w 1 części jest więcej o podstawach a w drugiej jest baza danych i dużo przykładów i gotowych skryptów i jeszcze płytka CD. Co mam wybrać? Część 1 czy 2? Doradźcie mi!! Mój email: pawlik50@wp.pl gg:2999432 Z góry dzięki. Nara ;)
  Ocena : 6 

Świetna książka, jednak dla początkującego dość trudna (jakby można było, dałbym 6 z minusem).
  Ocena : 6 

Książka dobrze opisuje podstawy i bardziej zaawansowane techniki tworzenia stron WWW z wykorzystaniem PHP i MySQL. Jest napisana przystępnym językiem. Ale autor wymaga chociaż podstawowej znajomości któregoś z języków programowania.
  Ocena : 6 

Ta książka to totalny kombajn.
  Ocena : 6 

Świetna książka opisująca dla początkujących jak i dla profesjonalistów, zawierająca bardzo dobre przykłady praktyczne.
  Ocena : 6 

To już moja 24 książka wydawnictwa Helion - i jak zwykle otrzymałem wartościową pozycję o świetnej treści i eleganckim wydaniu. Oczywiście można by coś tam dodać w jednym rozdziale (np. szerzej potraktować programowanie obiektowe) a w innym odjąć (np. skrócić podstawy i podwyższyć poprzeczkę już od wstępu), ale przecież wszystkiego w jednej pozycji nie można zmieścić. Krótko mówiąc świetna książka, elegancko wydana. Tak apropos to szkoda, że nie ma możliwości zdobycia jakiejś karty stałego klienta ;)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Świetna książka dla początkujących, takich jak ja. :)
  Ocena : 6 

Książka jest po prostu wspaniała. Tytuł mówi prawdę. Rzeczywiście jest profesjonalna. Jednak czasami zdarzają się poważne błędy w przykładach.
  Ocena : 6 

Po raz kolejny zakupiłem książkę Helionu, z której jestem b. dumny, że ją posiadam. A mam już sporą kolekcję książek tego wydawnictwa. Jeśli chodzi o jakość książek, HELION jest nie do pobicia na terenie Polski. Niestety obsługa klienta pozostawia wiele do życzenia, Przy każdym zakupie prośże o wystawienie kuponu rabatowego, niestety wszystkie moje maile i prośby pozostają bez echa! Zdarzało się, że książki otrzymywałem bez CD-Romu lub nie było książki, która należy się w promocji, jeśli wartość książek przekracza jakąś sumę. Szkoda, ponieważ Helion powinien dbać o swoich czytelników, szczególnie tych stałych!
Ale wracając do tematu... Na początek składam same pochwały za jakość wydania książki (twarda oprawa, itd.). Informację zawarte w tej książce przeznaczone są raczej dla początkujących programistów PHP i MySQL, jednak wystarczą do utworzenia bardzo dobrej witryny internetowej. Jeżeli kogoś interesuje więcej szczegółów, zawsze może zajrzeć do Internetu. Żadna książka nie odda przecież całej wiedzy o tak często zmieniających się aplikacjach jak PHP i MySQL.

Jeśli ktoś bardzo dobrze zna PHP i MySQL, książka będzie raczej nudziła. Wiele rozdziałów szczególnie tych początkowych zostanie pominiętych. Jednak przykłady są trafione w 10 i nawet doświadczeni programiści mogą użyć pewnych rozwiązań. Szczególnie nudne wydawały mi się rozdziały na temat bezpieczeństwa. Chociaż są to informacje b. ważne, jednak jest to wiedza dla. b. początkujących.

Ktoś kto zaczyna dopiero przygodę z PHP i MySQL na pewno pokocha tę książkę! Tak więc kupować, kupować, kupować! Oszczędzicie pieniądze wydane na wiele innych książek opisujących PHP i MySQL.
  Ocena : 6 

Świetna książka! Wszystko porządnie wytłumaczone, przykłady na płycie. Naprawdę polecam!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Świetna książka. Jeśli dokładnie przeczytasz podstawy to łatwo je pojmiesz i zrozumiesz dalszą bardziej skomplikowaną część. Ponadto książka zawiera wiele fantastycznych i POŻYTECZNYCH projektów z wykorzystaniem PHP i niekiedy MySQL; naprawdę polecam!
  Ocena : 6 

Lepszej napisanej książki o PHP jeszcze nie widziałem. Polecam każdemu :)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książkę posiadam od około 3 lat i muszę powiedzieć że przed nią miałem inne o tej samej tematyce ale tą to polecam każdemu kto chce zgłębić php. Rewelacja!!!
  Ocena : 6 

Po prostu mistrzostwo. Każdy programista powinien mieć ją na stanie.
  Ocena : 6 

Książka zawiera bardzo dużo mądrej treści. Polecam.
  Ocena : 6 

W tej książce znalazłem wszystko czego potrzebowałem tworząc stronę internetową z bazą danych. Jest napisana przystępnie, z dużą ilością przykładów, a twarda okładka pozwoli na przedłużenie jej życia :) Polecam!
  Ocena : 6 

Książka bardzo dobra. Twarda okładka, dzięki czemu książka się nie niszczy. Wszystko ładnie opisane i wytłumaczone, nie znając praktycznie żadnych podstaw, można pisać po tej lekturze własne skrypty, oczywiście na początku w oparciu o przerobiony materiał. Wielkim plusem jest to, że na końcu są przykłady projektów, m.in. skrypt logowania, forum www, koszyk, poczta elektroniczna i kilka innych. Naprawdę warto!!:)
  Ocena : 6 

Ta książka jest moim zdaniem najlepsza na rynku. Pisana prostym językiem, ale wyjaśniająca zaawansowane zagadnienia. To jest to, czego szukałem. Bardzo fajna.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka wspaniała, napisana porządnie. Mądrze uczy php i mysql, polecam :) Dla zainteresowanych polecam także nowe wydanie IV oryginału w języku angielskim.
  Ocena : 6 

Kupowałem ją mając tylko ogólne pojęcie o programowaniu w Perlu i chciałem spróbować PHP z MySQL. Książka miło mnie zaskoczyła prostym językiem i właściwi można powiedzieć, że pokazuje wszystko od podstaw ale takich jakich oczekiwałem. Nikt nie rozpisywał się jak działa for, while, if tylko konkretnie o PHP. !!!GORĄCO_POLECAM!!!
  Ocena : 6 

Zajmuję się tworzeniem stron od kilku lat i ta książka jest super
  Ocena : 6 

Pozycja naprawdę fantastyczna! Dzięki tej książce, w krótkim czasie opanowałem PHP i MySQL, co pozwoliło mi na stworzenie wielkiego projektu dla pewnej firmy (za pieniążki oczywiście ;P). Gorąco polecam!
  Ocena : 6 

Świetna książka!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka w bardzo przystępny sposób przeprowadza czytelnika przez język PHP oraz MySQL. Oprócz opisu samego środowiska zapoznaje nas także z całą otoczką programowania sieciowego, tj. kwestie bezpieczeństwa itd. Ponadto zawiera porady jak stworzyć najbardziej popularne serwisy WWW. Jest naprawdę godna polecenia.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka bardzo dobra , przejrzyście napisana. Zawiera bardzo dużo teoretycznej wiedzy ale nie brakuje w niej także praktycznych przykładów.Mimo tytułu Vademecum Profesjonalisty początkującym także polecam tą książkę.
  Ocena : 6 

Ta książka jest super!!! Ma wszystko co mnie interesuje!!! Szkoda, że taka droga
  Ocena : 6 

Książka jest wspaniała. Jest przypomnieniem dla profesjonalistów. Albo przeznaczona jest dla kompletnych laików. Opisuje każdy rozdział szczegółowo. POLECAM TĄ KSIĄŻKĘ W 100% .
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Extra Książka! :)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Super książka, naprawdę. Polecam początkującym.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka, polecam ją gorąco.
  Ocena : 6 

Dopiero co wyszedłem z księgarni z tą książką z portfelem chudszym o 89 zł. Zastanawiałem się czy warto. Jednak po ogólnym przewertowaniu i przeczytaniu 1 rozdziału czuję, że książka sprawdzi się bardzo dobrze. Jeśli ktoś nigdy wcześniej nie programował w żadnym języku niech po nią nie sięga, gdyż książka nie tłumaczy wszystkiego. Dla mnie bomba :)
  Ocena : 6 

Świetna książka! Tak jak w opisie: wszystko od podstaw do zaawansowanych technik! POLECAM WSZYSTKIM!
  Ocena : 6 

Wybitna
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Helion jak zwykle zafundował nam wybitna książkę. Kupuje od nich już kilka lat i na jakieś 200 pozycji tę uznaję za najlepszą. Powodzenia.
  Ocena : 6 

Świetna książka, jeżeli poprzednie wydanie jest wybitne to nie wiem jakie to jest "wybitnie genialne". Gorąco polecam. Lepsza nazwa tej książki to Od zera do PHP programera! Polecam!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

No cóż, nie będę tu dużo mówić tylko poprę wszystkich moich poprzedników. Książka - rewelacja nic tylko kupować i czytać przy komputerze :o) Zatem jeśli się zastanawiasz nad jej kupnem to nie zwlekaj... inwestycja dobrze trafiona - przynajmniej dla mnie.
  Ocena : 6 

Jest super... Bardzo łatwo się z niej uczy, poza tym uczy wielu rzeczy. Gratulacje dla autora.
  Ocena : 6 

Wyczerpująca, rewelacyjna, logiczna, po prostu super!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Super super super, wydań o php miałem wiele ale to jest max.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Jest super
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Bardzo dobra pozycja, dobrze napisana i przetłumaczona.
  Ocena : 6 

Fajna książka. Polecam wszystkim...
  Ocena : 6 

BARDZO dobra pozycja! Polecam każdemu jako jedyną sensowną książkę do nauki tworzenia dynamicznych witryn www.
  Ocena : 6 

Polecam
  Ocena : 6 

To jest najlepsza książka na ten temat na rynku!
  Ocena : 6 

Książka wydana bardzo ładnie (twarda oprawa, przejrzyście napisana) a do tego informacje w niej zawarte są naprawdę bardzo prosto przedstawione. Pomimo tytułowego napisu "Vademecum profesjonalisty" każdy, nawet początkujący programista PHP znajdzie w tej książce bez problemu odpowiedzi na swoje pytania.
Co do wydawnictwa Helion, to zgadzam się z przedmówcą. Wydawnictwo mogłoby lepiej obchodzić się ze stałymi klientami, na książki Heliona wydałem w sumie ponad 1100 zł, jestem z każdej książki bardzo zadowolony, ale mógłbym od nich choć raz dostać jakiś mały prezencik, albo rabacik. Pozdrawiam
  Ocena : 6 

Bardzo fajna
  Ocena : 6 

Zaniżyłbym do 5 z uwagi na oprawę :), ale jednak merytorycznie nie mam nic do zarzucenia. Z "duetem" php/mysql pracuję już od ponad roku, ale zupełnie inaczej wyglądałyby moje projekty, gdyby ta książka trafiła w moje ręce wcześniej.

Brak wodolejstwa, wyczerpujące i trafne przykłady, zredagowane bardzo przystępnym językiem. Parę błędów w tłumaczeniu -- naprawdę drobnych.

  Ocena : 6 

Ta książka jest rewelacyjna. Polecam ją wszystkim tym, którzy tworzą, bądź zamierzają tworzyć strony internetowe. Zawarte w książce informacje bardzo obszernie opisują przeróżne zagadnienia związane z tematyką tworzenia www od strony kodu.
  Ocena : 6 

Świetna książka. Co do zawartości, nic dodać nic ująć!!!

Obniżyłbym ocenę do 5, za oprawę. Przy prawie ośmiuset stronach, przydała by się twarda oprawa (nawet kosztem ceny), a to przecież dla Was nie problem.

  Ocena : 6 

Z początku nic nie wiedziałem z tematyki PHP i MySQL. Jednak gdy zacząłem czytać tą książkę, bardzo się wciągnąłem i teraz jestem na stronie 639. Ta książka jest naprawdę świetna, znakomicie opisuje tajniki PHP i MySQL. Jest świetnym podręcznikiem i gdy już ją doczytam - zacznę ponownie.
  Ocena : 6 

Na samym początku czytając komentarze na temat tej książki nie mogłem uwierzyć, że wszyscy dają ocenę 6 i żadnej negatywnej oceny. Zakupiłem ta książkę i... ŚWIETNA! Przestraszył mnie trochę napis, że książka dla profesjonalistów ale zaryzykowałem i nie żałuje - świetna książka, która nauczy każdego programować. Polecam!
  Ocena : 6 

Książka wspaniała zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Jest wszystko co potrzeba do tworzenia stron internetowych.

Polecam wszystkim.

  Ocena : 6 

Uważam, że to jest najlepsza książka o tej tematyce, jaką miałem. Przez dłuższy czas szukałem czegoś o MySQL, PHP. Kupując tą książkę dostałem wszystko to, co chciałem.

Napisana prostym, zrozumiałym językiem. Wszystko w logiczny sposób ze sobą powiązane wprowadza powoli czytelnika w coraz to bardziej zaawansowane tematy. Dużo przykładów, opisów, objaśnień. Wszystkie przykłady są odniesione do świata rzeczywistego i wytłumaczone krok po kroku.

Zdecydowanie polecam.

  Ocena : 6 

Bardzo interesuję mnie taka książka choć jej nie przeczytałem, potrzebuję takiej wiedzy, ponieważ chcę się dowiedzieć jak się projektuje strony WWW. Polecam ją wszystkim. Sam na pewno ją kupię. Planuję zrobić stronę o sobie, a także swój sklep internetowy. Dziękuję za możliwość poinformowania mnie o niej. Oceniam na 6.
  Ocena : 6 

Bardzo dobrze wyjaśnia od podstaw sprawy związane z programowaniem w PHP i kontaktem z bazą MySQL.

Polecam!

  Ocena : 6 

Rewelacyjna pozycja ! Trochę się zastanawiałem czy wydać prawie 90 zł na nią, gdyż z reguły nie lubię czytać książek :) Jednakże książka ta okazała się bardzo trafionym zakupem. To naprawdę kompendium wiedzy na temat popularnego języka PHP i nie mniej doskonałej bazy MySQL.

Hobbistycznie zajmuję się projektowaniem komercyjnych serwisów WWW, m.in. sklepów i aukcji internetowych. Ta książka naprawdę mi pomaga, a otrzymałem ją dopiero dzisiaj ;) Cóż można chcieć więcej?

Nie zastanawiajcie się dłużej, tylko kupcie tę książkę choćby dlatego, żeby powiększyć swoją biblioteczkę o ładnie wykonaną, ponad 800 stronicową książkę w twardej oprawie ;) Poradniki internetowe to poradniki internetowe. Ale książka to książka. I zawsze nią będzie !

  Ocena : 6 

Według mnie najlepsza książka do nauki języka PHP. W jasny i przejrzysty sposób wyjaśnia ważne dla projektanta stron aspekty. W tej książce znajduje się wszystko co potrzebne by zrozumieć ten język jak i bazę danych MySQL. Gorąco polecam
  Ocena : 6 

Książka szeroko i szczegółowo opisuje tematykę. Polecam.
  Ocena : 6 

Zawsze byłem zdania, że nie ma jednej książki, która opisuje całą, wybraną dziedzinę informatyki. Nie ma też książki, która opisywałaby całe PHP, ale są takie, które idealnie zajmują się poszczególnymi zagadnieniami. Taką książką jest PHP i MySQL. Dla wszystkich, którzy przeczytali już Biblię PHP (bardzo dobry wstęp!!) to PHP i MySQL oraz PHP4 Kompendium Programisty powinny być lekturami obowiązkowymi.

Jeżeli chcesz robić dobre i bezpieczne bazy to musisz mieć te książki.

Bardzo wszystkim polecam!!

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Od dwóch lat prawie codziennie zaglądam do tej książki i tak jak na początku udzielała odpowiedzi na banalne pytania np. (jak odpalić kultowy napis "Hello World") tak dziś potrafi pomóc w dużych projektach, jakie można tworzyć czerpiąc wiedzę z tej książki. Nie kupiłem już więcej pozycji o PHP lub MySQL, gdyż ta książka rozwiązuje moje wszystkie dotychczasowe problemy. Polecam osobom, które chcą tworzyć przede wszystkim: - sklepy internetowe, - niestandardowe systemy sprzedaży, - systemy portalowe, - aplikacje przetwarzające lub tworzące grafikę (super zabawa z obrazkami za pomocą bibliotegi gd)
  Ocena : 6 

Bardzo przydatna! Polecam!
  Ocena : 6 

Ze względu na cenę bardzo długo odwlekałem decyzję o zakupie tej książki i teraz żałuję, że tyle czekałem.

W książce znajduje się kompletna wiedza potrzebna do stworzenia zaawansowanej strony internetowej z wykorzystaniem mysql i na plikach txt. Zamieszczone w niej przykłady są zrozumiałe, wydają się wręcz banalnie proste. Podobnie jest (dla mnie to bardzo ważne) z opisami funkcji. A ich akurat nie brakuje.

Jedyne czego można się trochę uczepić, to ta nieszczęsna okładka. Z drugiej jednak strony gdyby była twarda to pewnie też znacznie droższa, a wtedy bym jej raczej nie kupił.

  Ocena : 6 

Książka genialna , od podstaw pomaga nauczyć PHP a mysql bylo moja piętą achillesową a teraz wiem wszystko:)
  Ocena : 6 

Kolejna świetna pozycja ze stajni Heliona... Co tu dużo pisać -- lekka, łatwa i przyjemna... a przede wszystkim zrozumiała nawet dla osób, które nie kończyły studiów informatycznych ;-).

POLECAM.

  Ocena : 6 

Książka wybitna. Właśnie kończę część o MySQL, zanim ją zacząłem o bazach danych wiedziałem tylko tyle że są. Teraz umiem już wykonywać naprawdę poważne i złożone zadania z wykorzystaniem języka SQL. <br /> Rewelacyjnie i bardzo kompletnie opisany jest sam PHP. Szczególnie podobał mi się rozdział o obiektowym PHP i tworzeniu z jego pomoc rozbudowanych szablonów stron. Dla mnie ta książka to rewelacja, nie wyobrażam sobie mojego regału z książkami informatycznymi bez tej pozycji.
  Ocena : 6 

Książka bardzo przydatna każdemu, kto chce się zająć handlem elektronicznym. Oczywiście trzeba mieć już wcześniej trochę pojęcia o programowaniu i o bazach danych. Znakomicie wprowadza w zagadnienia związane z MySQL oraz z PHP.
  Ocena : 6 

Książka jest rewelacyjna, jestem z niej naprawdę zadowolony, ale nie jest ona wg mnie przeznaczona dla naprawdę początkujących powinny ją raczej zakupić osoby które już mają jakieś pojęcie o PHP przynajmniej podstawy jak pętle, tablice, funkcje no i + znajomość HTML(ale bez tego można przeżyć), no i oczywiście obowiązkowa księga w biblioteczce profesjonalisty :).
  Ocena : 6 

Ach! Cudeńko. Po przeczytaniu "PHP4 od podstaw" i "Mysql i msql" Helionu, jest to obowiązkowa pozycja dla ludzi zajmujących się trochę poważniejszą stroną tworzenia dla WWW.

GORĄCO POLECAM! Książka warta każdego grosza...

  Ocena : 6 

Najlepsza według mnie obecnie pozycja o projektowaniu dynamicznych witryn internetowych dostępna na rynku.

Bawię się tymi rzeczami od czterech lat i przez cały ten czas napotykam na różne problemy, mniej lub bardziej poważne. Część z nich rozwiązuję samodzielnie, części szukam w literaturze. Ta książka odpowiada na 95% moich problemów z projektowaniem stron. W wielu przypadkach jest potwierdzeniem poprawności tego, do czego sam doszedłem.

To solidny kawał wiedzy. Kupisz tą książkę i o innych możesz zapomnieć.

Gorąco polecam.

  Ocena : 6 

REWELACJA!!! Jeszcze nigdy nie spotkałem się z tak świetnie napisana książką!

Czysta praktyka, minimum teorii, doskonale przykłady...

  Ocena : 6 

Jak najbardziej polecam, kupiłem ją 3 lata temu i było w niej zawarte wszystko czego potrzebowałem aby sobie przypomnieć jak to jest pisać w PHP :) oraz nauczyć się nowych rzeczy których wcześniej nie znałem.
  Ocena : 6 

Wszystko świetnie opisane zrozumiale i zwięźle dziennie wystarczy przeczytać 5 stron i można się wyrobić bardzo szybko. POLECAM Najlepsza !!!
  Ocena : 6 

Rewelacja dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z php. Prowadzi za rączkę krok po kroku.
  Ocena : 6 

Mam kilka książek o tandemie PHP/MySQL, ale ta bije resztę na głowę!!! Zredagowana przystępnym językiem, podzielona na część teoretyczną i praktyczną, w wyczerpujący sposób opisuje tematykę. Będzie przydatna zarówno doświadczonym programistom PHP jak i tym początkującym. Można się naprawdę wiele z tej książki dowiedzieć!!!
  Ocena : 6 

Rewelacyjna pozycja dla każdego, kto zna już podstawy htmla i myśli o bardziej zaawansowanych technologiach tworzenia stron WWW Największy atut książki to prezentacja rozwiązań praktycznych zagadnień a nie czysto teoretyczne dywagacje.

Polecam zdecydowanie

  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. Polecam. Zbyt dobra by opisać słowami.
  Ocena : 6 

Wiedza kompletna.
  Ocena : 6 

po przeczytaniu od deski do deski książka świetna. jak dla mnie ma tylko jeden minus - autorzy wprowadzają do programowania obiektowego przy czym w projektach w ostatniej części książki wszystko piszą bez użycia OOP (a szkoda bo np SPL powoduje że kod jest dużo ładniejszy i krótszy) gdyby istniała ocena pośrednia to książka dostała by 5+.
  Ocena : 6 

Książka jest bardzo dobrze napisana. Dobra zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów PHP. (9/10)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Jeśli czytasz tę opinię, ponieważ rozważasz zakup książki "PHP i MySQL Tworzenie Stron WWW - Vademecum profesjonalisty" - to w tym momencie przerwij czytanie i pędź do sklepu. Co - jeszcze tu jesteś? Argumenty? Jakie argumenty?!? Ta pozycja jest perfekcyjna jako całość - doskonała w każdym calu - niezależnie od stopnia zaawansowania czytelnika. Jest jednym z niewielu dzieł, które przeprowadzają czytelnika od stanu "PHP, MySQL? - co to niby jest?" do "PHP, MySQL? - nie mają przede mną żadnych tajemnic” ;)
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Świetna książka, nie da się jej inaczej opisać.
  Ocena : 6 

Ta książka nadaje się zarówno dla zielonych jak i dla profesjonalistów doskonale jest opisana; po prostu nic dodać nic ująć.
  Ocena : 6 

Mam wydanie II tej książki. Polecam, naprawdę trafia w temat wyczerpując go dostatecznie.
  Ocena : 6 

Jestem pod wielkim wrażeniem. Super pozycja... Polecam!!!
  Ocena : 6 

Naprawdę polecam.
  Ocena : 6 

Po prostu super jest ta książeczka.
  Ocena : 6 

Wiele cennych (poważnie :)) wskazówek i ciekawych przykładów zastosowań PHP. Przejrzysty opis MySQL-a. Chociaż z zawodu jestem humanistą to jednak informatyka od zawsze jest moim hobby i od dawien dawna przeglądam masę publikacji dotyczącej właśnie tej tematyki. W większości wypadków książki poruszające problemy języków i kodów www htmla, xmla, ccsa i php to po prostu czcze opisy jakiś doświadczeń mniej lub bardziej zdolnych webmasterów (te nieudolne dotyczą zwłaszcza polskich autorów ;)) Tym razem sytuacja jest diametralnie odmienna - autorzy w książce PHP i MySQL oferują Wam wiedzę na najwyższym poziomie, komplementarną i dostępną dla każdego (nawet dla humanisty :)) zaś Wydawnictwo Helion już nie pierwszy raz oddaje do rąk swoich czytelników publikację najlepszej jakości. Oby więcej takich pozycji... :) Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników Heliona zaś czytelnikom życzę satysfakcjonującej lekturki... :)
  Ocena : 6 

Bardzo dobra!
  Ocena : 6 

Książka bardzo bobrze dopracowana. Artykuły łatwe do przyswojenia, przystępnie napisane oraz kody źródłowe. Naprawdę doskonała książka. POLECAM!!!
  Ocena : 6 

Książka nie jest tania. Lecz pomimo tego mogę ją z czystym sumieniem polecić każdemu. Początkujący programista znajdzie tu solidne ugruntowanie podstaw, bez zbędnego zaciemniania tematu. Profesjonalista natomiast odnajdzie odpowiedzi na nurtujące pytania oraz solidną garść praktycznych projektów, z których na każdym etapie zaawansowania można naprawdę wiele się nauczyć. Ta doskonała pozycja powinna znaleźć się na półce podręcznej biblioteczki każdego programisty PHP i MySQL.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Polecam wszystkim tą książkę:). Dla początkujących jak i zaawansowanych!
  Ocena : 6 

Jeżeli ktoś rozważa zakup książki do PHP i MySQL polecam właśnie tę. Książka jest naprawdę dobra. Dosyć gruba, zawiera wszystko co jest potrzebne do nauki tworzenia stron dynamicznych. Nie nudzi samą tylko składnią języka, lecz wszystko pokazuje na dobrze dobranych przykładach. dla mnie wspaniała jest zwłaszcza cała Część V - Praktyczne projekty. Tworząc własną stronę wzoruje się na tych projektach. Jeszcze raz polecam. Wybierzcie tę pozycję.
  Ocena : 6 

Zacząłem czytać książkę niedawno. Skończyłem czytać 1 rozdział i jestem bardzo zadowolony. Wszystko jest bardzo ładnie opisany kod zawarty jest na płycie cd.
  Ocena : 6 

Książka wybitna, wszystko jest opisane jak dla początkujących, zupełnie wszystko, każdy by zrozumiał!
  Ocena : 6 

Do tej "księgi" powinni dodawać stojak lub co najmniej przyrząd do poćwiczenia nadgarstków bo trzymanie tego ciężaru wiedzy w dłoniach przez kilkadziesiąt minut jest męczące :D
  Ocena : 6 

Książka bardzo dobra - mnóstwo informacji na temat php i mysql.
  Ocena : 6 

Rewelacja. Zajmuję się zawodowo tworzeniem stron WWW (własna firma) i takie kompendium wiedzy w postaci książki trafiło mi w ręce po raz pierwszy. Polecam szczególnie początkującym webmasterom stawiającym na jakość. Przyda się również "starym wyjadaczom" bitów, którzy niekoniecznie zawsze ogarniają wszystkie polecenia na pamięć czy szukają prostego wyjścia z trudnej sytuacji. POLECAM!
  Ocena : 6 

Książka napisana dość ciekawym językiem. Opisuje to co dziś potrzebne jest do tworzenia dynamicznych stron. POLECAM!
  Ocena : 6 

Świetna książka, cieszę się że ją kupiłem i polecam innym.
  Ocena : 6 

Jedna z najlepszych książek jakie czytałem. Jest w niej absolutnie wszystko co potrzebne zarówno początkującemu jak i zaawansowanemu programiście stron internetowych. Bardzo polecam.
  Ocena : 6 

Najlepsza książka, jaką czytałem w tej tematyce.
  Ocena : 6 

Najlepsza książka dotycząca php i MySQL. Dzięki niej nastąpił przeskok w mojej nauce tworzenia stron internetowych. Czułam że potrzebuje pewnego i łatwo dostępnego źródła wiedzy. I znalazłam je! Treści przedstawione są w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób. To jedyna książka która jest pełnym kompendium wiedzy na temat tworzenia dynamicznych stron www a zarazem posiada rzeczowe przykłady. Bardzo łatwo jest znaleźć w niej szukane zagadnienie które w dodatku jest wytłumaczone w bardzo prosty a zarazem szczegółowy sposób. Polecam!!
  Ocena : 6 

Książka jest bardzo dobrze napisana. Czytałem pierwsze wydanie jako początkujący programista PHP i teraz sięgnąłem ponownie po tę pozycje. Problemy wyjaśnione są w sposób jasny i zrozumiały, poparty przykładami "z życia wziętymi". Gorąco polecam początkującym, jak i znawcom języka PHP.
  Ocena : 6 

Super książka. Dzięki niej wszystko rozumiem z php :D. Po prostu super. Polecam
  Ocena : 6 

tego szukałem!
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka, polecam. Zawiera dużo przydatnych informacji, napisana jest przejrzystym językiem i prowadzi od samego początku php do zaawansowanych skryptów łącząc php z MySQL. Warta jest wydanych pieniędzy.
  Ocena : 6 

Ta książka jest extra!
  Ocena : 6 

Chyba najlepsza książka o PHP i MySQL. Idealna dla początkujących. Dzięki niej nauczą się naprawdę dużo. Jedyna jej wada, to słabo rozwinięty rozdział o programowaniu obiektowym.
  Ocena : 6 

Nic dodać nic ująć książka najlepsza w swoim rodzaju, brak słów na opisanie jej przydatności. Można ją przerobić od deski do deski i zostać ekspertem w dziedzinie php, pomimo ceny która mogła by być wyższa o 1 zł ( żeby można było wziąć książkę z darmowego, złotego koszyka) i grubości, nie odczuwa się jak to zazwyczaj bywa w innych przypadkach jej ogromu, odczuwa się natomiast ogromny przypływ wiedzy. Oceniam ją na 6
  Ocena : 6 

Najlepsza książka o PHP i MySQL jaką można czytać. Przeglądałem wiele tytułów i stwierdzam że ta jest najlepsza ze wszystkich. Zawarte w niej informacje są od podstaw do zaawansowanych zastosowań. Uczyłem się PHP i MySQL tylko z tej książki, teraz praca z tej dziedziny nie jest problemem, nawet jak czegoś się zapomni, to zawsze jest pod ręką na półce z dokładnie opisanymi szczegółami. Polecam dla osób, które chcą nauczyć się profesjonalnego używania PHP z użyciem baz MySQL, w połączeniu z dobrym "kursem" HTML/DHTML/XML itp jest niezastąpioną pozycją do pracy profesjonalnego webmastera.
  Ocena : 6 

Książka napisana jasnym i przystępny językiem w sam raz dla początkujących i średnio zaawansowanych. Jedyna książka, która potrafiła na tyle jasno wytłumaczyć mi funkcjonowanie klas (trochę zubożale) w PHP, że przekonałem się do programowania obiektowego w tym języku. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, jestem zdecydowanym zwolennikiem kupowania wydań drugich, trzecich... Wiadomo wtedy, że książka jest dobra, poprawiono w niej błędy zauważone w poprzedniej edycji, była na tyle fachowa i popularna, że wydawnictwo zdecydowało się ją, nie tylko raz jeszcze wydrukować, ale i wydać poprawiona i wzbogaconą o nowe informacje wersje. Z tego co widzę przygotowywane jest w tej chwili trzecie wydanie tej książki, omawiające również PHP5, co jeszcze bardziej przemawia za zakupem tej pozycji. UWAGA! Książka jest zszywana i ma twarda oprawę, co sprawia że czytanie jej to czysta przyjemność (nie zamyka się sama, co jest niezwykle denerwujące w niektórych książkach, traktujących o programowaniu).
  Ocena : 6 

Świetna książka jak i dla profesjonalistów tak i dla początkujących. Prosty język, dokładne tłumaczenie trudnych terminów, przejrzystość książki oraz odpowiednie ułożenie działów... gorąco polecam
  Ocena : 6 

Super książka, polecam wszystkim, którzy chcą mieć, w jednym miejscu kompletny opis PHP poparty przykładami. Książka jest warta uwagi i każdy kto chce rozpocząć swa przygodę z PHP powinien ja posiadać:) POLECAM
  Ocena : 6 

Gorąco gorąco polecam. Praktyczne przykłady (z życia), jasno napisana, dużo dużo fajnych patentów.
  Ocena : 6 

Wyśmienita książka :)
  Ocena : 6 

Książka naprawdę świetna! Można z niej wiele wyczytać i przyswoić niezbędną wiedzę na temat PHP i MySQL. Zdecydowanie polecam!
  Ocena : 6 

Zobaczyłem, kupiłem, przeczytałem. Nie żałuje ani grosza wydanego na tę książkę. Szczerze polecam.
  Ocena : 6 

Bardzo czytelnie napisana... każdy kto zna już htmla może przy jej pomocy w szybki sposób nauczyć php i mysqla... polecam.
  Ocena : 6 

Co tu dużo mówić, książka jest doskonała. Bardzo dobrze wyjaśnia zasady programowania obiektowego w PHP5. Poza tym jest wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa witryn internetowych. Naprawdę polecam wszystkim, którzy chcą poznać PHP na trochę wyższym poziomie.
  Ocena : 6 

Książka wybitna, wszystko odpisuje ze szczegółami, kontakt z php miałem podstawowy, taki śmieszny kurs umiałem z neta, książka idealna naprawdę polecam cena 99 jak ktoś chce cos innego kupić a chce się nauczyć to zrobi błąd nie wybierając tej książki. Pozdrawiam.
  Ocena : 6 

Książkę kupiłem w promocji (-30%) dodatkowo miałem rabat na 10 zł. W sumie zapłaciłem za książkę 59 zł!!! Więcej takich akcji promocyjnych! Przed chwilą odebrałem. Te 900 stron robi wrażenie :-) zabieram się do lektury.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra, rzeczowa książka. Zarówno dla początkujących jak i dla tych, którzy mieli już wcześniej styczność z PHP i MySQL. Polecam!
  Ocena : 6 

Od niedawna zacząłem pracować z php i spośród wszystkich książek ta jest najlepsza (jeśli chodzi o potyczki typowo webmasterskie).Kompletna wiedza odnośnie php4 daje dużo polotu w pracy nad szablonami stron oraz nad typowymi skryptami, które ciekawie uatrakcyjnią każdą stronę.
Polecam wszystkim webmasterom.
  Ocena : 6 

Książka jest napisana naprawdę dobrze. Gorąco ją polecam!
  Ocena : 6 

Bardzo ciekawa i dobra książka, którą całym programistycznym sercem mogę polecić. Autor odbiega od schematów typu "hello world" :) tylko stworzył kilka projektów, które mogą prędzej się przydać w życiu codziennym niż takie Hello World. Większość tych aplikacji bazuje na MySQL, a dodatkowo bardzo dobrze opisuje zasadę działania bazy danych, jak powinno się tworzyć i czego unikać. Jednym słowem książka rewelka :D
  Ocena : 6 

Rewelacyjna książka. Seria "vademecum profesjonalisty" jest nie do przebicia. Nie tylko można się zapoznać z kompletnymi rozwiązaniami wykorzystującymi PHP i MySQL, ale można też wiele rzeczy zrozumieć. Jak dla mnie rewelacja. Polecam wszystkim. Książka warta każdej złotówki!!!
  Ocena : 6 

Absolutnie najlepsza książka o PHP i MySQL jaką miałem w ręku. Warta swojej ceny, masa wiedzy, masa przydatnych informacji. Pomimo, że w nazwie jest "Vademecum profesjonalisty" wg mnie książka nadaje się doskonale także dla początkujących! Polecam wszystkim!
  Ocena : 6 

Książka jest napisana bardzo profesjonalnie zrozumiałym dla każdego językiem. Bardzo dobra pomoc w nauce PHP i MySQL. Doskonały podręcznik! Polecam każdemu webmasterowi.
  Ocena : 6 

Książka naprawdę bardzo dobra. Opisuje wszystko czego potrzebuję o php i mysql. Choć znałem przedtem podstawy php i innych języków (C++, Delphi, Turbo Pascal) jestem pewien, że zrozumie ją również początkujący. Opłaca się wydać to 99zl.
  Ocena : 6 

Kupiłem ostatnio tę książkę. Spodziewałem się po niej dużo i nie rozczarowała mnie, jest rewelacyjna. Wydana jest bardzo ładnie gruba oprawa, fajny papier, taśmowa zakładka. Pisana przystępnym językiem, jest dokładnie wszystko opisane, np. jak w jakiś kursach internetowych coś jest na stronę to tutaj jest na dużo więcej. Każda funkcja, polecenie jest dokładnie napisane, jak robić czego unikać. Dużo jest o bezpieczeństwie tworzonych witryn. Cała książka jest podparta przykładami nie jakimiś "hellow word", ale takimi które po delikatnej modyfikacji można wykorzystać na swoich stronach, po prostu takich dla których uczymy się php. Napisałem o plusach, ale jest również malusieńki minus są to błędy w pisowni zwykłe literówki, ale zdarzają się też w kodzie, ale je łatwo idzie poprawić. Drugim minusem jest cena 100 złotych w sumie nie mało, ale ani przez chwile nie żałowałem że wydałem na nią te pieniądze.
  Ocena : 6 

Nie znalazłem lepszej książki o PHP niż ta :)
  Ocena : 6 

Kupiłem tę książkę niedawno w promocji -30%, więc na cenę zupełnie nie narzekam, szczególnie biorąc pod uwagę jakość książki i jej treść. Bardzo ładna twarda, porządna oprawa, to jest to co lubię w książkach, które często używam. Po wielomiesięcznym używaniu praktycznie nie widać większych śladów używania w takich książkach. A co w środku? Zacznę może od małych minusów. Po pierwsze w dodatku A o instalacji serwera PHP jest chyba kilka zaszłości z poprzedniego wydania. Pomimo, że w trzecim wydaniu jest opisywana wersja PHP 5.0 to niestety niektóre linijki odnoszą się do instalacji wersji 4.xx. Jednak można bez trudu sobie z tym poradzić. Drugi taki maluteńki problem, który miałem na początku to kłopot z rozpoznaniem przecinka i kropki w listingach. Po kilku stronach lektury już tego problemu nie miałem. Książka jest napisana rzeczywiście przystępnym i zrozumiałym językiem, no może z dosłownie kilkoma wyjątkami. Książka omawia praktyczne przykłady użycia PHP i MySQL, co owocuje tym, że w szybkim czasie można przerobić skrypty zawarte w książce do swoich potrzeb lub na ich podstawie pisać swoje do użytecznych zastosowań. Książkę bardzo dobrze się czyta, wszystkie przykłady są dobrze wytłumaczone i omówione. Dla mnie książka jest idealna i dobrze się przysłużyła. Mam nadzieję, że i Wam dobrze służy. Polecam wszystkim niezdecydowanym tę książkę z czystym sumieniem.
  Ocena : 6 

Kupiłem w promocji 30% taniej, przesyłka tylko 4.90zł . Co do książki to jest super!!! Każdemu polecam! Bardzo dobrze wyjaśnia.
  Ocena : 6 

Książka bardzo obszernie opisuje wykorzystanie php oraz mysqla w bardzo przystępny sposób. Po przeczytaniu tej książki prace przy mojej pracy dyplomowej dostały takiego "kopa", że skończyłem zaplanowane na rok prace w 3 miesiące z o wiele lepszym wynikiem niż się spodziewałem.
  Ocena : 6 

Jakiś czas temu zainteresowałem się PHP. Moim pierwszym tworem w PHP była strona internetowa i to całkiem niezła heheh. Cieszyłem się, że szybko to złapałem i postanowiłem wdrążać się głębiej w PHP. Moim pierwszym zakupem była właśnie ta książka, później była kolejna i na dzień dzisiejszy mam już 4 książki a to dopiero niecałe 2 miesiące odkąd się tym interesuje na poważnie. Książce daje 6 bo to wszystko od niej się zaczęło, świetnie się ja czyta, a co najważniejsze wytłumaczone tak, że wszystko się rozumie. Powiem jedno - miodzio hehee; pozdrawiam.
  Ocena : 6 

książka napisana przyjaźnie , zrozumiale , logicznie. Czysta poezja , warta każdej ceny. polecam
  Ocena : 6 

Książkę udało mi się nabyć całkiem nieprzypadkowo, do wyboru skłoniły mnie pozytywne oceny czytelników oraz wysokie miejsce na liście TOP_15 (w chwili pisania tego tekstu wolumin zajmował 1 miejsce na w/w liście). Tak więc w pełni przekonany poszedłem zgrabnie do sklepu i nabyłem Vademecum. Po lekturze owych 910 stron mogę śmiało stwierdzić, iż to jest właśnie to, czego oczekiwałem - podręcznik (nie bójmy się tego słowa) napisany na podstawie użytecznych i istniejących gdzieś w sieci skryptów z dokładnym omówieniem działania zastosowanych technik, funkcji, etc. Jako użytkownik już co nieco wiedzący o php oczekiwałem ugruntowania i poszerzenia informacji o tym, jakby nie patrzeć, genialnym narzędziu (PHP+MySQL oczywiście). Co tu dużo pisać - polecam.
  Ocena : 6 

Jakakolwiek opinia o tej książce, która się tu pojawi, nie będzie do końca zgodna z prawdą, bo książka jest tak dobra, że nie da się tego opisać słowami.
  Ocena : 6 

Kupiłem niedawno tę książkę i nie żałuję. Książka jest super, to jest to czego szukałem. Polecam wszystkim.
  Ocena : 6 

Osobiście jestem posiadaczem drugiego wydania tej książki, jednak kilka dni temu miałem okazje przejrzeć wydanie trzecie bardzo dokładnie w bibliotece uczelnianej. "PHP i MySQL.." jest najlepszą pozycją na polskim rynku. Wprowadza do PHP pomału, ale od razu z ciekawymi przykładami. Nie ma w tej książce niczego, co byłoby niepotrzebne. Obsługa plików, MySQL, wyrażenia regularne, biblioteka gd, pdf, oop itd.; wszystkie te zagadnienia przydadzą się wam w przyszłej pracy. Moja wiedza z zakresu PHP wyrosła na tej książce i tylko dzięki niej jestem teraz w stanie zarabiać na tym wspaniałym języku. Polecam wszystkim początkującym i średnio zaawansowanym.
  Ocena : 6 

Najlepsza książka o tematyce komputerowej jaką kiedykolwiek w życiu czytałem!!! Autorzy od początku (jak dziecko za rączkę) prowadzą Cię przez PHP a potem MySQL. Opisują na praktycznych, z życia wziętych przykładach możliwości języka. Potem pokazują jak razem wykorzystywać PHP i MySQL. Opisują również jak tworzyć sklep internetowy, koszyk, jak się zabezpieczać itp. Gorąco polecam. Książka jest rewelacyjna.
  Ocena : 6 

Jedna z lepszych książek do samodzielnej nauki jaką kiedykolwiek czytałem! Napisana prostym językiem z masą przykładów i pełnym opisem linijek kodu!
  Ocena : 6 

Już sama objętość książki mówi za siebie, jest rewelacyjnie napisanym kompendium. Zawarte w niej informacje stanowią kompletny zestaw wiadomości potrzebnych programiście PHP. Wszystko jest ładnie ułożone i sprawia, że niezależnie od stopnia skomplikowania problemu tu zawsze znajdę rozwiązanie. Naprawdę polecam.
  Ocena : 6 

Polecam wszystkim, którzy chcą się czegoś nauczyć.
  Ocena : 6 

Polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć naukę PHP/MySQL od podstaw oraz doświadczonym programistom w celu usystematyzowania wiedzy. Programuję w PHP/MySQL od ponad 5 lat, jednak zdecydowałem się na zakup tej książki - jest to doskonałe rozszerzenie manuala PHP. Książka zawiera dokładne omówienie kilku "smaczków", jak choćby XML, SOAP - polecam ją.
  Ocena : 6 

Bardzo dobry book. Polecam zarowno poczatkujacym jak i zaawansowanym :P, napewno sie przyda.
  Ocena : 6 

Ta książka w pełni zasługuje na pierwsze miejsce na liście bestsellerów. Nie jest poparta przykładami typu "Hello world", ale od razu zostaje przedstawiony praktyczny skrypt. Każda funkcja, pętla itd. jest dokładnie opisana. Jedynym minusem są literówki, które nie wpływają na jakość książki, ponieważ można je łatwo poprawić. Książkę polecam każdemu, chcącemu nauczyć się PHP i MySQL!
  Ocena : 6 

Książka idealna dla zaczynających w PHP. Przyjaźnie wytłumaczone zagadnienia z dziedziny PHP. Dużym plusem jest poruszenie tematu generowania grafiki w PHP, współpracy z MySQL. Nauczysz się tworzyć własne księgi gości, liczniki, fora.
  Ocena : 6 

Jestem początkującym PHP-owcem i uważam, że książka spełniała wymagania, które przed nią postawiłem!
  Ocena : 6 

Super książka do PHP, nawet jeśli wydaje Ci się że znasz język bardzo dobrze, książka jest przydatna by odświezyć swoją wiedzę, lub po prostu uzupełnić luki w pamięci gdy zapomnimy jakiejś funkcji, polecam!!!
  Ocena : 6 

Naprawdę bardzo dobra książka! Napisana bardzo przystępnym językiem, dzięki czemu łatwo się ją czyta. Autorzy najpierw pokazują treść skryptu i efekt a później rozbierają na części pierwsze i pokazują co jest do czego i dlatego lepiej w taki a nie inny sposób rozwiązać dany problem. POLECAM!
  Ocena : 6 

Książka równie wspaniała jak usługi Heliona :)
  Ocena : 6 

Ta książka nauczy Cię wszystkiego o PHP i bazie danych MySql. Wszystko jest zaprezentowane w przystępny sposób. Jeżeli ktoś zajmuje się robieniem stron zawodowo lub nawet amatorsko, to ta książka jest jak najbardziej dla niego!
  Ocena : 6 

Książka "PHP i MySQL Vademecum profesjonalisty Wydanie trzecie" prowadziła mnie przez (wydawać by się mogło) trudny czas nauki od samych podstaw. Czas z nią spędzony wspominam bardzo dobrze a i efekty mojej pracy są bardzo widoczne. Jest napisana bardzo przystępnym, ale fachowym językiem oraz ukazuje najwłaściwszy tok myślenia który ułatwia nam dalszą pracę. Nie żałuję ani złotówki z pieniędzy, które przeznaczyłem na tę książkę. Mogę ją polecić z czystym sumieniem każdemu, a także ocenić ją na 6
  Ocena : 6 

Swoją przygodę z projektowaniem stron przy użyciu technologii PHP oraz bazy danych MySQL zacząłem już dawno, jednak do tej pory nie korzystałem z żadnych książkowych opracowań na ten temat. Po tę pozycję natrafiłem dość przypadkowo, jednak jak się okazało lepiej trafić nie mogłem. Lektura już od pierwszej strony charakteryzuje się bardzo profesjonalnym ujęciem tematu oraz zrozumiałym nawet dla osób nie będących specjalistami w temacie językiem. Ukazuje szereg praktycznych zastosowań języka PHP oraz współpracy z bazą danych MySQL przy typowych zastosowaniach webmasterskich. Zarówno początkujący, który dopiero poznał tajniki HTML i chce przejść do tworzenia stron w oparciu o dynamiczne skrypty PHP, jak i osoba posiadająca znaczną już wiedzę w tej materii znajdą tu coś dla siebie. W dużej mierze dzięki tej książce stworzyłem dobry serwis cieszący się dużą popularnością, który zresztą ciągle doskonale oczywiście w oparciu o porady z Vademecum. Pozycja ta z pewnością warta jest swojej ceny, bowiem w jednym źródle otrzymujemy niemal w całości opracowany temat, a temat PHP oraz MySQL po tej lekturze stanie się zupełnie prosty.
  Ocena : 6 

Kupiłem tę książkę na Waszej stronie i jestem z niej bardzo zadowolony... Jest genialna... No po prostu wszystko o PHP!!! Jestem zadowolony tak z tej książki jak i z innych zakupionych ostatnio na tej witrynie... Są super!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Książka napisana bardzo zrozumiałym językiem. Mam 11 lat i zanim zacząłem czytać tę książkę o php nie wiedziałem nic. Teraz jestem w 4 rozdziale i umiem naprawdę dużo (w porównaniu z tym co umiałem wcześniej czyli nic). Wcale nie jest dla "profesjonalistów" tylko dla początkujących i dla profesjonalistów. Polecam każdemu kto chcę się coś nauczyć o php. Jednym słowem 6 - książka wybitna.
  Ocena : 6 

Miałem tę książkę pożyczoną od kolegi, zacząłem tylko czytać pierwsze parę stron od razu, ponieważ doszedłem do wniosku, że na pewno ją zakupię, bo będzie mi bardzo potrzebna przy tworzeniu stron internetowych i sklepu internetowego. Więc polecam książkę każdemu kto nie miał styczności z PHP wcześniej, ponieważ nauczy każdego nawet największego tłuka.
  Ocena : 6 

Miałem tą książkę pożyczoną od kolegi. Zacząłem czytać pierwsze parę stron i od razu doszedłem do wniosku że na pewno ją zakupie, bo będzie mi bardzo potrzebna przy tworzeniu stron internetowych i sklepu internetowego.

Polecam książkę każdemu, kto nie miał styczności z PHP wcześniej, ponieważ nauczy każdego nawet największego tłuka.

  Ocena : 6 

Świetna książka typu "od zera do bohatera". Zaczynając czytać miałem blade pojęcie o PHP. Naprawdę sporo rozjaśniło mi się w tym temacie. Książka jest dobrze przetłumaczona i posiada sporo praktycznych przykładów "z życia wziętych" Polecam!
  Ocena : 6 

Chyba nie muszę strzępić języka na temat tego klasyka. Myślę, że powinien się on obowiązkowo znaleźć w bibliotece każdego szanującego się twórcy stron i aplikacji internetowych.
  Ocena : 6 

Podstawa do php, i do tego dobra!
  Ocena : 6 

Książka genialna - dobra zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych.
  Ocena : 6 

Na samym początku chciałem kupić PHP & MySQL wydanie pierwsze, bowiem dostrzegłem taką pozycję na allegro. Niestety nie wygrałem licytacji, bo nie tylko ja chciałem kupić tą książkę. Cena końcowa wyniosła 65zł. Doliczając koszty wysyłki wyszło, że jeśli dorzucę 15 zł mam nową książkę. No i zamówiłem. <br>Ponieważ założyłem firmę projektującą strony WWW musiałem zaopatrzyć się w jakiś dobry tytuł na temat tego języka. Sama wiedza, którą dotąd czerpałem z Polskich stron WWW jest niewystarczająca. Sądząc po komentarzach części pierwszej doszedłem do wniosku, że ta publikacja będzie najlepsza. I nie myliłem się. Książka jest bardzo dobrze napisana, w twardej oprawie z naprawdę wieloma informacjami bez wodolejstwa. Jedyne małe uchybienia to pierwszy rozdział, z którym raczej bardzo początkująca osoba sobie nie poradzi i płyta CD dołączona do książki. Naprawdę można było zamieścić na niej więcej materiałów i programów, aby płyta została całkowicie wypełniona, a nie tylko 159MB zajętych... Dobrze, że zaprezentowane są tutaj przykłady realizacji dynamicznych stron WWW, koszyka, oraz reszty aplikacji e-commerce. To na pewno wielu osobą się przyda.</br> <br>I co tu więcej napisać... Jeżeli projektujesz strony czy to jako hobby czy w celach komercyjnych, a szukasz pozycji na temat php to właśnie znalazłeś. Na dzień dzisiejszy książka jest chyba najlepszą tego typu publikacją na rynku i na pewno będę polecał ją znajomym na forach, oraz oczywiście prywatnie :-)</br>
  Ocena : 6 

Książka bardzo dobra. Nie znalem wcale php, a ta książka pokazała mi wszystko od podstaw. Wszystko jest dokładnie opisane. Książka opisuje jak stworzyć forum, sklep internetowy. Polecam wszystkim tę pozycję niezależnie od tego w jakim stopniu znasz php i mysql. Jak dla mnie książka na 6!
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka, jestem zadowolony, że ją kupiłem. Bardzo wiele się z niej nauczyłem, a przed jej kupnem byłem zielony z MySQL. Polecam ją każdemu, kto zaczyna przygodę z PHP i MySQL. Tutoriale i pomoce w Internecie odpadają w przedbiagach z tą pozycją. Potwierdza to jej status bestsellera.
  Ocena : 6 

Znakomita książka, książka zaczyna się od podstaw a kończy na zaawansowanym pisaniu aplikacji www. Polecam
  Ocena : 6 

Fantastyczna książka. Nie ma co dużo pisać, tytuł mówi sam za siebie. Oczywiście obowiązkowa lektura dla każdego początkującego programisty PHP i MySQL ;)
  Ocena : 6 

Książka, mimo kilku błędów, jest świetna. Jestem początkującym programistą w PHP, dopiero się go uczę. Kupiłem tę książkę z myślą o nauce tego języka. Książka głównie skupia się wokół tworzenia strony typu e-commerce, ale oczywiście znajdują się w niej opisy, wyjaśnienia i przykłady użycia użytych w niej funkcji. Książkę polecam głównie tym, którzy znają język HTML, a chcą stworzyć bardziej zaawansowane strony www. Chcę jeszcze dodać, że błędy w książce są naprawione poprzez erratę dostępną na stronie Heliona. Osobom, które dopiero chcą się nauczyć tworzenia stron internetowych, niestety radzę zostawić tę lekturę na później.
  Ocena : 6 

Gorąco polecam każdemu kto chce nauczyć się PHP. Mam ją od 3 dni. Zaczynając miałem marne podstawy Pascala zero pojęcia o htmlu, xhtmlu, php i mysql. Po 5 godzinach czytania i wklepywaniu kodu umiałem napisać formularz, zrobić do niego odnośnik w PHP :) Teraz już pisze stronke do logowania się przez www za pomocą PHP na serwer linuxowy :) Warto ją kupić i nie ma się co stresować opiniami, że trzeba znać Xhtml i podstawy programowania. Fakt jest trochę trudniej ale jak się czegoś naprawdę chce to da rade. Jeszcze raz polecam!
  Ocena : 6 

Książka rewelacyjna! Od podstaw, do naprawdę złożonych projektów. Część projektów raczej na rynek amerykański (współpraca aplikacji z Amazon.com za pomocą protokołu SOAP). Ogólnie bardzo polecam!
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Świetna książka, polecam każdemu, który chce nauczyć się PHP i MySQL. Opowiada o wszystkim, wiele przykładów, praktyczne projekty, wszystko "wyoślone". To na pewno nie było wyrzucenie pieniędzy w błoto, a wręcz przeciwnie - świetna inwestycja. Chcesz uczyć się PHP ? - tylko ta książka - zastąpiła moje poprzednie 3 lekturki :)
  Ocena : 6 

Książka na prawdę mi się spodobała od pierwszego wejrzenia :-). Dobrze oprawiona i ładnie wyglądająca z zewnątrz, ale wewnątrz no to jest jeszcze lepiej. Już po pierwszych kilku stronach książka nauczyła mnie innego podejścia do WWW, brak standardowych kreatorów do instalacji potrzebnego oprogramowania, wszystko z poziomu wiersza poleceń i do tego całkiem nieźle opisane, więc nikt się nie pogubi. Chociaż to tylko instalowanie PHP, MySQL i Apache to można się naprawdę poczuć jak Kevin M.
Natomiast dalsza treść książki charakteryzuje się mnogością kodów źródłowych, linków do różnych przydatnych stron. Pozwala na opanowanie PHP i MySQL na bardzo dobrym poziomie. W końcu to Vademecum Profesjonalisty.
  Ocena : 6 

Świetna książka, nie wiem jak to będzie w przypadku czytelników nie programujących wcześniej w C, ale ja naprawdę szybko i dobrze nauczyłem się programować w PHP. Gorąco polecam, pomimo ceny warto ją mieć w swoim zbiorze.
  Ocena : 6 

Świetna książka jak na początek i trochę dalej; no po prostu jest w niej all co powinno być. Bardzo serdecznie polecam!!!
  Ocena : 6 

Mnie sie podoba.
  Ocena : 6 

Wszystko na temat.
  Ocena : 6 

Spoko
  Ocena : 6 

Książka jest po prostu wspaniała nauka opiera się na przykładach "części samochodowe Janka", które można praktycznie przetestować. I nie tak jak inne książki podadzą skrypt i nie wiadomo do czego można go dać a w tej książce tłumaczą co do czego służy, można sobie to trochę zmodyfikować też dobry pomysłem była zakładka . A minusy to błędy ale można to wybaczyć, bo erratka znajduje się na stronie heliona.
  Ocena : 5 

Jestem po 1 rozdziale. Książka napisana prostym i zrozumiałym językiem, plusem dla mnie jest to, że autor zmusza do myślenia. Przykłady są na płycie ale to czytający musi je dokończyć i to mi się podoba :)
  Ocena : 5 

Bardzo wysoko oceniam,ale muszę wbić szpilę! Mam poprzednie wydanie z roku 2005. Był tam rozdział 28 "Tworzenie systemu zarządzania zawartością", czyli taki fajny przykład CMS. Niestety, tłumacze spolszczyli skrypty, pojawiły się błędy. Spodziewałem się, że w nowym wydaniu te błędy zostaną poprawione, niestety rozdział zniknął.
  Ocena : 5 

Vademecum profesjonalisty - zaledwie 900 stron, a książka chciałaby od podstaw nauczyć człowieka kilku języków, w tym PHP, MySQL, JavaScript, XML, CSS i HTML. Jakby tego było mało, wiele w niej o inżynierii oprogramowania. Grubo :) Trochę naciągane. Choć mimo wszystko książka i tak dobra dla początkujących.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra. Przemyślanie napisana, a każde pojęcie z zakresu PHP i MySQL'a jest szczegółowo opisane. Krok po kroku wprowadza w programowanie dzięki któremu można tworzyć dynamiczne strony WWW. Zawiera praktyczne przykłady dzięki czemu można szybciej zrozumieć i zobaczyć o co chodzi w tworzeniu internetowych aplikacji. Gorąco polecam początkującym programistom, a i Ci bardziej zaawansowani na pewno coś w niej dla siebie znajdą.
  Ocena : 5 

bardzo dobra książka - opisuje każde zagadnienie osobno. Wcześniej czytałem inne książki na temat PHP i MySQL, ale teraz wiem, że powinienem od razu wziąć tę książkę. Jedyny minus - troszkę zbyt droga :)
  Ocena : 5 

Dla początkującego w sam raz! Jasno wszystko opisane, bez błędów, książka nie jest przestarzała. Posiada najbardziej poprawne wzorce.
  Ocena : 5 

Dałem 5 nie 6 ponieważ niektóre przykłady trzeba poprawiać by działały, a płytka nie chodzi choć to raczej wina mojego sprzętu... Duży plus za treść bo faktycznie pomimo, że nie znałem php w ogóle to... po pierwszym rozdziale czuje, że mam już jakieś pojęcie. Przykłady są dość dobrze wyjaśnione - choć nie obejdzie się niestety bez poszukiwań w google nie jednej funkcji. Książka solidnie wykonana. Generalnie polecam! :)
  Ocena : 5 

Nie zgadzam się z opiniami że książka opisuje wszystkie aspekty języka PHP. Przed jej przeczytaniem kupiłem pozycję o podstawach PHP i niektórych spraw i funkcji w tej książce nie ma. Jeden z moich poprzedników pisał coś na temat zabezpieczeń że na ich temat jest za mało. To prawda ale uważam że jeżeli chodzi o konfigurację serwera powinno się zajrzeć do innych lektur aby uzyskać wyczerpujące wiadomości. Ta książka do tego nie służy. Po przeczytaniu tej książki właściwie dowiedziałem się o kilku ważnych rzeczach ale liczyłem na więcej.
  Ocena : 5 

Odnośnie krytykujących, a w sumie jednego krytykującego... kolego jest coś takiego jak funkcja polimorficzna więc zanim zaczniesz kogoś krytykować najpierw sam się doucz, bo widać, że słabo zrozumiałeś idee programowania obiektowego w C++. Co do książki jest dobra dużo wiadomości o MySQL i jego podstawowej administracji, natomiast minus za mało przykładów. Jeśli chodzi o OOP i projekty np. poczty czy systemu zakładek, uczą niepoprawnego stylu kodowania i bałaganiarstwa w kodzie.
  Ocena : 5 

Książka naprawdę godna polecenia, zarówno dla początkujących jak i dla profesjonalistów. Dość szczegółowo opisane jest w niej zastosowanie takich narzędzi jak PHP i bazy MySQL.
  Ocena : 5 

Witam
Nie miałem styczności z wieloma pozycjami dotyczącymi PHP i MySQL. Dlatego może ta ocena nie będzie do końca pełnowartościowa. Po PHP sięgnąłem ponieważ potrzebne było mi to do pracy magisterskiej i gdyby nie to do tej pory nie wiedziałbym z czym to się je. Książeczka ta bardzo mi pomogła przyswoić sobie ten język. Przykłady są rzeczowe i z życia wzięte a język jest przystępny i zrozumiały. Książeczkę po prostu pochłania się w całości.

Pozycja godna polecenia i oby takich więcej.

  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Miałem do czynienia już z kilkoma książkami o tej tematyce. Jednak z czystym sercem mogę ją polecić. Jest to najlepsza książka jaką czytałem. Mało jest takich książek, które z jednej strony są bardzo przystępne nawet dla początkujących, a z drugiej strony opisują bardzo zaawansowane rzeczy np. Zabezpieczanie witryny SSL. "PHP i MySQL" jest jedną z nich!

Szczerze polecam

  Ocena : 5 

Od strony zawartości nie mam się do czego przyczepić -- książka zawiera ciekawy materiał opisany w fachowy sposób i co ważne poparty wieloma przykładami "życia wziętymi". Przeczytałem (na razie) ok. 1/3 tej pozycji i jestem zadowolony z jej zakupu. Jedynym znalezionym przeze mnie minusem jest sposób wydania -- klejona, cienkie okładki. Książka sprawia wrażenie, jakby miała się rozpaść przy średnio intensywnym czytaniu. Na moim egzemplarzu już dziś (kilka dni po kupieniu) na grzbiecie jest widoczne "załamanie" w jednym miejscu (a obchodziłem się z nią delikatnie)(…)

  Ocena : 5 

Cóż można napisać więcej... zajefajna :). Warto kupić! Sporo ciekafych przykladooof, łatfe do sqmania, jak jush ja sqmalem to każdy załapie co jest grane.

Pozdrawiam i zachęcam do zamoooofienia!!!

  Ocena : 5 

Bardzo dobra pozycja, prawie bez błędów, a jak już są to łatwe do wykrycia. Przykłady wyszukane i dobrze opisane. Zwłaszcza część dotycząca MySQL'a. Szczególnie polecam użytkownikom średniozaawansowanym.
  Ocena : 5 

Poważnym błędem jest brak obiecanego w rozdziale 13 opisu sposobu przenoszenia i robienia kopii bazy MySQL. Książka obiecuje opisać te sposoby w rozdziale 11, ale tam tego nie ma, czyżby pomyłka w polskiej edycji. Poza tym SSL opisany bardzo ogólnie, szczegółów na ten temat trzeba szukać w sieci.
  Ocena : 5 

Książka jest całkiem niezła, w porównaniu z innymi pozycjami na rynku. Jest w niej kilka buraczków, ale na pewno nie więcej niż w innych książkach o PHP. Główną zaletą książki jest to, że nie próbuje kopiować manuala do PHP, ale wnosi coś nowego. Zawiera też sporo wiedzy związanej luźno z PHP, za to wymaganej przy tworzeniu profesjonalnych stronek (planowanie projektu, bezpieczeństwo, techniki obiektowe).

Gorąco polecam!

  Ocena : 5 

Przede wszystkim dużo przykładów. Polecam.
  Ocena : 5 

Książka jest naprawdę niezła. Nie kosztuje nie mało, ale naprawdę warto ja mieć. Dla przyszłych czytelników tej książki przydałaby się podstawowa znajomość PHP a z resztą poradzą sobie. Kupowałem ją prawie w ciemno, ale strzał w samo sedno.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Stawiam niestety tylko 5 -- to za okładkę, przy tak dużej ilości stron, lepiej żeby była twarda. Sama treść książki jest na 6 -- książka jest napisana w miarę prostym językiem, posiada dużo przykładów z opisami funkcji -- super ;)

Warto kupić. Polecam gorąco!!!!

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Warto kupić!

Zawiera dużą ilość użytecznych przykładów. Oprawa mogła by być lepsza. Przydała by się twarda okładka

  Ocena : 5 

Kupiłem tą książkę zmuszony tematem pracy mgr (Intranetowa baza danych). Wcześniej zajmowałem się programowaniem w VB a o PHP i MySQL nie wiedziałem dosłownie nic.

Rezultat -- zdana praca mgr ;) a poważnie -- ciekawie napisana książka. Oprócz rozdziałów "praktycznych" (dużo kodu i przykładów) jest też wiele rozdziałów "merytorycznych" (opisujących np. kwestie zabezpieczeń itp.).

Podsumowując, bardzo dobra pozycja dla osób chcących stworzyć własne strony z dostępem do bazy danych. Atutem opisywanych narzędzi jest ich darmowa dostępność (problemem pozostaje znalezienie bezpłatnego serwera udostępniającego obsługę PHP i MySQL...) :(

  Ocena : 5 

Jak dotąd przeczytałem ponad połowę tej knigi i sadzę, że jest to b. dobra pozycja, mogę przyczepić się jedynie do części III: "Handel elektroniczny i Bezpieczeństwo", w której jest za dużo lania wody i zajmowania się tematami związanymi raczej z administracją serwerem, niż z opisem jak tworzyć bezpieczne skrypty. Ogólnie jednak książeczka jest dobra, tylko ta oprawa... :)
  Ocena : 5 

Moja wiedza na temat PHP oraz mySQL jest bardzo szeroka. Zajmuje się tymi zagadnieniami od kilku już lat. Mimo wszystko znalazłem kilka naprawdę pożytecznych pomysłów w tej książce. Polecam...
  Ocena : 5 

Bardzo dobra ksiazka, super przyklady niemal do natychmiastowego uzycia, tak dobrej ksiazki do PHP jeszcze nie widzialem, polecam
  Ocena : 5 

Doskonała książka przedstawiająca rozwiązania najczęsciej spotykanych problemów w wykorzystaniu języka PHP i bazy MySQL na interakcyjnych stronach WWW.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka dla początkujących i średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych jednak trochę zbyt ogólna. Jest właściwie pokazana w niej cała tematyka, wszystkie prawie dostępne możliwości php i MySQL, ale autorzy nie zgłębiają się zbytnio w problematykę, raczej sugerują rozwiązania, podają przykłady i informują jak jeszcze można by było to rozwiązać.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

PHP amatorsko zajmuję się od dawna. Książka bardzo mi się podoba. Już przy pierwszym otworzeniu książki zauważyłem różnice pomiędzy nią, a wydaniem 2 "PHP i MySQL Vademacum". Cena... daje trochę do życzenia... 89 zł (za wydanie 2) było ceną niemałą... a teraz? Za książkę trzeba zapłacić 99 zł... Gdyby nie cena dałbym tej książce ocenę "6". Pozdrawiam
  Ocena : 5 

Książka jest super! Każdy znajdzie coś dla siebie!
  Ocena : 5 

Polecam tę książkę każdemu, nie tylko profesjonaliście :D . Na dziewięciuset stronach znajdziemy wiele przydatnych informacji potrzebnych przy tworzeniu stron. Zresztą wystarczy spojrzeć na spis treści - książka porusza mnóstwo tematów. Zostało w niej opisanych wiele funkcji, do każdej przedstawiono jej prototyp. Ostatnie 300 stron (nie licząc dodatku) to praktyczne projekty, tj.: system zarządzania treścią, koszyk na zakupy czy webmail. Wszystkie kody źródłowe znajdują się na płycie. Kody natomiast faktycznie nie są bezużyteczne i można je wykorzystać w swoich projektach (a przynajmniej się o nie opierać). Książka pisana poprawnym językiem polskim, nie dostrzegłem żadnego błędu stylistycznego czy podobnego :). Niestety zdarzają się wpadki w kodach źródłowych (głównie chodzi o nazwy zmiennych i tego typu proste do znalezienia pomyłki). Errata znajdująca się na stronie helionu jest niestety niepełna. Aczkolwiek nie ma poważnych błędów, których by się nie zauważyło podczas czytania książki. Osobiście uważam, że za mało poruszono temat programowania zorientowanego obiektowo, ale to moja subiektywna opinia. Natomiast polecenia mysql stosowane w kodach tyczą się wersji php5 i mysql5 (bo przecież o tej wersji jest ta książka), dlatego funkcje zaczynają się od "mysqli_" (co jeden z moich poprzedników uznał za błąd). Książka w twardej oprawie z czarnobiałymi zdjęciami (a raczej screenshotami). Moja ocena - 5, książkę polecam każdemu, aczkolwiek w helionie jest trochę droga :(
  Ocena : 5 

Polecam. Jako webmaster znałem podstawy PHP oraz MySQL. Zakupiona książka uzupełniła braki w mojej wiedzy (przynajmniej na jakiś czas) :) Książka jest wykorzystywana przez wielu webmasterów w moim miejscu pracy.
  Ocena : 5 

Cóż ja mogę powiedzieć. Wspaniała książka jedyna w swojej klasie. Nie powtarzalna. Polecam każdemu kto chce zacząć programować w PHP. Książka ta nadaje się zarówno dla programistów dopiero wchodzących na ścieżkę programowania jak i dla osób zajmujących się profesjonalnym skryptowaniem. Gratulacje dla twórców.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, opisująca wszystko po trochu, ale z taką szczegółowością, która znakomicie wystarcza do nauki PHP i MySQL
  Ocena : 5 

Wszyscy się rozpisali a ja powiem krótko: książeczka świetna :-) Bardzo mi się przydała.
  Ocena : 5 

Jak dla mnie super szkoła. Niestety chodzę do Liceum wiec nie mam czasu jej przeczytać ;/ utkwiłem na 100 stronie jakoś ;/
  Ocena : 5 

Książka Bardzo dobra. Kurs od podstaw do tworzenia zaawansowanych serwisów z PHP i MySQL. Polecam tę książkę zarówno początkującym jak i zaawansowanym.
  Ocena : 5 

Po prostu 5 :)
  Ocena : 5 

Wiele oczekiwałem po tej książce i musze powiedzieć, że się nie zawiodłem. Przed przeczytaniem książki nie mówiłem o sobie jako laiku w dziedzinie PHP & MySQL. Już pierwsze rozdziały książki zweryfikowały tę myśl. Okazało się, że wcześniej ogarnąłem ten temat jedynie pobieżnie. Książka bardzo dogłębnie traktuje zarówno tematy PHP, MySQL, połączenie obu technologii oraz porusza temat bezpieczeństwa aplikacji (tak często pomijany w innych publikacjach). Książka napisana jest w sposób jasny i bardzo przystępny i co ważne jako jedna z nielicznych na rynku jest aktualna. Opisane zostały w niej najnowsze wersje PHP i MySQL z wyraźnym zaznaczeniem zmian w stosunku do wersjami poprzednich. Dość zachwalania. Pora napisać cos o minusach, które należy tutaj wytknąć. Problem tyczy się błędów jakie można w niej znaleźć. Większość to zwykłe literówki bądź błędy w tłumaczeniu, lecz zdarzają się także błędy w kodach źródłowych i to również w tych umieszczonych na CD. (czyżby nikt z Helionu ich nie testował?). Mimo wspomnianych błędów, gorąco poleca tę pozycje każdemu, kto pragnie zająć się tematem projektowania aplikacji internetowych na poważnie.
  Ocena : 5 

Łatwa nawet dla początkującego, świetnie opisane przykłady, polecam sama często korzystam.
  Ocena : 5 

Książka jest bardzo dobrze napisana. Doskonale prezentuje sposób tworzenia dynamicznych stron. Ukazuje w jaki prosty sposób można stworzyć CMSa (system zarządzania treścią) i przy niewielkim nakładzie pracy. Jest warta przeczytania. Polecam jak każdemu początkującemu webmasterowi.
  Ocena : 5 

Jestem bardzo zadowolony z tej książki. Dokładnie objaśnia wszelkie zagadnienia. W pewnym momencie można się trochę pogubić (duża ilość odwołań do następnych rozdziałów) co nie oznacza że jest jedną z najlepszych książek o PHP i MySQL. Posiada wiele przejrzystych przykładów, dostępnych na płycie CD. Jeden minus - jako człowiek z małą wadą wzroku miałem duże problemy z odróżnieniem kropki od przecinka. Poza tym szczerze polecam kupić tę pozycję bo naprawdę jest warta swej ceny.
  Ocena : 5 

Opis PHP bardzo dobry, natomiast zamieszczone w niej przykłady nie są najlepsze uczą złych nawyków i zupełnie niepotrzebnego komplikowania sobie programów.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra zarówno dla początkującego. To właśnie od tej książki rozpocząłem swoją przygodę z php i mysqlem. Bardzo dobre przykłady praktycznie po niewielkich zmianach gotowe do wykorzystania we własnych projektach. Na minus trzeba zaliczyć błędy, na szczęście nie są one zbyt trudne do znalezienie. Najbardziej frustrującym był problem z włączeniem rozszerzenia php_mysqli.dll przez co zmarudziłem dużo czasu zanim udało mi się zobaczyć jakiekolwiek rezultaty zapytań do bazy mysql! Ogólnie książka godna i prawdopodobnie najlepsza pozycja w swojej kategorii na rynku. Polecam
  Ocena : 5 

Gorąco polecam tę książkę każdemu, kto chce się nauczyć programować w PHP i MySQL. Książka jest napisana elegancko, fachowo i przystępnie. Przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i kompletnych newbie. Wszystko jest zrozumiałe i przejrzyście wyjaśnione. Jestem chyba najlepszym przykładem tego, że książka jest naprawdę dobra: kiedy się za nią zabrałem, nie miałem zielonego pojęcia o PHP i MySQL. Obecnie tworzę witryny na zlecenie firm i jestem autorem portalu programistycznego :)
  Ocena : 5 

Jeżeli, nie znasz jeszcze żadnego języka programowania, a chcesz poza php poznać kolejne nie kupuj tej ksiazki! Ona jest tak dobrze napisana i z takimi szczegółami, ze trudno będzie się tobie przyzwyczaić do innych... Albo kupuj książki tylko z tej serii... Ale daje tylko 5 bo ma dużo błędów w tłumaczeniu...
  Ocena : 5 

Książkę zakupiłem na początku roku z pieniędzy pod choinkę, wiec mój prezent mogłem se wybrać taki jaki chciałem. Książkę czytam w ciągu dalszym. Żałuje że nie mogę jej dokończyć czytać z powodu braku czasu, ale każdemu ja gorąco polecam. Nie tylko łatwo z niej nauczyć się PHP dla całkowitych noobow, ale potem można przenieść się do obsługi baz danych i zapytań sql.
  Ocena : 5 

Książka dobra, fajnie napisana.
  Ocena : 5 

Dla mnie ta książka jest bardzo dobra. Patrząc w sam spis treści już widzę, że jest w niej wszystko to, czego potrzebuję. Wczytując się w rozwinięcia poszczególnych kwestii wszystko okazuje się zadziwiająco... proste :) Właśnie dzięki tej książce. Gorąco polecam!
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Doskonała pozycja dla osób chcących poznać język php. Szczegółowo podane informację i doskonałe przykłady. Godna polecenia dla wszystkich webmasterów.
  Ocena : 5 

Książka naprawdę dobra, jest podstawowym atutem jest łatwy język i ciekawe, dobrze omówione przykłady. W moim odczuciu raczej dla początkujących niż zaawansowanych; przedstawiona wiedza na pewno nie wyczerpuje tematu, ale na początek daje naprawdę spore możliwości komponowania własnych stron WWW.
Z czystym sumieniem polecam!
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Tu znajdziesz wszystko, co potrzebne dzisiejszemu programiście PHP. Systemy zarządzania treścią, sklepy internetowe, inne dynamiczne serwisy - a wszystko dobrze i szczegółowo wytłumaczone. Zdecydowanie polecam, jeśli poważnie myślisz o programowaniu aplikacji webowych.
  Ocena : 5 

Książka naprawdę niezła, w sumie załatwia temat kompleksowo, jest w niej wszystko czego potrzebuję. Natomiast zdecydowanie za dużo błędów, niezbyt trudnych do wychwycenia, ale irytujących. Za taką sumkę wydawca powinien oferować dopracowaną pozycję, tym bardziej, że to już III wydanie. Errata powinna być dołączana do książki, a nie do ściągniecie w necie; w końcu nie kupiłem e-booka tylko prawdziwą książkę...
  Ocena : 5 

Pozycja godna polecenia. Szeroko opisuje tematykę PHP i MySQL lecz czasami można odnieść wrażenie, że zbyt płytko.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka zdecydowanie godna polecenia. Jeśli ktoś ją przeczyta i powie, że rozumie wszystkie poruszane tu zagadnienia, to sądzę, że jest już średnio zaawansowany. Jednak ma ona kilka wad. Pierwszą i najważniejszą są błędy. Szczególnie denerwowały mnie w początkowych rozdziałach, kiedy jeszcze niewiele rozumiałem i ciężko było mi cokolwiek samemu poprawić. Szczęśliwie z pomocą przyszło www.google.pl ;]. W dalszych rozdziałach natomiast, dziwiłem się strasznie, bo autor chyba za cel życiowy postawił sobie maksymalne skomplikowanie kodu, który można było napisać krócej i czytelniej. Co do plusów, to na pewno zaliczają się do nich przykłady. Są długie i wyśmienicie skomentowane. Pomimo, że wstęp mówił, iż przed przystąpieniem do lektury dobrze byłoby poznać przynajmniej podstawy jakiegoś języka programowania, to autor prowadzi na początku czytelnika za rączkę (co dla bardziej wymagających będzie sporą wadą). A im dalej w las, tym lepiej. Zdecydowanie plusem jest wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień, jak OOP, albo SOAP. Najbardziej jednak podobały mi się projekty, szczególnie sklepu internetowego. Książka jest warta swojej ceny.
  Ocena : 5 

Super pozycja, zakochałem się w niej :) POLECAM
  Ocena : 5 

Świetna książka, polecam całkowicie początkującym - dzięki niej można łatwo przebrnąć przez początki tak i MySQL jak i php. Sam się wahałem czy wydać prawie 100 zł na to ale stwierdzam że warto było - przyjemnie i lekko napisana.
  Ocena : 5 

Książka raczej dla początkujących programistów chcących zająć się projektowaniem aplikacji internetowych w technologii PHP. Ale nie oznacza to, że bardziej zdolni programiści nie znajdą tu nic dla siebie. Osobiście polecam.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka!!!
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Bardzo polecam.
  Ocena : 5 

Książkę dostałem wczoraj... Przeczytałem w zasadzie tylko około 100 stonek, ale jak na te 100 stron mogę już postawić ocenę 5. Dlaczego nie 6? Może tylko dlatego, że znalazłem już parę literówek. Nie ma to w zasadzie znaczenia, ale czasem człowiek się głowi, że te zdanie jakieś takie inne jest :P.
No i może poziom trudności pierwszych 3 rozdziałów. Ja zrozumiałem wszystko. Programowałem wcześniej w C/C++, a i z PHP miałem styczność. Wydaje mi się jednak, że początkujący miałby małe kłopoty z tymi stronami. Oczywiście nie to żeby nie zrozumiał, ale na pewno nie przyswajałby wiedzy czytając i nie zastanawiając się dogłębnie jak to wszystko działa :]

Nie mniej polecam to kiążkę wszystkim, którzy zainteresowani są technologia aplikacji internetowych. Książka solidnie wykonana, twarda ładna oprawa.

Ja tu jeszcze wrócę, kiedy skończę książkę... Myślę ze dam jej wtedy 6!
Jeszcze raz polecam...

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka. Solidne wydanie. Omawia dosyć dokładnie całe PHP i MySQL. Jest może kilka niepotrzebnych rozdziałów ale to tylko moja opinia. Dosyć typowe łatwe do zrozumienia przykłady.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, chodź siedzę nad nią trochę czasu zdążyłem przeczytać około 150 str. Jestem początkujący i wszystko sprawdzam, jak i co działa. Bardzo pomogła mi ta książka, już teraz rozumiem części rozbudowanych skryptów i sam umiem je troszeczkę zmienić. jak przeczytam do końca to jeszcze napisze swoja druga opinie na ten temat.
  Ocena : 5 

5iąteczka. Generalnie jasny, przejrzysty język, bez zanudzania, dosyć szybko się przerabia, w pewnych miejscach nieco się autor(chodź chyba tłumacz) zagmatwał, ale jak ktoś jest chociaż odrobinę bystry i umie posługiwac się dokumentacją języka (a co fajne - jest ona po polsku również ^^) , to sobie z nią spokojnie poradzi. Generalnie polecam.
  Ocena : 5 

Po przeczytaniu książki "PHP i MySQL - szybki start" nie przypuszczałem, że kolejna książka tj. "PHP i MySQL – Tworzenie stron WWW" okaże się kolejną pozycją wartą zakupu i wydania bądź co bądź niemałych pieniędzy. Ale warto. A to dlatego, że żadna inna książka nie jest wstanie z nią konkurować na polu profesjonalnego a jednocześnie przyjaznego opisu PHP-a i MySQL-a. Zakładam, że sięgający po nią użytkownik wcześniej czytał inne pozycje opisujące PHP-a i MySQL-a, ponieważ nie jest to książka dla całkowicie początkujących twórców WWW.
Zapraszam do zapoznania się o ogromnymi możliwościami tej książki.
  Ocena : 5 

Całkiem porządna książka, dużo przykładów (dla mnie za dużo). Polecam początkującym, jedynym mankamentem wbrew nazwie, jest zbyt ogólne opisanie współpracy z MySQL (a to przecież Vademecum Profesjonalisty), mimo wszystko polecam choć lepszą pozycją jest PHP4 od podstaw (seria programmers 2 programmers), albo nowo wydana (jeszcze jej nie miałem) PHP programowanie wydanie III.
  Ocena : 5 

Gotowe kody źródłowe wielu zaawansowanych skryptów od razu przyciągnęły moją uwagę. Do dziś nie przeczytałem książki w całości, ale zawsze sięgam po nią, gdy chcę coś stworzyć w PHP. Jest to prawie 900 (i CD-ROM) stron przydatnych skryptów, opisów i kursów. Myślę, że książka nadaje się dla każdego - początkującego jak i zaawansowanego programisty. Warto wydać kilkadziesiąt na tę pozycję. Przydaje się w projektowaniu każdej strony - także komercyjnych, co bardzo cenię. Zawiera wiele gotowych skryptów wraz z wytłumaczeniem ich działania. Polecam!
  Ocena : 5 

Bardzo przystępnie napisana, łatwa do zrozumienia, dokładne omówienie każdego przykładu, nie można się zgubić.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Ogólnie książka warta polecenia, sporo się da z niej nauczyć. Dodatkowo posiada liczne przykłady a nawet gotowe projekty.
  Ocena : 5 

Polecam
  Ocena : 5 

Po prostu rewelacja. Książka zaczyna od podstaw, a kończy na projektach bardzo zaawansowanych.
  Ocena : 5 

Książka w bardzo przystępny sposób wprowadza do programowania w PHP. Czyta się ją swobodnie i z zainteresowaniem. Porusza najważniejsze aspekty tworzenia współczesnych stron WWW. Gorąco polecam!
  Ocena : 5 

Książka dobrze objaśnia aspekty programowania języka skryptowego stron WWW oraz jego powiązanie z super silnikiem baz danych MySQL. Dla uczących się oraz dla średnio zaawansowanych gorąco polecam oczywiście; nie jest to książka idealna ale wystarczy do poznania zależności oraz współpracy tych dwóch wysoko cenionych technologii internetowych. Bardzo dużo przykładów to duży plus, które są opisane.
  Ocena : 5 

B. dobra pozycja. W bardzo szczegółowy sposób opisuje wszystkie funkcje php 4.0. Bardzo dużo przykładów itp. Czasami drobne błędy w skryptach. Teraz czekam na Wydanie 3, które pewnie będzie jeszcze lepsze :) Za 3 dni się okaże. Pozdrawiam.
  Ocena : 5 

Kupiłem książeczkę, jest bardzo dobra. Nie jest to kolejny kurs PHP, jakich w sieci pełno. Konkretnie i prosto, wszystko to co potrzeba. Jednak mi, jako człowiekowi, który przesiada się z C++ zabrakło kilku prostych rzeczy związanych ściśle z projektowaniem bardziej skomplikowanej nawigacji z pomocą funkcji include(). Poza tym jest bardzo ok.
  Ocena : 5 

Książkę przestudiowałem i przyznaję, iż odniosłem bardzo dobre wrażenie. Zalety, które mogę wymienić to:
- konkretna,
- zwięzła,
- autorzy nie rozwodzą się nad zbędnymi szczególikami ale dążą, aby czytelnik zaczął jak najszybciej programować,
- bardzo przystępny język,
- przykłady są zazwyczaj na poziomie dla początkujących, stąd tym odbiorcom polecałbym najbardziej tę pozycję
- dla średnio zaawansowanych jest mnóstwo praktycznych zastosowań PHP i MySQL np. "koszyk na zakupy", serwis poczty, forum i inne;

Zalet jest jeszcze więcej! Nie dałem tej książce6, gdyż nie wyczerpuje tematu, jest raczej przewodnikiem. Natomiast jeśli ktoś już ją przerobi to na pewno będzie miał podstawy, aby sięgnąć do technik bardziej zaawansowanych!

Polecam
  Ocena : 5 

Bardzo dobra lektura dla początkujących programistów stron i współpracy z potężnym silnikiem baz danych jakim jest MySQL. Gorąco polecam, ponieważ jest również napisana "łatwym językiem" dla chcących korzystać z dynamicznych stron pisanych w PHP.
  Ocena : 4 

Zacznę od Wad: 1) Dużo błędów rzeczowych: "funkcja polimorficzna" - nie ma czegoś takiego, wywołanie funkcji w kodzie może wykazywać polimorfizm a funkcja jest wirtualna, mała frustracja :) Nie że się czepiam szczegółów, jeżeli autor ma problemy ze słownictwem obiektowym to niech powróci i opisuje PHP 4 a nie pcha się w obiekty, których nie rozumie. Złych opisów techniki obiektowej w rozdziale 6 jest więcej. "void jakasFuncja()" - autor pisze, że zwraca wartość int, czyli funkcja void zwraca wartość, frustracja rośnie "funkcje oczekuje na 3 argumenty, ale 3 jest opcjonalny"; czyli void xx(int i, int j, int k = 0)... czyli 2 są wymagane a 3-ci opcjonalny! Nie wiem czy wynikają z tłumaczenia czy tak napisał autor, ale dla mnie jest przerażająca. 2) Tragiczna składania zdań: "Dodawanie i odejmowanie działa tak, jak należy się tego spodziewać." (a jak ma działać?) "Wynikiem działania jest odpowiednio, dodawanie bądź odejmowanie wartości zapisanych w zmiennych $a i $b" - a już myślałem, że mnożenie ;] Opis paranoja! "Mnożenie i dzielenie również działa w przeważającej liczbie przypadków tak, jak należy się spodziewać" - jak to przeważającej? czyli w 70%? 80%? kiedy? :) Czasem działa czasem nie? :) frustracja cały czas rośnie;] "Warto zauważyć symbol gwiazdki jako operator iloczynu, zamiast symbolu zwykle stosowanego" - niesamowite, czyli przeważnie iloczyn oznaczamy + albo - a w PHP jest innowacja i mnożenie oznaczamy ;] po tym zdaniu musiałem zrobić sobie przerwę! Zarówno błędów rzeczowych jak i składni zdań jest duuuzo więcej. Czytałem książkę pół roku temu i teraz tylko z biegu znalazłem wymienione przykłady. Początkowo przy każdym błędzie sprawdzałem w innych książkach, bo się przestraszyłem że tak bardzo "źle myślę i tak nie umiem". Jednak to błędy w książce. Po 100-nej stronie przestałem reagować. Zalety: 1) Niesamowicie praktyczna. Wraz z nauką każdego rozdziału czuje się, że wiedza jest potrzebna i widzi się gdzie można tego użyć. 2) Świetne przykłady Podsumowanie: Gdyby nie w ogromnej ilości błędy rzeczowe (błędne definicji) i w składni (czasem zdanie jest sprzeczne logicznie, czasem niezrozumiale, lub po prostu pospolicie "głupie") z pewnością książka dostałaby lepszą ocenę. Nie można przemilczeć dobrych przykładów i fantastycznie dobranych zagadnień. Jednak od książki, która ma być "Vademecum Profesjonalisty" wymagam dużo więcej. Kupiłem ją jako początkujący PHP, jedynie znający dość dobrze Pascal/C/C++/Jave. Wyszło, że początkujący czytający książkę "Vademecum profesjonalisty" wynajdywał błędy, które nie miały prawa być.
  Ocena : 4 

Nic dodać nic ująć.
  Ocena : 4 

Książka dobra, ale polecam jej nowszą, czwartą wersję.
  Ocena : 4 

Książka nie powinna być nagrodzona mianem Vademecum Profesjonalisty... Są w niej zawarte tak lamerskie przykłady i metody, że głowa boli... Np. System zarządzania treścią, żeby załogować się jako admin wystarczy http://localhost/index.php?=zalogowany i już... Jeżeli zaczynasz to polecam, jak jesteś dość zaawansowany odradzam... Sadzę, że zasługuje na 4+, ale 5 to już za dużo...
  Ocena : 4 

Książka dobra i solidna, choć nie wybitna. Owszem błędy są, ale bez przesady - przed takim komentowaniem lepiej poczytać manuala, bo np. mysqli_fetch_assoc() wspomniana przez jednego z czytelników istnieje (http://pl.php.net/manual/pl/function.mysqli-fetch-assoc.php).
  Ocena : 4 

Książka jest super napisana, ale wydawnictwo robomati (www.robomatic.pl) posiada lepsze wydanie, książka jest w twardej oprawie i posiada cd-rom z przykładami i innymi dodatkami kosztuje 85 zł polecam
  Ocena : 4 

Książka dobrze opisuję składnię języka PHP, chociaż w przypadku SQL-a nieco mniej wyczerpująco. Zawiera wiele ciekawych i praktycznych przykładów. Do wad można zaliczyć beznadziejny kod HTML - w plikach na CD brak DocType-ów oraz informacji o kodowaniu strony (ISO-8859-2), wszystko jest budowane na tabelach, brak CSS. Zdążają się również gdzieniegdzie drobne błędy wynikające z tłumaczenia kodu źródłowego z j. angielskiego.
  Ocena : 4 

Książka bardzo dobra do nauki tworzenia dynamicznych stron WWW. Niestety, nie można jej uznać za więcej niż 4 ze względu na kilka błędów (część książki nie została zaktualizowana i autorzy czasami sami sobie zaprzeczają w różnych rozdziałach). Najpoważniejsze są jednak 2 problemy:
1. Część o MySQL została potraktowana po macoszemu... przydałoby się przynajmniej kilka zdań na temat projektowania baz danych (albo chociażby wymienienie 3 postaci normalnych).
2. W pierwszej części książki przy omawianiu obiektowości dodanej w PHP5 autorzy wyrażają żal, iż większość witryn w Internecie nadal projektowana jest w podejściu proceduralnym. Tymczasem 5 część zawiera przykłady w ujęciu... proceduralnym. To akurat jest bardzo poważna wada, która powinna niemal dyskwalifikuje ostatnie 300 stron książki. A szkoda bo było by 5.
  Ocena : 4 

Książka przeznaczona jest dla osób początkujących i powoli wprowadza w tajniki PHP i MySQL. Największą wadą książki jest niestety jej cena. Pojawiło się też kilka błędów w kodzie (należą do rzadkości i jak na książkę o takich gabarytach na prawdę nie jest źle). Niestety, kiepsko został opracowany rozdział o projektowani obiektowym- takie jest przynajmniej moje zdanie, kwestie dotyczące bezpieczeństwa też zostały potraktowane po macoszemu, nie ma też za dużo o cookie (jest tylko rozdział o sesjach). Teraz pora na zalety: bardzo prosty język, wszystko jest wytłumaczone porządnie, nawet całkowity laik powinien zrozumieć sens przykładów, płyta na której znajdują się przykłady z książki, sporo praktycznych projektów, która uczą wykorzystania wiedzy z książki.
  Ocena : 4 

Początkowo książka mnie zachwyciła swoim stylem i jakością, ale gdy zacząłem z nią pracować okazało się, że nie porusza wystarczająco wszystkich zagadnień. Często istotne kwestie traktowane są ogólnikowo, co niestety podważa miano tytułu: "Vademecum Profesjonalisty".
  Ocena : 4 

Książka jeśli podzielić ją na części to jest: Merytorycznie dobra zawiera podstawy i sql i php pomaga się rozwinąć zawiera także kilka rzeczy bardziej złożonych jak np. przykłady prawdziwej dobrej księgarni ale także pomija część aspektów jak dokładniejszy opis sqla czy chociażby jakiś wstęp do htmla (było by przydatne chociaż nie wymagane). Opisowa, nie podoba mi się sposób z rozstrzeleniem przykładów tu robimy księgarnie tam jakiś sklep Moim zdaniem jeden dobry przykład z kilkoma sugerowanymi do zrobienia we własnym zakresie by był lepszy. Tłumaczenie i błędy, no tutaj to jest żałosne jeśli można tak powiedzieć, błędów w kodzie jest dużo (nikt tego nie sprawdzał?) jest też część błędów merytorycznych w samej treści a errata na stronie stanowi jakieś 10% całości. Podoba mi się pomysł z dodatkowymi lekturami i takowymi linkami które mogą ewentualnie rozwinąć naszą wiedzę to jest przydatne, ogólnie książka dobra ale nie wybitna może nakreślić kierunek poszukiwań ale nie jest całą drogą.
  Ocena : 4 

Pozycja bardzo dobra merytorycznie. Przydatna zwłaszcza dla początkujących webmasterów. Niestety wiele do życzenia pozostawia tłumaczenie... Spolszczanie nazw zmiennych, stałych czy funkcji jest (moim skromnym zdaniem) równie kiepskim pomysłem jak spolszczanie imion bohaterów książek... Zwłaszcza, że często zdarzają się niekonsekwencje np. raz ta sama zmienna nazwana jest image, raz obrazek itp. (zwłaszcza w plikach na CD). Nie zauważyłem też, by gdzieś w książce wspomniano o przydatnej instrukcji MySQL: SET NAMES latin2; A bez tego jednego wiersza kodu wszystkie wprowadzone do bazy polskie litery będą wyglądały jak... krzaczki. I z pewnością skrypty umieszczone na płycie po włączeniu nie będą prezentowały się tak ładnie jak na screenshotach... Gdyby nie błędy w tłumaczeniu, książka z pewnością zasługiwałaby na 6. Mimo wszystko jednak warto ją przeczytać!
  Ocena : 4 

Całkiem niezła.
  Ocena : 4 

Sama książka jest bez wątpienia znakomita. Jednak radość czerpania z niej wiedzy bardzo psują liczne błędy, tak w samej treści listingów, jak i w załączonym na cd-romie kodzie. Uważam za skandal, aby wydawnictwo sprzedawało tak nie dopracowaną korektorsko książkę, za takie pieniądze. Dostępna na stronach www errata jest delikatnie powiedziawszy niekompletna i prawdopodobnie dokonana tylko przez czytelników. Stanowczo domagam się udostępnienia poprawek, zarówno do kodu z płyty cd, jak i do samej treści książki. Szanowni Państwo, tak się po prostu nie robi!
  Ocena : 4 

Chciałbym dodać do prezentowanych opinii nieco krytyki na temat książki. Ciekawe czy moja opinia się ukaże. Książka zawiera pewne błędy w skryptach. Nie wszystkie skrypty działają właściwie, czasami zgubiono średnik, innym razem kropkę. Błędów jest mało ale są. Dodatkowo bardzo po macoszemu potraktowano użytkowników innych serwerów niż Apache, a przecież Microsoft już od sporego czasu stawia bardziej na IIS. Na przykład jedynie parę nic nie wartych zdań poświęcono uruchomieniu SSL na IIS. Jeden z rozdziałów odsyła nas w tej sprawie do dodatku A, w którym nie ma o SSL+IIS ani słowa!! Również instrukcja uruchomienia PHP na IIS zawiera zasadniczy błąd i trzeba samemu go znaleźć by wszystko grało. W innym rozdziale używana jest funkcja wysyłania maili z formularza WWW i szczerze powiem, że trzeba być ekspertem by funkcja zadziałała prawidłowo na IIS. Mnie się to nie udało. W tej kwestii książka również odsyła nas do tajemniczego dodatku A, w którym znowu użytkownicy IIS nie zobaczą dla siebie ani słowa. Według książka uwzględnia tylko konfigurację z Apachem a wszystkie zdania odnośnie IIS napisano "na kolanie” aby użytkownicy IIS nie mogli zarzucić, że ich nabrano.
  Ocena : 4 

Na plus - prosto i przystępnie. Duża krecha natomiast za to, że w części poświęconej bezpieczeństwu nie pada ani słowo o sql_injection.
  Ocena : 4 

Bardzo dobra książka, jako wstęp do nauki języka PHP. Ma kilka błędów, ale ogólnie polecam początkującym
  Ocena : 4 

Książka niestety zawiera błędy. Już któryś z kolei kod muszę siedzieć i myśleć co naprawiać co z jednej strony może frustrować jeśli się nie umie a z drugiej zmusza do pomyślenia i poszukania rozwiązania wujkiem google. A jeśli chodzi o zabezpieczenia jest osobny rozdział w którym pokazane jest jak się szyfruje nasze pliki. Sam kod bez tego szyfrowania rzeczywiście rozwali "10-letni haker" bo wystarczy znać trochę programowanie. Ale po to jest ten rozdział do którego powyższa osoba nie doszła.
  Ocena : 4 

Bardzo dobra książka dla początkującego oraz dla zaawansowanego programisty. Rozdział o obiektowym PHP niestety ubogi...
  Ocena : 4 

Tylko wyjaśnię moją ocenę... Książka dobra, ponieważ zawiera wszelkie aspekty tego języka, ale niestety możne być nie do końca zrozumiała dla początkującego... i jak dla mnie mało praktyki
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książkę posiadam już od pewnego czasu. Całkiem ciekawa pozycja dla początkujących. Rzeczywiście zawiera kilka błędów rzeczowych. Cześć z nich została poprawiona od II wydania. Nie mniej jednak chyba godna polecenia osobom, które zaczynają swoją przygodę z PHP, gdyż opisuje język w dość przystępny sposób. Zgadzam się z innymi opiniami iż w momencie średniego zaawansowania książka staje się średnio przydatna. Dlatego też swoją przekazałem dalej. I osoba do której trafiła jest równie zadowolona jak ja na początku ;-)
  Ocena : 4 

Cena książki jest wprost proporcjonalna do objętości, a nie do zawartości merytorycznej. Książka nie jest zła, ale po bestsellerze spodziewałem się czegoś więcej. Przykłady są jasne i zrozumiałe, ale kod pozostawia wiele do życzenia. Zdecydowanie nie polecam nauki programowania bazując na tej książce.
  Ocena : 3 

Książka nie jest zła, ale nie uważam, żeby była wybitna. Niewątpliwe książka była pisana dla PHP 4 i jak wydano III edycję to po prostu dodano rozdział o projektowaniu OO i tyle. Reszta kodu jest niestety pisana strukturalnie. Oczywiście nie jestem "z tych" co tylko OO, bo warto łączyć oba style. Innym minusem jest użycie składni POSIXowej przy wyrażeniach regularnych, od których się odchodzi na rzecz PERLowych. A już największym minusem to o ile rozdziały o PHP są nawet nawet to już rozdziały o SQL to tragedia. Przede wszystkich szerzej opisać podstawy, a węziej zaawansowane sztuczki. Dla mnie opis PHP na 4, a SQL na 2.
  Ocena : 3 

1. Cena = boli 2. PHP jest na tyle uniwersalny, że można w nim implementować różne składnie. Jedni preferują C, inni czyste PHP, a inni składnie JAVY. Książka jest właśnie napisana w składni JAVY. Nie klubie JAVY! Jestem przyzwyczajony do C albo tradycyjnego PHP. Dla mnie to bardzo... denerwujące, bo musze się teraz zastanawiać i rozgryzać składnię Javy (nie to jest problemem; problemem jest dlaczego tak a nie inaczej). 3. Trzeba dobrze przeglądać kody programów na płytce, ponieważ niektóre funkcje użyte w przykładowych aplikacjach nie sa opisane. 4. Jakieś błędy literowe... ale to nie problem, każdy dojdzie co i gdzie.
  Ocena : 3 

Kupiłem tę książkę sugerując się opiniami na górze i podpisem "vademecum profesjonalisty" i muszę stwierdzić, że się zawiodłem. Ten kto ma jako takie pojęcie o php, choćby wystarczy książka "PHP4 od podstaw" przy tej książce co najwyżej zaktualizuje swoją wiedzę, ale i tak nie do końca. Wiele rzeczy jest opisane skrótowo i nie jasno, a te nie potrzebne to zwykłe wodolejstwo. Szczególnie denerwujące jest to, że xml i jego obsługa jest tylko wspomniana (simpleXML i soap), książka w ogóle nie wnika w takie tematy jak DOM (a to podstawa), Xpatch, SAX i wiele innych które są nowe, bądź przepisane w PHP5. Ta książka jest dla początkujących -zmieńmy nazwę na "php5 od podstaw" (php4 od podstaw ma więcej treści). Ta książka się nie nadaje, po za tym ma masę błędów. Czekam na php5 kompendium, może to będzie lepsze.
  Ocena : 3 

Dobrze napisana ale jest kilka błedów. Przykład: w książce napisane jest mysqli_fetch_assoc() a czegoś takiego nie ma :) Poprawnie powinno być mysql_fetch_assoc(). Różnica jednego znaku "i". W książce znalazłem kilka takich "byków" dlatego taka niska moja ocena.
  Ocena : 3 

Książka napisana bardzo prostym i zrozumiałym językiem, wiele przydatnych przykładów. Gorąco polecam!!!
  Ocena : 3 

Przeczytałem książkę z mieszanymi uczuciami. Na pewno jednoznacznie mogę ocenić część I, dotyczącą języka PHP, a właściwie jej fatalne tłumaczenie. Podczas lektury tej części byłem przerażony poziomem niekompetencji tłumacza. Braków tłumacza w zakresie wiedzy profesjonalnej nie rekompensuje - niestety - znajomość języka angielskiego. Razi też nieporadność w posługiwaniu się językiem polskim. Przyjęto najprostszy sposób tłumaczenia, tzn. słowo po słowie, bez ogarniania całych fraz czy zdań z wiernie przekazanymi anglicyzmami, co jest "bezpieczne", gdy nie rozumie się tłumaczonego tekstu. Jedyną dobrą stroną powyższego jest stosunkowo łatwe odtworzenie poszczególnych zdań oryginału. Tym niemniej, taka koncentracja na formie tłumaczenia skutecznie przesłania przebijającą się z trudnością treść oryginału (...) Rażące jest nadużywanie terminu "kod" stosowanego rzeczywiście często w angielskich tekstach, ale w polskiej terminologii zastępowanego różnorodnymi odpowiednikami w rodzaju: instrukcja (a nie wiersz kodu), program, fragment programu itp., a także terminów "implementacja" czy "funkcjonalność". Ponadto na każdej niemal stronie spotkać można liczne niezręczności stylistyczne (...) Przez część I książki przebrnąłem tylko motywowany detektywistyczną pasją tropienia błędów. Ale kiedy przeszedłem do części II, sytuacja zmieniła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Odłożyłem czerwony marker i mogłem spokojnie oddać się lekturze. Zupełnie jakby tłumaczyła to całkiem inna osoba, choć w informacji od wydawcy książki jako tłumacz rozdziałów 1-30 figuruje ta sama osoba, tzn. p. Daniel Kaczmarek. (...)
  Ocena : 3 

Na pierwszy rzut oka- ciekawe przykłady. Niestety już w pierwszym rozdziale są liczne błędy w kodzie, pliki na CD nie działają tak jak powinny.
  Ocena : 3 

Może być.
  Ocena : 3 

To podręcznik dla początkujących, którzy nie tyle nie znają PHP co nie umieją programować, więc tytuł jest mylący. Niestety ten podręcznik, mimo, że nie omawia zaawansowanych technik to w dodatku nie uczy programowania, czy też właściwego do niego podejścia. Nie ma ani słowa o MVC, a programowanie obiektowe to ledwo jeden rozdział!
  Ocena : 3 

Vademecum profesjonalisty" to gruba przesada. Kupiłem tą książkę właśnie dlatego, że miała taki tytuł, a spodziewałem się po niej dużo więcej... Zatem dla kogo jest ta książka? Jeśli nie miałeś nigdy styczności z php, lub miałeś z nim styczność w stopniu minimalnym - nie zawiedziesz się po niej. Jeśli przerobiłeś takie książki jak php od podstaw czy po prostu znasz podstawy php - nie kupuj jej - szkoda kasy. Lepiej zainwestować w coś innego.
  Ocena : 3 

Kupując książkę sugerowałem się tytułem „Vademecum profesjonalisty”. Niestety po zakupie książki okazało się, że są w niej zawarte podstawowe informacje nt. języka. Polecam bardziej początkującym.
  Ocena : 2 

Owszem, informacji jest sporo ale ich użyteczność jest na 10%, wszystko jest jedynie teorią, bardzo duże teoretyczne akapity tekstu doprowadzają mnie do snu. Przed tą książką przerobiłem "szybki start, PHP6 i MySQL 5 Dynamiczne strony WWW". Porównanie to niebo a ziemia, mimo że vademecum jest obszerniejsze to nauczyło mnie 3 razy mniej...
  Ocena : 2 

Ta data wydania mówi sama za siebie: 2009-10-23
  Ocena : 2 

Dobre wykonanie, lecz starsznie droga. A tak może być. Polecam początkującym...
  Ocena : 2 

To nie jest pozycja dla początkującego a i nawet osoba już trochę obeznana z tematem będzie kilka razy czytać jeden blok kodu, a błędy też są na przykład tworzenie stałych no po prostu amatorki błąd w książeczce mamy podane define('CENAOPON', 100); jest to błędne i nie działa a powinno być define("CENAOPON","100") błąd występuje na początku lektury, a autorzy rozpisują się nie potrzebnie jak w listach do koryntian, ja bym to zmieściłbym to co jest na 50 stronach na 4 6 kartkach A4 wraz z opisem oczywiście, a cena do jakości też ma się nie jak lektura z tymi błędami jest warta no z 25 28 zł jeśli zdecydujesz się na tą lekturę to wiedz ze ma błędy śmieszne jak dla "profesjonalisty" poziom błędów jest na poziomie uczącego się dopiero.
  Ocena : 2 

zawiodłem się na tej pozycji. autor zamiast pisać konkretnie rozpisuje się nad głupotami. ponad 50% zawartości książki jest bezużyteczna
  Ocena : 2 

Mam sporo książek o Webmasterce ta nie daje ani dobrych podstaw a praktykę taką sobie czyta się trudno czasem coś dziwnie i nie zrozumiale jest przetłumaczone. Książka jest zwyczajnie całkiem trudna a już obszerność jest taka że można pozapominać to co się przeczytało.
  Ocena : 2 

Tragedia! To jest czwarte wydanie tej książki! Nie czepiam się literówek w normalnym tekście bo one mają prawo się trafić NAWET po czterech wydaniach ale NA BOGA co jest za problem przed drukowaniem przykładowy kod do edytora i sprawdzić czy w ogóle działa?! Książka więcej szkodzi niż uczy. Dla specjalisty to pikuś bo od razu zauważy takie wtopy ale dla osoby takiej jak ja która zapłaciła 100 zł za książkę żeby się czegoś z niej dowiedzieć to jakiś koszmar. Czasem nawet po 3 dni nie wiedziałem dlaczego przykładowy kod nie działa! A to ktoś zapomniał że odwołując się do argumentów klasy pomijamy znak dolara, a to pomylił kropkę z "/" w rozdziale 22. JAK KTOŚ MA SIĘ CZEGOŚ NAUCZYĆ skoro po kilka godzin szuka nie swoich błędów! Rozumiem że wpadki się zdarzają, że błędy są nieuniknione, że literówki że tłumaczenie na szybko itp. ALE LUDZIE TO JEST CZWARTE WYDANIE!!! Naprawdę nikt nie czyta tych książek które wydajecie? Nikt nie sprawdza czy kod działa poprawnie? Dodatkowo dochodzi ten nieszczęsny rozdział o bezpieczeństwie. Nie wiem czy zadaniem autora było dobić do jak największej liczby stron czy też liczył że czytelnik podda się w trakcie czytania i zapomni poco czyta tą książkę. Lanie wody przez bite 100 stron! Powtarzanie w kółko tego samego żeby robić kopie bezpieczeństwa i pilnować żeby ludzie z ulicy nie wchodzili do serwerowni. Pod koniec autor już nie miał co wymyślić więc napisał coś o tym żeby wszystkich pracowników firmy nie wozić jednym autobusem bo w razie wypadku nie będzie miał kto odtworzyć utraconych danych WTF? Czułem się jakbym czytał pracę licencjacką studenta który nie ma co napisać więc robi kopiuj wklej z różnych stron o bezpieczeństwie nie zważając czy dziesiąty raz nie pisze o tym samym bo przecież i tak nikt tego nie będzie czytał. Jako klient czuje się oszukany na sto dziewięć złotych.
  Ocena : 2 

Ta książka niestety nie nadaje się dla programisty, który chce napisać coś większego niż 200-linijkowy skrypt księgi gości. Brakuje technik, programowania obiektowego, nowoczesnego podejścia do programowania, wzorców projektowych... Książka wbrew tytułowi nadaje się dla amatorów.
  Ocena : 2 

Jedna z najlepszych książek o PHP w języku polskim. Chociaż czasem brakuje stosownych wyjaśnień opisanych przykładów i funkcji, książka jest obowiązkową lekturą każdego PHP-owca.
  Ocena : 1 

Przeszło 900 stron gadania o niczym, książka strasznie rozpisana... przeszło połowa niepotrzebna. Nie ma w niej połowy istotnych informacji, a te które są, są nieścisłe i niejasno rozpisane! książkę tę można by kupić za 30 zł ale ano grosza więcej!!!
  Ocena : 1 

Dziękuje za książkę która od pierwszego przykładu zastosowania kodu ma swoje błędy. Żałuje kasy którą na nią wydałem. Pewnie nie opublikujecie opinii wiedząc, że ona nie zachęca! Do klientów: nie kupujcie tej książki bo dacie się nabrać jak ja :(
  Ocena : 1 

Straszny SHIT, mnóstwo błędów, mimo, że to nie pierwsze wydanie, redaktorzy chyba powinni iść do okulisty i poduczyć się programowania.
  Ocena : 1 

Niestety książka jest napisana pokrętnie i nie ma ciągłości logicznych.
  Ocena : 1 

Zdecydowanie nie mogę polecić tej książki. Przede wszystkim mylny jest tytuł - sugeruje, iż książka będzie traktować o zastosowaniach e-commerce, zaś w rzeczywistości mamy do czynienia z jednym przykładem, przykładem sklepu, który rozwijany jest poprzez kolejne rozdziały. Brak mnogości rozwiązań, narzucony z góry styl kodu, usilne wykorzystywanie narzędzi, których nie każdy używa, bądź nie chce tego robić, kiepskiej jakości druk... To właśnie cechy tej pozycji. Początkujący odpadnie na samym początku, zaś bardziej zaawansowani nie znajda w niej tego, co może sugerować tytuł.
  Ocena : 1 

  Ocena : 1 

ksiązka to klapa jeżeli stosujesz w przyszłości te techniki które tu są wykorzystywane - licz się z tym że każdy nawet 10 letni "haker" po przeczytaniu 5 linijek tekstu ci tą stronę rozwali książka - eleganto ale zabezpieczenia :|
  Ocena : 1 

Z tej książki niczego nie można się nauczyć na podstawie przykładu działania skryptu. Każdy skrypt jest blednie napisany. Do autora - jak będziesz kolejnym razem wydawał książkę to zredaguj kod a nie wciskaj ludziom shitu.