Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii

C# i .NET

Autor: 

C# i .NET
Ocena:
   5/6  Opinie  (50)
Stron: 912
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Helion

Doskonałe źródło wiedzy dla wszystkich programistów C#

 • Szczegółowe omówienie C# i .NET w wersji 2.0
 • Techniki tworzenia i zabezpieczania aplikacji oraz zarządzania kodem źródłowym i wersjami
 • Dziesiątki przykładów i kodów źródłowych

Platforma .NET i język C# spowodowały prawdziwą rewolucję na rynku narzędzi programistycznych. Wersja 2.0 przyniosła kilka interesujących rozwiązań, w tym nowe typy danych, komponenty i klasy. Dodatkowe funkcje języka C# pozwalają na przyspieszenie i usprawnienie procesu tworzenia aplikacji oraz jej wdrażania i rozwijania. Dzięki platformie .NET przygotowanie wydajnej, bezpiecznej i łatwej do rozbudowy aplikacji stało się znacznie prostsze i szybsze.

Książka "C# i .NET" przedstawia możliwości platformy .NET i napisanego specjalnie dla niej języka C#. Opisuje elementy platformy, składnię i możliwości języka C# oraz zagadnienia związane z tworzeniem programów za pomocą tych narzędzi. Omawia zasady pisania aplikacji Window Forms i efektywne techniki stosowania klas graficznych z biblioteki GDI+. Charakteryzuje także technologię ADO.NET, metody korzystania z plików XML, przetwarzanie wielowątkowe oraz techniki tworzenia wydajnych aplikacji internetowych w technologii ASP.NET. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu programów i danych oraz skalowaniu i lokalizacji oprogramowania.

 • Elementy platformy .NET
 • Podstawy języka C#
 • Praca z klasami i obiektami w C#
 • Przetwarzanie tekstu oraz operacje wejścia i wyjścia
 • Tworzenie aplikacji Window Forms
 • Korzystanie z biblioteki GDI+
 • Połączenia z bazami danych za pomocą ADO.NET
 • Aplikacje wielowątkowe oraz rozproszone
 • Tworzenie aplikacji internetowych

Jeśli chcesz napisać w C# aplikację dobrej jakości, sięgnij po tę książkę.

O autorze (17)
Podziękowania (18)
Słowo wstępne (19)
Przedmowa (21)
Część I Podstawy programowania w języku C# i wprowadzenie do technologii .NET (25)
Rozdział 1. Wprowadzenie do technologii .NET i języka C# (27)
 • 1.1. Przegląd składników platformy .NET (28)
  • Microsoft .NET i standardy CLI (30)
 • 1.2. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) (32)
  • Kompilacja kodu platformy .NET (32)
  • Wspólny system typów (CTS) (34)
  • Zestawy .NET (36)
 • 1.3. Biblioteka klas platformy (FCL) (41)
 • 1.4. Praca z platformą .NET i zestawem narzędzi .NET Framework SDK (44)
  • Aktualizowanie platformy .NET Framework (45)
  • Narzędzia platformy .NET Framework (46)
  • Ildasm.exe (47)
  • wincv.exe (50)
  • Narzędzie Framework Configuration (50)
 • 1.5. Wyjaśnienie działania kompilatora C# (53)
  • Lokalizowanie kompilatora (53)
  • Kompilowanie oprogramowania z poziomu wiersza poleceń (54)
 • 1.6. Podsumowanie (57)
 • 1.7. Sprawdź, czego się nauczyłeś (57)
Rozdział 2. Podstawy języka C# (59)
 • 2.1. Podstawowa struktura programu C# (60)
  • Ogólne uwagi odnośnie programowania w języku C# (62)
 • 2.2. Typy proste (65)
  • decimal (67)
  • bool (67)
  • char (67)
  • byte, sbyte (68)
  • short, int, long (68)
  • single i double (68)
  • Konwertowanie łańcuchów numerycznych za pomocą metod Parse() i TryParse() (69)
 • 2.3. Operatory arytmetyczne, logiczne i warunkowe (69)
  • Operatory arytmetyczne (69)
  • Operatory warunkowe i relacyjne (70)
  • Instrukcje kontrolujące przepływ sterowania (71)
  • if-else (71)
  • switch (73)
 • 2.4. Pętle (74)
  • Pętla while (74)
  • Pętla do (74)
  • Pętla for (75)
  • Pętla foreach (75)
  • Kontrola przepływu sterowania w pętlach (76)
 • 2.5. Dyrektywy preprocesora C# (76)
  • Kompilacja warunkowa (77)
  • Dyrektywy diagnostyczne (79)
  • Regiony (obszary) kodu (79)
 • 2.6. Łańcuchy znaków (79)
  • Stałe łańcuchowe (80)
  • Operacje na łańcuchach (81)
 • 2.7. Typy wyliczeniowe (84)
  • Praca z typami wyliczeniowymi (84)
  • Metody klasy System.Enum (85)
  • Typy wyliczeniowe i flagi bitowe (86)
 • 2.8. Tablice (87)
  • Deklarowanie i tworzenie tablic (88)
  • Stosowanie metod i właściwości tablicy System.Array (88)
 • 2.9. Typy referencyjne i wartościowe (90)
  • Klasy System.Object i System.ValueType (90)
  • Techniki przydzielania pamięci dla typów referencyjnych i typów wartościowych (91)
  • Technika pakowania (92)
  • Podsumowanie różnic pomiędzy typami wartościowymi a typami referencyjnymi (94)
 • 2.10. Podsumowanie (95)
 • 2.11. Sprawdź, czego się nauczyłeś (95)
Rozdział 3. Projektowanie klas w języku C# (97)
 • 3.1. Wprowadzenie do klas języka C# (98)
 • 3.2. Definiowanie klas (98)
  • Atrybuty (99)
  • Modyfikatory dostępu (102)
  • Modyfikatory abstract, sealed i static (102)
  • Identyfikator klasy (103)
  • Klasy bazowe, interfejsy i dziedziczenie (103)
 • 3.3. Przegląd składowych klasy (104)
  • Modyfikatory dostępu do składowych (104)
 • 3.4. Stałe, pola i właściwości (104)
  • Stałe (106)
  • Pola (107)
  • Właściwości (109)
  • Indeksery (111)
 • 3.5. Metody (113)
  • Modyfikatory metod (113)
  • Przekazywanie parametrów (118)
 • 3.6. Konstruktory (120)
  • Konstruktor instancji (120)
  • Konstruktor prywatny (124)
  • Konstruktor statyczny (125)
 • 3.7. Delegacje i zdarzenia (126)
  • Delegacje (127)
  • Obsługa zdarzeń z wykorzystaniem delegacji (129)
 • 3.8. Przeciążanie operatorów (136)
 • 3.9. Interfejsy (139)
  • Tworzenie i stosowanie interfejsów niestandardowych (139)
  • Praca z interfejsami (142)
 • 3.10. Klasy uniwersalne (143)
 • 3.11. Struktury (146)
  • Definiowanie struktur (147)
  • Stosowanie struktur z metodami i właściwościami (148)
 • 3.12. Struktury kontra klasy (149)
  • Struktury są typami wartościowymi, klasy są typami referencyjnymi (149)
  • W przeciwieństwie do klas struktury nie mogą być dziedziczone (150)
  • Ogólne reguły, które należy uwzględniać, wybierając pomiędzy strukturami a klasami (150)
 • 3.13. Podsumowanie (151)
 • 3.14. Sprawdź, czego się nauczyłeś (151)
Rozdział 4. Praca z obiektami w języku C# (155)
 • 4.1. Tworzenie obiektów (156)
  • Przykład: Tworzenie obiektów za pomocą wielu klas fabrykujących (158)
 • 4.2. Obsługa wyjątków (159)
  • Klasa System.Exception (160)
  • Pisanie kodu obsługującego wyjątki (160)
  • Przykład: Obsługa wspólnych wyjątków SystemException (163)
  • Tworzenie niestandardowych klas wyjątków (164)
  • Wyjątki nieobsługiwane (167)
  • Wskazówki dotyczące obsługi wyjątków (168)
 • 4.3. Implementowanie metod klasy System.Object w klasach niestandardowych (170)
  • Metoda ToString() jako narzędzie opisywania obiektów (170)
  • Metoda Equals() jako narzędzie porównywania obiektów (172)
  • Klonowanie jako sposób tworzenia kopii obiektów (174)
 • 4.4. Praca z klasami i interfejsami kolekcji technologii .NET (176)
  • Interfejsy kolekcji (176)
  • Przestrzeń nazw System.Collections (185)
  • Klasy Stack i Queue (185)
  • Klasa ArrayList (187)
  • Klasa Hashtable (188)
  • Przestrzeń nazw System.Collections.Generic (191)
 • 4.5. Serializacja obiektów (195)
  • Serializacja binarna (195)
 • 4.6. Zarządzanie cyklem życia obiektów (199)
  • Odzyskiwanie pamięci w technologii .NET (199)
 • 4.7. Podsumowanie (205)
 • 4.8. Sprawdź, czego się nauczyłeś (205)
Część II Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem biblioteki klas platformy .NET Framework (207)
Rozdział 5. Przetwarzanie tekstu i plikowe operacje wejścia-wyjścia w języku C# (209)
 • 5.1. Znaki i format Unicode (210)
  • Format Unicode (211)
  • Praca ze znakami (212)
 • 5.2. Klasa String (215)
  • Tworzenie łańcuchów (216)
  • Przegląd operacji na łańcuchach znakowych (218)
 • 5.3. Porównywanie łańcuchów znakowych (219)
  • Stosowanie metody String.Compare() (219)
  • Stosowanie metody String.CompareOrdinal() (221)
 • 5.4. Przeszukiwanie, modyfikowanie i kodowanie zawartości łańcuchów (222)
  • Przeszukiwanie zawartości łańcuchów (222)
  • Przeszukiwanie łańcuchów zawierających pary zastępcze (222)
  • Przekształcanie łańcuchów (223)
  • Kodowanie łańcuchów (225)
 • 5.5. Klasa StringBuilder (226)
  • Przegląd składowych klasy StringBuilder (227)
  • Konkatenacja w klasie StringBuilder kontra tradycyjna konkatenacja łańcuchów (228)
 • 5.6. Formatowanie wartości liczbowych oraz daty i godziny (229)
  • Konstruowanie elementów formatowania (230)
  • Formatowanie wartości liczbowych (231)
  • Formatowanie daty i godziny (231)
 • 5.7. Wyrażenia regularne (236)
  • Klasa Regex (237)
  • Tworzenie wyrażeń regularnych (242)
  • Przykład dopasowywania wzorca do łańcucha (242)
  • Praca z grupami (245)
  • Przykłady stosowania wyrażeń regularnych (247)
 • 5.8. Przestrzeń nazw System.IO - klasy obsługujące odczytywanie i zapisywanie strumieni danych (248)
  • Klasa Stream (249)
  • Klasa FileStream (249)
  • Klasa MemoryStream (251)
  • Klasa BufferedStream (252)
  • Stosowanie klas StreamReader i StreamWriter odpowiednio do odczytywania i zapisywania wierszy tekstu (253)
  • Klasy StringWriter i StringReader (255)
  • Szyfrowanie danych za pomocą klasy CryptoStream (256)
 • 5.9. Przestrzeń nazw System.IO - katalogi i pliki (259)
  • Klasa FileSystemInfo (259)
  • Praca z katalogami za pomocą klas DirectoryInfo, Directory oraz Path (260)
  • Praca z plikami za pomocą klas FileInfo i File (263)
 • 5.10. Podsumowanie (265)
 • 5.11. Sprawdź, czego się nauczyłeś (266)
Rozdział 6. Budowanie aplikacji Windows Forms (269)
 • 6.1. Programowanie aplikacji Windows Forms (270)
  • Ręczne konstruowanie aplikacji Windows Forms (271)
 • 6.2. Klasy kontrolek przestrzeni nazw Windows.Forms (274)
  • Klasa Control (274)
  • Praca z kontrolkami (276)
  • Zdarzenia związane z kontrolkami (281)
 • 6.3. Klasa Form (286)
  • Konfigurowanie wyglądu formularza (288)
  • Ustawianie położenia i rozmiaru formularza (291)
  • Wyświetlanie formularzy (292)
  • Cykl życia formularza niemodalnego (293)
  • Wzajemne oddziaływanie formularzy - przykład prostej aplikacji (295)
  • Formularz właściciela i formularze własności (298)
  • Okna komunikatów i okna dialogowe (300)
  • Formularze MDI (302)
 • 6.4. Praca z menu (306)
  • Właściwości klasy MenuItem (306)
  • Menu kontekstowe (307)
 • 6.5. Dodawanie pomocy do formularza (308)
  • Podpowiedzi (309)
  • Obsługa zdarzeń naciśnięcia klawisza F1 i kliknięcia przycisku Pomoc (310)
  • Komponent HelpProvider (312)
 • 6.6. Dziedziczenie formularzy (313)
  • Konstruowanie i korzystanie z bibliotek formularzy (313)
  • Korzystanie z formularzy potomnych (314)
 • 6.7. Podsumowanie (315)
 • 6.8. Sprawdź, czego się nauczyłeś (316)
Rozdział 7. Kontrolki formularzy Windows Forms (317)
 • 7.1. Przegląd dostępnych w technologii .NET kontrolek formularzy Windows Forms (318)
 • 7.2. Klasy przycisków, grup kontrolek, paneli i etykiet (321)
  • Klasa Button (321)
  • Klasa CheckBox (323)
  • Klasa RadioButton (324)
  • Klasa GroupBox (325)
  • Klasa Panel (326)
  • Klasa Label (328)
 • 7.3. Kontrolki PictureBox i TextBox (329)
  • Klasa PictureBox (329)
  • Klasa TextBox (331)
 • 7.4. Klasy ListBox, CheckedListBox i ComboBox (333)
  • Klasa ListBox (333)
  • Pozostałe kontrolki list: ComboBox i CheckedListBox (338)
 • 7.5. Klasy ListView i TreeView (339)
  • Klasa ListView (339)
  • Klasa TreeView (346)
 • 7.6.Klasy ProgressBar, Timer i StatusStrip (351)
  • Konstruowanie obiektów kontrolek StatusStrip (351)
 • 7.7. Konstruowanie kontrolek niestandardowych (353)
  • Rozbudowa istniejącej kontrolki (354)
  • Budowa niestandardowej kontrolki użytkownika (354)
  • Przykład kontrolki UserControl (355)
  • Stosowanie niestandardowych kontrolek użytkownika (356)
  • Praca z kontrolkami użytkownika na etapie projektowania aplikacji (357)
 • 7.8. Stosowanie techniki przeciągania i upuszczania w kontrolkach formularzy WinForms (358)
  • Wprowadzenie do techniki przeciągania i upuszczania (358)
 • 7.9. Korzystanie z zasobów (364)
  • Praca z plikami zasobów (364)
  • Stosowanie plików zasobów w procesie tworzenia formularzy obsługujących wiele języków (368)
 • 7.10. Podsumowanie (371)
 • 7.11. Sprawdź, czego się nauczyłeś (371)
Rozdział 8. Elementy graficzne biblioteki GDI+ w technologii .NET (373)
 • 8.1. Przegląd biblioteki GDI+ (374)
  • Klasa Graphics (375)
  • Zdarzenie Paint (379)
 • 8.2. Używanie obiektów klasy Graphics (382)
  • Podstawowe operacje grafiki dwuwymiarowej (383)
  • Pióra (387)
  • Pędzle (389)
  • Kolory (393)
  • Przykładowy projekt: budowa przeglądarki kolorów (396)
 • 8.3. Obrazy (400)
  • Wczytywanie i zapisywanie obrazów (400)
  • Operacje na obrazach (403)
  • Przykładowy projekt: praca z obrazami (406)
  • Uwaga odnośnie biblioteki GDI i BitBlt dla platformy Microsoft Windows (412)
 • 8.4. Podsumowanie (413)
 • 8.5. Sprawdź, czego się nauczyłeś (414)
Rozdział 9. Czcionki, tekst i techniki drukowania (417)
 • 9.1. Czcionki (418)
  • Rodziny czcionek (419)
  • Klasa Font (420)
 • 9.2. Rysowanie łańcuchów tekstowych (424)
  • Rysowanie tekstu wielowierszowego (424)
  • Formatowanie łańcuchów za pomocą klasy StringFormat (425)
  • Stosowanie pozycji tabulacyjnych (425)
  • Przycinanie, wyrównywanie i zawijanie łańcuchów (428)
 • 9.3. Drukowanie (429)
  • Wprowadzenie (430)
  • Klasa PrintDocument (431)
  • Ustawienia drukarki (431)
  • Ustawienia strony (434)
  • Zdarzenia PrintDocument (435)
  • Zdarzenie PrintPage (437)
  • Podgląd raportu przeznaczonego do wydrukowania (438)
  • Przykład raportu (439)
  • Tworzenie niestandardowych klas potomnych względem klasy PrintDocument (443)
 • 9.4. Podsumowanie (445)
 • 9.5. Sprawdź, czego się nauczyłeś (446)
Rozdział 10. Praca z formatem XML w technologii .NET (447)
 • 10.1. Praca z formatem XML (448)
  • Tworzenie dokumentów XML za pomocą mechanizmu serializacji do formatu XML (449)
  • Definicja schematu XML (XSD) (452)
  • Stosowanie arkuszy stylów XML (454)
 • 10.2. Techniki odczytu danych w formacie XML (457)
  • Klasa XmlReader (458)
  • Klasa XmlNodeReader (463)
  • Klasa XmlReaderSettings (464)
  • Weryfikacja danych XML z wykorzystaniem schematu XML (464)
  • Opcje związane z odczytem danych XML (466)
 • 10.3. Techniki zapisywania danych w formacie XML (466)
 • 10.4. Przeszukiwanie kodu XML za pomocą instrukcji języka XPath (469)
  • Konstruowanie zapytań języka XPath (470)
  • Klasa XmlDocument i instrukcje języka XPath (473)
  • Klasa XPathDocument i instrukcje języka XPath (473)
  • Klasa XmlDataDocument i instrukcje języka XPath (474)
 • 10.5. Podsumowanie (476)
 • 10.6. Sprawdź, czego się nauczyłeś (477)
Rozdział 11. ADO.NET (479)
 • 11.1. Architektura ADO.NET (480)
  • Dostawca danych OLE DB w .NET (481)
  • Dostawca danych .NET (481)
 • 11.2. Modele dostępu do danych - połączeniowy i bezpołączeniowy (483)
  • Model połączeniowy (484)
  • Model bezpołączeniowy (485)
 • 11.3. Model połączeniowy ADO.NET (487)
  • Klasy do obsługi połączenia (487)
  • Obiekt polecenia (490)
  • Obiekt DataReader (494)
 • 11.4. Klasy DataSet, DataTable i model bezpołączeniowy (497)
  • Klasa DataSet (497)
  • Kolekcja DataTable (497)
  • Ładowanie danych do obiektu DataSet (501)
  • Używanie obiektu DataAdapter do aktualizacji bazy danych (503)
  • Definiowanie relacji między tabelami w obiekcie DataSet (506)
  • Wybór między modelem połączeniowym a bezpołączeniowym (509)
 • 11.5. XML i ADO.NET (509)
  • Używanie obiektów DataSet do tworzenia plików z danymi i szablonami XML (510)
  • Tworzenie szablonu obiektu DataSet na podstawie pliku XML (512)
  • Wczytywanie danych XML do obiektu DataSet (512)
 • 11.6. Podsumowanie (515)
 • 11.7. Sprawdź, czego się nauczyłeś (515)
Rozdział 12. Wiązanie danych z kontrolkami Windows Forms (517)
 • 12.1. Wprowadzenie do wiązania danych (518)
  • Proste wiązanie danych (518)
  • Złożone wiązanie danych z kontrolkami obsługującymi listy (520)
  • Jednostronne i dwustronne wiązanie danych (521)
  • Użycie menedżerów wiązania (523)
 • 12.2. Używanie prostego i złożonego wiązania danych w aplikacjach (526)
  • Wiązanie z obiektem DataTable (526)
  • Wiązanie kontrolek z obiektem ArrayList (528)
  • Dodawanie elementów do źródła danych (530)
  • Identyfikacja aktualizacji (531)
  • Aktualizacja oryginalnej bazy danych (532)
 • 12.3. Klasa DataGridView (532)
  • Właściwości (532)
  • Zdarzenia (539)
  • Ustawianie relacji nadrzędna-szczegółowa w kontrolkach DataGridView (543)
  • Tryb wirtualny (545)
 • 12.4. Podsumowanie (550)
 • 12.5. Sprawdź, czego się nauczyłeś (550)
Część III Zaawansowane techniki jezyka C# i platformy .NET (553)
Rozdział 13. Programowanie asynchroniczne i wielowątkowość (555)
 • 13.1. Czym jest wątek? (556)
  • Wielowątkowość (556)
 • 13.2. Programowanie asynchroniczne (559)
  • Delegacje asynchroniczne (560)
  • Przykłady implementacji wywołań asynchronicznych (563)
 • 13.3. Bezpośrednie używanie wątków (571)
  • Tworzenie i używanie wątków (571)
  • Praktyczne wykorzystanie wielowątkowości (574)
  • Używanie puli wątków (577)
  • Klasy Timer (578)
 • 13.4. Synchronizacja wątków (580)
  • Atrybut Synchronization (582)
  • Klasa Monitor (583)
  • Muteksy (584)
  • Semafory (585)
  • Unikanie zakleszczenia (587)
  • Podsumowanie technik synchronizacji (588)
 • 13.5. Podsumowanie (589)
 • 13.6. Sprawdź, czego się nauczyłeś (590)
Rozdział 14. Tworzenie aplikacji rozproszonych za pomocą technologii Remoting (593)
 • 14.1. Domeny aplikacji (594)
  • Zalety domen aplikacji (594)
  • Domeny aplikacji i zestawy (595)
  • Używanie klasy AppDomain (596)
 • 14.2. Zdalne korzystanie z obiektów (598)
  • Architektura technologii Remoting (600)
  • Rodzaje wywołań zdalnych (603)
  • Obiekty aktywowane przez klienta (604)
  • Obiekty aktywowane przez serwer (605)
  • Rejestracja typów (606)
  • Zdalne wywołania obiektów aktywowanych przez serwer (609)
  • Zdalne wywoływanie obiektów aktywowanych przez klienta (616)
  • Projektowanie aplikacji rozproszonych (621)
 • 14.3. Dzierżawy i sponsorowanie (622)
  • Dzierżawa (623)
  • Sponsorowanie (626)
 • 14.4. Podsumowanie (628)
 • 14.5. Sprawdź, czego się nauczyłeś (628)
Rozdział 15. Usprawnianie kodu, bezpieczeństwo i instalacja (631)
 • 15.1. Stosowanie standardów programowania platformy .NET (633)
  • Używanie FxCop (633)
 • 15.2. Zestawy z silną nazwą (636)
  • Tworzenie zestawów z silną nazwą (637)
  • Podpisywanie opóźnione (638)
  • Globalna pamięć podręczna zestawów (GAC) (639)
  • Kontrola wersji (640)
 • 15.3. Bezpieczeństwo (641)
  • Uprawnienia i zbiory uprawnień (642)
  • Dowód (646)
  • Zasady bezpieczeństwa (648)
  • Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa (650)
  • Narzędzie konfiguracyjne platformy .NET (651)
  • Konfiguracja bezpieczeństwa opartego na uprawnieniach kodu za pomocą narzędzia konfiguracyjnego - przykład praktyczny (653)
  • Żądanie uprawnień dla zestawu (657)
  • Zabezpieczanie programowe (660)
 • 15.4. Instalowanie aplikacji (667)
  • Instalacja w systemie Windows - XCOPY a instalator Windows (667)
  • Instalowanie zestawów w globalnej pamięci podręcznej zestawów (668)
  • Instalowanie zestawów prywatnych (668)
  • Konfigurowanie za pomocą elementu codeBase (669)
  • Używanie pliku konfiguracyjnego do zarządzania różnymi wersjami zestawów (670)
  • Wersje zestawu i informacje o produkcie (670)
 • 15.5. Podsumowanie (671)
 • 15.6. Sprawdź, czego się nauczyłeś (672)
Część IV Programowanie aplikacji internetowych (675)
Rozdział 16. Formularze i kontrolki ASP.NET (677)
 • 16.1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe (678)
  • Przykładowa aplikacja internetowa (680)
  • Kalkulator BMI w języku ASP.NET (684)
  • Model wykorzystujący kod inline (685)
  • Model wykorzystujący kod ukryty (691)
  • Kod ukryty i klasy częściowe (695)
  • Klasa Page (696)
 • 16.2. Kontrolki formularzy Web (699)
  • Przegląd kontrolek Web (700)
  • Określanie wyglądu kontrolek Web (701)
  • Proste kontrolki (701)
  • Kontrolki do obsługi list (706)
  • Kontrolka DataList (708)
 • 16.3. Wiązanie danych oraz kontrolki do obsługi źródeł danych (711)
  • Wiązanie z obiektem DataReader (711)
  • Wiązanie z obiektem DataSet (712)
  • Kontrolki do obsługi źródeł danych (714)
 • 16.4. Kontrolki walidacyjne (721)
  • Używanie kontrolek walidacyjnych (721)
 • 16.5. Strony główne i strony z treścią (725)
  • Tworzenie strony głównej (726)
  • Tworzenie stron z treścią (727)
  • Dostęp do strony głównej ze stron z treścią (728)
 • 16.6. Tworzenie i używanie niestandardowych kontrolek Web (729)
  • Przykładowa niestandardowa kontrolka (729)
  • Używanie niestandardowych kontrolek (732)
  • Zarządzanie stanem kontrolki (732)
  • Kontrolki złożone (733)
 • 16.7. Wybór kontrolki Web do wyświetlania danych (736)
 • 16.8. Podsumowanie (737)
 • 16.9. Sprawdź, czego się nauczyłeś (737)
Rozdział 17. Środowisko aplikacji ASP.NET (739)
 • 17.1. Klasy HttpRequest i HttpResponse (740)
  • Obiekt HttpRequest (741)
  • Obiekt HttpResponse (744)
 • 17.2. ASP.NET i pliki konfiguracyjne (748)
  • Zawartość pliku web.config (749)
  • Dodawanie niestandardowych elementów konfiguracyjnych (753)
 • 17.3. Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET (756)
  • Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy (757)
  • Przykład zastosowania uwierzytelniania przy użyciu formularzy (759)
 • 17.4. Przechowywanie stanu (763)
  • Stan aplikacji (765)
  • Stan sesji (766)
 • 17.5. Pamięć podręczna (769)
  • Umieszczanie w pamięci podręcznej odpowiedzi (769)
  • Umieszczanie danych w pamięci podręcznej (772)
 • 17.6. Tworzenie klienta używającego klas WebRequest i WebResponse (775)
  • Klasy WebRequest i WebResponse (775)
  • Przykładowy klient internetowy (775)
 • 17.7. Potoki HTTP (777)
  • Przetwarzania żądania w potoku (778)
  • Klasa HttpApplication (779)
  • Moduły HTTP (782)
  • Obiekty obsługi HTTP (787)
 • 17.8. Podsumowanie (790)
 • 17.9. Sprawdź, czego się nauczyłeś (791)
Rozdział 18. Usługi Web (793)
 • 18.1. Wprowadzenie do usług Web (794)
  • Wyszukiwanie i używanie usług Web (796)
 • 18.2. Tworzenie usługi Web (798)
  • Samodzielne tworzenie usługi Web (799)
  • Tworzenie usługi Web za pomocą środowiska VS.NET (802)
  • Rozszerzanie usług Web za pomocą atrybutów WebService i WebMethod (803)
 • 18.3. Tworzenie klienta usługi Web (806)
  • Tworzenie prostego klienta używającego klasy usługi Web (807)
  • Tworzenie pośrednika za pomocą środowiska Visual Studio .NET (814)
 • 18.4. Język WSDL i protokół SOAP (815)
  • Język opisu usług Web (WSDL) (815)
  • Prosty protokół dostępu do obiektów (SOAP) (818)
 • 18.5. Używanie złożonych typów danych w usługach Web (825)
  • Usługa Web zwracająca rysunki (825)
  • Używanie usług Web Amazonu (827)
  • Tworzenie pośrednika dla usług Web Amazonu (829)
  • Tworzenie klienta usługi Web za pomocą formularzy Windows (830)
 • 18.6. Wydajność usług Web (832)
  • Konfigurowanie połączenia HTTP (833)
  • Obsługa dużych ilości danych (834)
 • 18.7. Podsumowanie (835)
 • 18.8. Sprawdź, czego się nauczyłeś (835)
Dodatki (837)
Dodatek A Elementy wprowadzone w .NET 2.0 i C# 2.0 (839)
Dodatek B Zdarzenia i delegacje kontrolki DataGridView (843)
Odpowiedzi do pytań (853)
Skorowidz (869)
6
(21)
5
(20)
4
(7)
3
(2)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 50

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

Książka zdecydowanie jest jedną z najlepszych książek wprowadzających w technologię .NET i C#. Polecam!
  Ocena : 6 

Co tu dużo gadać, nie robiłeś nic w C# to teraz możesz. Łatwy dostęp do informacji, rzeczowe przykłady, cenne wskazówki, czego potrzeba więcej. Gorąco polecam.
  Ocena : 6 

To co każdy szanujący się programista C# wiedzieć powinien.
  Ocena : 6 

Profesjonalnie napisana - bogate źródło wiedzy o C# i programowaniu w tym języku, pozwala zaoszczędzić godziny szukania informacji w internecie, gdyż wszystko jest w jednym miejscu. Teoria wyjaśniona na krótkich, ale adekwatnych i przejrzystych przykładach pozwala na szybkie zapoznanie się z nowymi aspektami języka oraz wprowadzenie ich w życie w swoim kodzie. Przydałaby się aktualizacja do .NET 3.5, ale i ta wersja jest godna polecenia osobom przechodzącym na C#.
  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

  Ocena : 6 

Polecam każdemu, kto ma zamiar poświęci trochę czasu na poznanie C#. Dogłębne studia na temat funkcjonowania i przydatności platformy .NET, parę krótkich rozdzialików o składni (Ci, którzy nigdy nie programowali dość, że przeczytają ten dział 2 razy). A potem wysyp niesamowicie pożytecznych informacji. Skądinąd gruba książka obejmuje duży zakres materiału, ale napisana jest z założeniem, że zawsze będzie czuwa tuż obok ramienia programisty. Windows Forms, ADO.NET, tworzenie dynamicznych witryn i internetowych aplikacji w ASP.NET. Finezja! Polecam każdemu.
  Ocena : 6 

Książka naprawdę warta swojej ceny... W przeciągu tygodnia przeczytałem i przeanalizowałem (w wolnym czasie) prawie połowę tej książki... Naprawdę polecam osobie, która chce pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat programowania obiektowego w języku C#. Nie polecam osobie, która nigdy nie maił nic wspólnego z programowaniem obiektowym.
  Ocena : 6 

Mam ten podręcznik od 2 dni, co mogę powiedzieć, chyba tylko jedno jest to genialny materiał, myślę że jedynie można porównywać go z Liberty ale ten drugi przegrywa ze względu na to, że np. nie ma opisanego remotingu w taki sposób jak jest w tym podręczniku. Myślę że jedna z najlepszych premier w ostatnim czasie, no ale tez potwierdzenie tego że seria Core trzyma się bardzo dobrze.
  Ocena : 6 

Tutaj dam 6 i jakby się dało to byłoby i 10 i 100. Książka na prawdę warta swej ceny. Jest to chyba jednyny tak dobry podręcznik na rynku. Co prawda jestem posiadaczem egzemplarza bibliotekowego, ale już zbieram na swoją, bo musi zasilić moją helionową bibliotekę :D
  Ocena : 6 

Właśnie przeczytałem z PDF-u pierwszy rozdział tej książki, umieszczony na stronie Heliona jako przykładowy. Wygląda na to, że będzie to znakomita pozycja. Wyjaśnia wiele spraw, o których nie tak łatwo można się dowiedzieć z innych źródeł. Również ciekawie napisana. Jeszcze dzisiaj zamawiam.
  Ocena : 6 

Książka zdecydowanie warta swojej ceny. Merytorycznie znakomita, jakkolwiek - siłą rzeczy - nie dla osób chcących nauczyć się podstaw programowania. Na pochwałę zasługuje klarowność opisu, dobrze dobrane i czytelne przykłady, jak także świetne tłumaczenie (być może nie odnalazłem "kwiatków", na które trafili inni recenzenci). Jedyny mankament to nieduże błędy w kodzie, ale z tym każdy adresat niniejszej książki powinien sobie poradzić.
  Ocena : 6 

Książka napisana w sposób profesjonalny. To mój pierwszy nabytek z serii Core. Droga ale w porównaniu z innymi które tylko nieraz ograniczają się do "przepisania manualna", warta swojej ceny.
  Ocena : 6 

Bardzo dobra książka. Niestety nie jest to książka dla początkujących programistów - co według mnie jest jej wielką zaletą. Polecam
  Ocena : 6 

Książka jest bardzo dobra, zdecydowanie lepsza niż "C# Programowanie"
  Ocena : 6 

Spoko ale dla osób znających podstawy. Książka na czasie nie trzymająca się twardo jednego kanonu MS. Opisuje ogólne i szczegółowe cechy języka.
  Ocena : 6 

Doskonała dla wszystkich - każdy znajdzie w niej coś interesującego. Szczegółowe opisy poszczególnych funkcji języka, oparte na jasnych przykładach pozwalają uporządkować świat widziany oczami programisty C#.
  Ocena : 6 

Książka ta jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o języku C# i platformie .NET. Jest to OBOWIĄZKOWA pozycja dla wszystkich programujących w środowisku Microsoftu (dla tych początkujących jak i bardziej zaawansowanych). Gorąco polecam tą pozycję.
  Ocena : 6 

Super pozycja - dopiero co wydana, ale już wiem że wiele się z niej nauczę - nie tylko o samym C# ale i o platformie NET - polecam każdemu!!!
  Ocena : 6 

Książka godna polecenie, choć przydało by się wznowienie zawierające wersję 3.5
  Ocena : 6 

Rewelacja!
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra, ponieważ:
- krotko opisuje podstawy języka,
- dobrze opisana specyfika C#,
- krótkie kody źródłowe programów, dobrze zanalizowane i łatwe do zrozumienia,
- przydatna wszystkim, piszącym c# (zarówno amatorom jak i profesjonalistom)

Co się nie podoba:
- opis dotyczy głównie wersji beta .Net 2.0 i C# 2.0 (zmian jest niewiele w wersji końcowej, ale wiadomo jak jest ze szczegółami),
- w kodach źródłowych występują błędy (zamiast cudzysłowu jest kratka),
- pod koniec książki występuje dużo literówek w tekście,
- trochę dziwi fakt pisania przez autora programów okienkowych "ręcznie" wszystkie pozycje, zdarzenia zapisane w kodzie, zamiast wykorzystać Visual Studio (niepotrzebny rozrost niektórych listingów), - brakuje płyty z kodami, oprogramowaniem i wersją cyfrową książki.

Ogólnie bardzo polecam wszystkim.

  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka ogólnie bardzo dobra. Mimo posiadanego doświadczenia w programowaniu w C#, znalazłem coś nowego i ciekawego nawet w początkowych rozdziałach. Pozycja raczej nie dla zupełnie początkujących. Miejscami trochę przegadana. Niestety zawiera też sporo błędów: literówek, a nawet błędów rzeczowych. Mimo tego godna polecenia. Moim zdaniem jest to obecnie najlepsza książka na rynku dotycząca platformy .NET i języka C#.
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra lecz trudna. Jest to typowe Vademecum profesjonalisty (coś może jak PHP i MySQL - Tworzenie stron WWW - Vademecum profesjonalisty). Dla początkujących jest nie przystępna (listingi często są bardzo krótkie i ubogie opisujące podstawowe zagadnienie wybranego tematu). Ciężko stworzyć profesjonalna aplikacje po przeczytaniu książki dla początkującego. Nie mniej jednak pozycja godna uwagi, wyczerpuje temat w każdym calu i w wszystkich kategoriach - wystarczy przeczytać spis treści.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka dla osób, które pisały już programy w czymś innym. Napisana jest zwięźle, bez zbędnej beletrystyki. Jest dokładnym przeciwieństwem książki "Visual C# 2005 Express Edition", którą bardzo nisko oceniam. Gorąco polecam tą pozycje.
  Ocena : 5 

Polecam książkę, bo:
 • nie wałkuje po raz setny podstaw programowania (no bo pętlę for to każdy zna), więc podstawowa składnia języka zajmuje 40 stron, a autor skupia na następnych 100 stronach na specyficznych elementach języka
 • autor nie rozmywa faktów swoimi spostrzeżeniami i opiniami, nie zmusza czytelnika do czytania pseudo-zabawnych anegdot i nie leje wody, żeby wyszło więcej stron (jak Bruce Eckel w "Thinking in Java"), wręcz przeciwnie - pisze krótko i konkretnie, i na temat, dzięki czemu czyta się szybko, przyjemnie i w błyskawicznym tempie chłonie wiedzę
 • przykłady są krótkie, ukazują istotę rzeczy (w "Thinking in Java" musiałam momentami kilka minut śledzić palcem po kodzie, a jak przewracałam kartkę, zapominałam już, jak wyglądała klasa na poprzedniej stronie, co raczej zniechęca do dokładnej analizy kodu)
 • nadaje się i dla początkujących i dla zaawansowanych - ja już wcześniej trochę pisałam w C#, ale ta książka pomaga mi usystematyzować wiedzę i rozszerzyć ją o te elementy, których nigdy nie chciało mi się doczytywać w dokumentacji, bo nie są niezbędne do tworzenia programów, ale mogą się przydać

Dlaczego nie 6:

 • bo książka bazuje na beta wersji .NET 2 (trudno, taki los książek, że zaraz po wydaniu są nieaktualne)
 • bo w polskim tłumaczeniu jest mnóstwo błędów, czy nikt z wydawnictwa tego nie czyta po przetłumaczeniu? przekręcane są przypadki odmiany wyrazów (czy to tłumaczył człowiek czy translator?). Poza tym tłumaczenie merytorycznie jest dobre, zręcznie wykonane, tłumacz nie tłumaczy wszystkiego na siłę, nawet tego czego się nie da - kawałki kodu są w oryginale, przy większości terminów polskich w nawiasach oryginalne terminy angielskie.
  Ocena : 5 

Polecam książkę dla wszystkich średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów. Jest lepsza niż C#, Programowanie. Pozwala szybko przejść programistom z innych systemów (np Delphi) na C# .Net2.
  Ocena : 5 

Wydaje mi się, że nie jest to pozycja dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem obiektowym. Ogólnie jest to lekka lektura dla osób z doświadczeniem w innych językach zorientowanych obiektowo. Pomimo mnóstwa zalet znalazłem parę literówek w prezentowanych przykładach, na których początkujący mogą zjeść zęby (no chyba, że odrobinę pomyślą). Mam nadzieje, że pojawi się errata.

Genialna pozycja, którą warto posiadać w swojej biblioteczce a jej zawartość w głowie.

  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra. Posiadam dwie pozycje, kupione w tym samym czasie. Tą oraz Księgę experta do c# 3,5. Zdecydowanie polecam tą (przynajmniej na początek), gdyż jest dużo prostsza, bardziej rzeczowo napisania i przyjemniejsza. Opisuje język c# w sposób zrozumiały dla kogos kto dopiero zaczyna przygodę z tym językiem. Zdecydowanie polecam jako książkę dla osób które zaczynają, jak i dla tych którzy już w c# programują.
  Ocena : 5 

Najlepsza książka do C# na rynku (w jęz. polskim). B.dokładnie opisuje możliwości języka i technologii. Duży plus za opis ADO.Net. Co prawda książka ma kilka niedociągnięć ale i tak lepszej nie znajdziecie (polskie pozycje MSPress nie dorastają do niej nawet w połowie). Jednak zaznaczam że nie jest to książka dla początkujących ale dla osób mających jakieś pojęcie o programowaniu obiektowym. Ponieważ nie jest książką idealną (jak Java 2 Core) ocena 5 anie 6. Ale i tak jest super.
  Ocena : 5 

Uczę się C# i platformy .NET z tej książki i jestem zadowolony. Nie jest to może książka łatwa dla ludzi, którzy nie pisali w żadnym języku, ale jeśli ktoś już liznął np. C++ to powinno być dobrze.
  Ocena : 5 

Bardzo dobra pozycja, znalazłem w niej 90% zagadnień, których potrzebowałem przy pisaniu programów w c#.
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Bardzo dobra książka, szczerze można polecić, suche fakty o języku, i drobne konsolowe przykłady. Polecam ;)
  Ocena : 5 

  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra dla zaawansowanych. Dość lakonicznie wyłożony materiał - przykłady to czasami niezły test na intelignecję. Początkującym radzę by kupili coś w stylu "c# od podstaw".
  Ocena : 5 

Moim zdaniem bardzo udany kompromis między ilością poruszanych tematów (i omawianych technologii), a jakością tych opracowań.
  Ocena : 5 

Książka bardzo szczegółowo opisuje wiele aspektów programowania w języku C# i technologii .NET. Informacje w niej zawarte są podane w sposób w miarę przystępny, bardzo przejrzysty. Nie miałem problemów z wyszukaniem interesujących mnie informacji. Wiadomo, że nie ma na rynku książki wyczerpującej WSZYSTKIE tematy. Także tutaj, aby rozwiązać bardziej skomplikowane problemy, musiałem szukać w internecie. W innych przypadkach zdarzało się, że traciłem czas przeszukując sieć, a potem okazywało się, że w książce wszystko jest. :) In minus - zdarzyło mi się w pewnym momencie, że znalazłem błąd w jednym z przykładów uniemożliwiający poprawne działanie - dlatego daję ocenę "tylko" 5
  Ocena : 5 

Książka naprawdę godna polecenia. Mam już ją kilka lat i jeszcze czasami sięgam po nią.
  Ocena : 4 

Problemem tej książki jest jakość jej tłumaczenia. W wielu miejscach trzeba sięgnąć do oryginału angielskojęzycznego, żeby zrozumieć o co chodzi.
  Ocena : 4 

  Ocena : 4 

Książka jest bardzo przeciętna pod względem składu. Przykładowo omawiana jest tabelka znajdująca się dwie strony dalej, co trochę utrudnia lekturę. Jest cała masa literówek bardziej lub mniej znaczących. Forma tabelek z przykładami jest średnio czytelna. Pod względem merytorycznym jest dość dobra, choć momentami tłumaczenie jest "dziwne". Końcowa ocena: 4.
  Ocena : 4 

Ogólnie korzystam z tej książki programując i mimo, że wiele razy już pisałem programy to wciąż znajduję w niej wciąż nowe rozwiązania swoich problemów i udoskonalenia moich aplikacji w C#. Jednak chciałbym w tym podkreślić, że znalazłem błąd w tej książce w wydaniu 2006 r. na stronie 315. Mianowicie jest tam podany przykład nadpisywania zdarzeń 'nadklas', przez klasy dziedziczące z użyciem metody virtual-nej. Testując ten kod tam zamieszczony odkryłem tam błąd, który może mieć znaczenie w zrozumieniu tego co jest tam napisane. Opis błędu: zdarzenie nad Klasy powinno być 'protected' a nie 'private', ponieważ wywołuje wirtualną metodę oznaczoną poziomem 'protected'(pozwala na wywołanie w danej klasie i klasach potomnych). Aby kompilator mógł to skompilować trzeba zdarzenie ustawić na poziom ochrony 'protected' wtedy program zezwoli na nadpisanie zawartości zdarzenia nadklasy, przez podklasę.
  Ocena : 4 

Witajcie, książka zapowiada się ciekawie. Pamiętajcie, że nie jest to nauka od zera, lektura wymaga znajomości podstaw programowania obiektowego. Uwaga nie jest to również podręcznik nauki Visual Studio 2005 ;). Sam autor poleca edytor tekstowy do pisania programów a następnie kompilowanie z linii poleceń. Książka jest dość trudna tzn. czasem musiałem powtarzać fragmenty aby dobrze wszystko zrozumieć. Ale ogólne wrażenie dobre. A sam język w połączeniu VS 2005 daje potężne możliwości.
  Ocena : 4 

Na +: książka napisana profesjonalnie, zawiera duży ładunek konkretnej wiedzy, obecnie chyba najlepsza pozycja w języku polskim na temat C# i .Net Na -: przede wszystkim jakby wbrew informacji na okładce od początku zawiera odwołania do wersji 1.1 .Net SDK (część opisywanych narzędzi nie istnieje w wersji 2.0), w przypadku wersji 2.0 jest to 2.0.40607 (pół roku przed wydaniem książki była już nowsza wersja - tłumacze się nie popisali).
  Ocena : 4 

Dobra, ale nie dla początkujących.
  Ocena : 3 

Książka rzeczywiście wydaje się ambitnie pretendować do rangi zaawansowanego podręcznika C#. Autor raczej nie skupia się na podstawach absolutnie oczywistych dla średnio zaawansowanego Czytelnika i opisuje poruszane tematy możliwie precyzyjnie.

Niestety dużo chętniej przeczytałbym tę książkę w oryginale (nie mam problemów z j. angielskim i b. dobrze znam j. polski). Bywa, że po prostu ciarki przechodzą po ciele jak się czyta rażące kalki językowe. Pozycja robi wrażenie tłumaczonej na szybko. Literówki i "zjedzone" wyrazy to zjawisko nagminne.

Niestety nie ustrzeżono się także poważnych błędów merytorycznych (np. stwierdzenie, że: "modyfikator protected ma zastosowanie wyłącznie w przypadku klas zagnieżdżonych", strona 102, opis modyfikatora protected)!

Ogólnie zatem dziwi tak dobra ocena wystawiona przez czytelników. Oryginalna dokumentacja C#/.NET jest bardziej kompletna i konkretna.

  Ocena : 3 

zawartość książki - 3/5 Jako osoba, która już ma doświadczenie w programowaniu, nie miałem problemów z czytaniem, autor zwięźle pisze wszystko co trzeba, bez zbędnego wylewania się. Natomiast kody źródłowe - PORAŻKA !!! Raz że z błędami (to akurat problem nie jest taki wielki, bo jak się ma nieco doświadczenia szybko się wyłapie i poprawia), dwa , co gorsza - w cały świat napisane, często bez zapisania wielu potrzebnych rzeczy (może następnym razem autor zacznie pisać po połowie poleceń , zamiast wszystkiego ...). Jest to złe, ponieważ kupując książkę oczekiwałem szybkiego sprintu przez książkę, a w praktyce przez te kody czyta się ją gorzej i wolniej niż książki dla absolutnie początkujących : | . Polecam , i nie - polecam dla ludzi szukającej porządnej encyklopedii języka, nie polecam dla ludzi którzy chcą się z niego uczyć.