Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1224
     PDF

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.:

1)   zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

2)   zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;

3)   zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;

4)   zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;

5)   zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;

6)   zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

7)   zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

8)   zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;

9)   zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

10)  szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;

11)  zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

12)  zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Wydanie 1 poprawione zawiera uzupełnienie w zakresie powoływanej literatury.

 

Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Doskonałe  grono autorskie gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.12.2011 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. oraz 11.2.2012 r.

 

0 Paweł Smoleń, Anna Bartoszewicz, Jolanta Ciak

Zamknij

Wybierz metodę płatności