ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1732
     PDF

Ebook

349,00 zł

Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

Przenieś na półkę

Prawo zobowiązań - część ogólna.
System Prawa Prywatnego. Tom 6

jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej
prawa zobowiązań podjętej w tomie 5.

Aktualny stan prawny

Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo.
Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego
kształtowania w historycznym rozwoju opisywanych instytucji.

Cechy publikacji:

 • kompleksowe omówienie zagadnień prawa zobowiązań, które w poprzednim wydaniu
  ujęte były w dwóch osobnych pozycjach (w tomie oraz wydanym później suplemencie),
 • omówienie obok prawa krajowego także regulacji unijnych oraz odniesienie się do rozwiązań
  przyjętych w innych krajach
  ,
 • przedstawienie propozycji możliwych rozwiązań legislacyjnych na przyszłość.

Książka omawia następujące kwestie:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza (pojęcie i rodzaje
  szkody, związek przyczynowy, naprawienie szkody, ustalenie
  wysokości odszkodowania),
 • bezpodstawne wzbogacenie (jako źródło zobowiązania,
  brak podstawy wzbogacenia, stan wzbogacenia, roszczenie
  o zwrot, wygaśnięcie obowiązku zwrotu),
 • czyny niedozwolone (m.in. odpowiedzialność za własne
  czyny, odpowiedzialność za cudze czyny: wykonawcę
  powierzonej czynności, małoletniego, niepoczytalnego,
  odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
  przedmioty wyrzucone z pomieszczenia),
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy
  wykonywaniu władzy publicznej
  (m.in. rodzaje
  odpowiedzialności: za wydanie niezgodnego z prawem aktu
  normatywnego, za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem
  prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją),
 • odpowiedzialność za produkt (źródła prawa
  międzynarodowego i unijnego, odpowiedzialność za produkt
  niebezpieczny, rękojmia, gwarancja, zbieg podstaw
  odpowiedzialności),
 • wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego
  wykonania zobowiązań
  (wykonanie zobowiązań przez
  spełnienie świadczenia, niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie
  zobowiązania, roszczenia o spełnienie świadczenia),
 • klauzula rebus sic stantibus (w Kodeksie zobowiązań, w Kodeksie cywilnym do 30.9.1990 r., po 30.9.1990 r.,
  według Zasad Europejskiego Prawa Umów),
 • przelew wierzytelności (przedmiot, umowa, skutki, szczególne przypadki: w celu inkasa,
  w celu zabezpieczenia, w miejsce wykonania, w celu zapłaty, faktoring),
 • przejęcie długu (długi podlegające zwalniającemu przejęciu, umowa przejęcia długu, skutki prawne
  przejęcia, przejęcie długu przyszłego, w zobowiązaniach solidarnych, długu związanego z prowadzeniem
  przedsiębiorstwa, kumulatywne przystąpienie do długu),
 • wygaśnięcie zobowiązań (datio in solutum, potrącenie, odnowienie, złożenie przedmiotu świadczenia
  do depozytu sądowego, zwolnienie z długu),
 • skarga pauliańska (konstrukcja, przesłanki: obiektywna i subiektywne, sankcja czynności dokonanej
  z pokrzywdzeniem wierzyciela, porównanie z innymi instytucjami).

Uznane grono autorów

Prezentowany tom pod redakcją prof. UAM dr hab. Adama Olejniczaka jest wynikiem zbiorowego wysiłku
grona autorów - cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych,
reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów
nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

Praktyków prawa:
adwokatów, radców
prawnych, notariuszy
oraz sędziów

Teoretyków prawa

Aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa konkurencji

0 Adam Olejniczak, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności