ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 3 Wydanie: 6 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
675
     PDF
Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacja, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

Tom III:

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Ustawa o Sadzie Najwyższym
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Prawo o ustroju sadów powszechnych
 • Prawo o ustroju sadów administracyjnych
 • Ustawa o prokuraturze
 • Prawo o adwokaturze
 • Kodeks Etyki Adwokackiej
 • Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
 • Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa o radcach prawnych
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego
 • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Ustawa o Trybunale Stanu
 • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności