ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Bezskuteczność czynności prawnej (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Maciej Gutowski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
486
2w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.

Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.

Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:

  • instytucja skargi paulińskiej, ze wskazaniem na przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych oraz wynikające z tego konsekwencje prawne i faktyczne,
  • zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC (ius ad rem),
  • bezskuteczność umowy dożywocia, a także
  • bezskuteczność w Prawie upadłościowym i naprawczym.

Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.

Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:

  • w zakresie prawa pierwokupu,
  • przyrzeczenia publicznego,
  • rękojmi,
  • klauzul abuzywnych.

Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.

W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.

Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.

Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

0 Maciej Gutowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności