Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii

Po prostu XML

Autor: 

Po prostu XML
Ocena:
   3/6  Opinie  (8)
Stron: 272
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion
Cena:
45,00 zł

Druk na żądanie
XML, czyli rozszerzalny język znaczników (eXtensible Markup Language), wywodzący się z tej samej technologii co HTML, ma według założeń lepiej obsługiwać wymianę informacji, gdyż tego wymaga rozwijający się Internet. XML początkowo wymaga więcej uwagi, ale daje też większy zysk po jego poznaniu. Krótko mówiąc w HTML wszyscy mogą coś robić, ale w XML niektórzy mogą zrobić wszystko.

Dzięki tej książce będziesz wiedział, jak zacząć!

Jeśli chcesz szybko poznać źródła siły XML-a, zapoznaj się z najnowszą książką Elisabeth Castro -- jednej z najbardziej popularnych w Polsce autorek książek poświęconych tematyce internetowej.

Książka ta została podzielona na sześć głównych części: Tworzenie XML, DTD, XML Schema, XSLT i XPath, CSS oraz XLink i XPointer.

Wprawdzie istnieje mnóstwo technologii, które można stosować do dokumentów XML, ale jednak w tej książce autorka skupiła się na elementach najbliższym samemu standardowi: XML-u, schematach, przekształceniach, stylach i łączach. Takie tematy musisz poznać, aby zacząć tworzyć własne witryny oparte na XML.

Wprowadzenie (11)
 • Kłopoty z HTML-em (12)
 • Siła XML-a (13)
 • Technologie pomocnicze (14)
 • XML w zastosowaniach (15)
 • O tej książce (16)
 • Czym ta książka nie jest (17)
 • Witryna sieciowa związana z tą książką (18)
Część I XML (19)
Rozdział 1. Tworzenie dokumentów XML (21)
 • Elementy, atrybuty i wartości (22)
 • Zasady tworzenia kodu XML (23)
 • Deklarowanie wersji XML (24)
 • Tworzenie elementu głównego (25)
 • Tworzenie niepustych elementów (26)
 • Zagnieżdżanie elementów (27)
 • Dodawanie atrybutów (28)
 • Użycie elementów pustych (29)
 • Dodawanie komentarzy (30)
 • Wpisywanie pięciu symboli specjalnych (31)
 • Wyświetlanie elementów w postaci tekstu (32)
Część II DTD (33)
Rozdział 2. Tworzenie DTD (35)
 • Deklarowanie wewnętrznej DTD (36)
 • Zapis zewnętrznej DTD (37)
 • Nazywanie zewnętrznej DTD (38)
 • Deklarowanie własnej zewnętrznej DTD (39)
 • Deklarowanie zewnętrznej DTD dostępnej publicznie (40)
Rozdział 3. Definiowanie elementów i atrybutów w DTD (41)
 • Definiowanie elementów (42)
 • Definiowanie elementu zawierającego tylko tekst (44)
 • Definiowanie elementu zawierającego element potomny (45)
 • Definiowanie elementów zawierających sekwencję (46)
 • Definiowanie wyborów (47)
 • Określanie liczby powtórzeń (48)
 • O atrybutach (49)
 • Definiowanie zwykłych atrybutów (50)
 • Definiowanie atrybutów o niepowtarzalnych wartościach (52)
 • Odwoływanie się do atrybutów o niepowtarzalnych wartościach (53)
 • Atrybuty, których wartości mogą być jedynie nazwami XML (54)
Rozdział 4. Encje i notacje w DTD (55)
 • Tworzenie skrótów tekstu (56)
 • Użycie skrótów tekstu (57)
 • Skróty tekstu w plikach zewnętrznych (58)
 • Tworzenie i używanie skrótów DTD (60)
 • Tworzenie encji z nieparsowaną zawartością (62)
 • Włączanie treści nieparsowanej (64)
Część III XML Schema i przestrzenie nazw (67)
Rozdział 5. XML Schema (69)
 • Typy proste i złożone (70)
 • Deklaracje lokalne i globalne (71)
 • Zaczynamy tworzyć prosty schemat (72)
 • Wskazywanie położenia prostego schematu (73)
 • Zapiski dotyczące schematu (74)
Rozdział 6. Definiowanie typów prostych (75)
 • Deklarowanie elementu z typem prostym (76)
 • Użycie typów daty i czasu (78)
 • Użycie typów numerycznych (80)
 • Wprowadzanie własnych typów prostych (81)
 • Użycie anonimowych własnych typów (82)
 • Wskazywanie zbioru dopuszczalnych wartości (83)
 • Określanie wzorca typu prostego (84)
 • Określanie zakresu dopuszczalnych wartości (86)
 • Ograniczanie długości typu prostego (88)
 • Ograniczanie liczby cyfr (89)
 • Tworzenie typów listowych (90)
 • Wstępne definiowanie treści elementu (91)
Rozdział 7. Definiowanie typów złożonych (93)
 • Definiowanie elementów zawierających jedynie inne elementy (94)
 • Żądanie sekwencji elementów (95)
 • Tworzenie wyboru (96)
 • Pozwalanie na pojawianie się elementów w dowolnej kolejności (97)
 • Definiowanie nazwanych grup (98)
 • Odwoływanie się do nazwanej grupy (99)
 • Odwoływanie się do elementów już zdefiniowanych (100)
 • Kontrolowanie liczby wystąpień (101)
 • Definiowanie elementów zawierających tylko tekst (102)
 • Definiowanie elementów pustych (103)
 • Definiowanie elementów z zawartością mieszaną (104)
 • Tworzenie typów złożonych na bazie innych typów złożonych (105)
 • Deklarowanie elementu typu złożonego (106)
 • Elementy z anonimowymi typami złożonymi (107)
 • Deklarowanie atrybutów (108)
 • Atrybuty wymagane (109)
 • Predefiniowana treść atrybutu (110)
 • Definiowanie grup atrybutów (111)
 • Odwoływanie się do grup atrybutów (112)
Rozdział 8. Nazwy przestrzeni w dokumentach XML (113)
 • Tworzenie nazwy przestrzeni nazw (114)
 • Deklarowanie domyślnych przestrzeni nazw (115)
 • Przestrzenie nazw poszczególnych elementów (116)
 • Jak przestrzenie nazw wpływają na atrybuty (118)
 • Przestrzenie nazw, DTD i walidacja (119)
Rozdział 9. Przestrzenie nazw, schematy i walidacja (121)
 • Schematy i przestrzenie nazw (122)
 • Rozwijanie przestrzeni nazw (123)
 • Dodawanie elementów deklarowanych lokalnie (124)
 • Dodawanie poszczególnych elementów zadeklarowanych lokalnie (125)
 • Odwoływanie się do deklaracji z przestrzeni nazw (126)
 • Schemat schematów jako przestrzeń domyślna (128)
 • Przestrzenie nazw i walidacja XML (129)
 • Wskazywanie położenia schematu (130)
 • Schematy w wielu plikach (131)
 • Importowanie fragmentów (132)
Część IV XSLT i XPath (133)
Rozdział 10. XSLT (135)
 • Przekształcanie XML za pomocą XSLT (136)
 • Zaczynamy tworzenie arkusza stylów XSLT (138)
 • Tworzenie reguły węzła głównego (139)
 • Generowanie kodu HTML (140)
 • Dołączanie do wyniku zawartości węzła (142)
 • Tworzenie i wywoływanie reguł (144)
 • Przetwarzanie kolejnych węzłów (146)
 • Warunkowe przetwarzanie węzłów (148)
 • Warunkowy wybór sposobu przetwarzania (149)
 • Sortowanie węzłów przed ich przetwarzaniem (150)
 • Generowanie atrybutów (151)
Rozdział 11. XPath: wzorce i wyrażenia (153)
 • Określanie bieżącego węzła (154)
 • Odwoływanie się do bieżącego węzła (155)
 • Wybieranie węzłów potomnych (156)
 • Wybranie rodzica i rodzeństwa węzła (157)
 • Wybieranie wszystkich węzłów potomnych (158)
 • Nieuwzględnianie bieżącego węzła (159)
 • Wybieranie atrybutów węzła (160)
 • Wybieranie podzbiorów (161)
Rozdział 12. Wyrażenia testowe i funkcje (163)
 • Porównywanie dwóch wartości (164)
 • Sprawdzanie położenia (165)
 • Sumowanie wartości (166)
 • Zliczanie węzłów (167)
 • Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie (168)
 • Formatowanie liczb (169)
 • Zaokrąglanie liczb (170)
 • Wycinanie części napisów (171)
 • Zmiana liter na wielkie (173)
Część V Kaskadowe arkusze stylów (175)
Rozdział 13. Przygotowanie CSS (177)
 • CSS i XML a CSS i HTML (178)
 • CSS1, CSS2 i przeglądarki (178)
 • Anatomia stylu (179)
 • Wskazywanie, czego styl ma dotyczyć (180)
 • Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów (182)
 • Przypisywanie arkusza stylów dokumentowi XML (184)
 • Wiązanie arkusza stylów z dokumentem HTML (186)
 • Użycie wewnętrznych arkuszy stylów (187)
 • Lokalne stosowanie stylów (188)
Rozdział 14. Określanie wyglądu w CSS (189)
 • Elementy blokowe i elementy inline (190)
 • Całkowite ukrywanie elementów (191)
 • Przesuwanie elementu bez zmiany układu (192)
 • Bezwzględne położenie elementów (193)
 • Określanie wysokości i szerokości elementu (194)
 • Obramowanie (195)
 • Wypełnienie dookoła elementu (196)
 • Marginesy wokół elementu (197)
 • Otaczanie elementów tekstem (198)
 • Zablokowanie otaczania tekstem (199)
 • Zmiana koloru (200)
 • Zmiana tła (201)
 • Umieszczanie elementów w trzecim wymiarze (202)
 • Wyrównanie elementów w pionie (203)
 • Sposób traktowania przepełnienia (204)
 • Obcinanie elementu (205)
 • Określanie właściwości list (206)
 • Definiowanie znaków końca strony (208)
Rozdział 15. Formatowanie tekstu w CSS (209)
 • Dobieranie czcionki (210)
 • Włączanie czcionek do strony (211)
 • Pisanie kursywą (212)
 • Stosowanie pogrubienia tekstu (213)
 • Określanie wielkości czcionki (214)
 • Określanie wysokości wiersza (215)
 • Określanie wszystkich właściwości czcionki naraz (216)
 • Ustawianie koloru tekstu (217)
 • Zmiana tła tekstu (218)
 • Określanie wielkości odstępów (219)
 • Wyrównanie tekstu (220)
 • Podkreślanie tekstu (221)
 • Zmiana wielkości liter (222)
Część VI XLink i XPointer (223)
Rozdział 16. Łącza i obrazki: XLink i XPointer (225)
 • Tworzenie łącza prostego (226)
 • Tworzenie zbioru łączy (228)
 • Definiowanie punktów odniesienia (229)
 • Definiowanie połączeń (230)
 • Użycie zbioru łączy (232)
 • Łączenie części pliku (233)
 • Tworzenie najprostszego wskaźnika XPointer (234)
 • Tworzenie zstępujących wskaźników (235)
 • Tworzenie zakresu XPointer (236)
Dodatki (237)
Dodatek A XHTML (239)
 • Jak przeglądarka ma rozpoznać typ dokumentu? (240)
 • Pisanie kodu XHTML (241)
 • Deklarowanie DTD XHTML (242)
Dodatek B Narzędzia XML (243)
 • Walidacja plików XML względem DTD (244)
 • Walidacja względem XML Schema (245)
 • Przekształcanie XML za pomocą procesora XSLT (246)
Dodatek C Symbole specjalne (247)
 • Użycie odwołań do znaków (248)
Dodatek D Kolory w zapisie szesnastkowym (251)
 • Określanie szesnastkowego kodu RGB koloru (252)
Skorowidz (255)
Najczęściej kupowane razem:
Po prostu XML plus API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP plus XML. Szybki start. Wydanie II
Cena zestawu: 107,86 zł 126,90 zł
Oszczędzasz: 19,04 zł (15%)
Dodaj do koszyka
zestaw0 Po prostu XML
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
6
(1)
5
(0)
4
(2)
3
(2)
2
(0)
1
(3)

Liczba ocen: 8

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 6 

  Ocena : 4 

Książka w miarę tania, jednak jej podstawową wadą jest brak 1 rozdziału, który mówiłby jak zastosować XML w praktyce i co w ogóle ten język daje. Tymczasem pojawiają się informacje na ten temat, jednak są one bardzo skąpe. Po przeczytaniu tej ksiązki nie wiem w czym jest on lepszy od HTML i nie chcę znać samych przewidywań ale poznać ten język w praktyce.
  Ocena : 4 

Pracuje z XML/XSL juz kilka lat, ale często zaglądam do tej pozycji, ponieważ ma tu informacje, których potrzebuje w danej chwili. Brakuje jej dokładniejszych opisów, ale na początek nie ma lepszej książki.
  Ocena : 3 

Ogólnie fajnie, że można poznać składnie, ale nie ma żadnego porządnego przykładu, gdzie można poznać zastosowanie tego wynalazku! Zbyt często autorka skacze do informacji, które dopiero pojawiają się na następnych stronach. Ogólnie nawet przyjemnie się czyta!
  Ocena : 3 

Moim zdaniem książka ta jest dość zagmatwana i informacje tutaj zawarte są dość porozrzucane. Gdyby nie to, że wcześniej przeczytałem książkę "Java i XML" to z tej książki niewiele bym wyniósł, bo trzeba się czasami dobrze zastanowić nad tym, o co chodziło autorce.

Denerwujące jest też to, że wyżej wspomniana autorka często odsyła nas do rozdziałów, które są dalej. Jest to dość irytujące szczególnie dla początkującego. I jeszcze jedno uważam, że kolejność przedstawiania treści nie jest może najlepiej dobrana. Ale oczywiście to tylko moje skromne zdanie.

  Ocena : 1 

Chciałem Was ostrzec przed nabywaniem czy nawet zbliżaniem się do tego tytułu. Fakt, książka zaczyna od omówienia XMLa, którego nie czytałem, bo jak XML wygląda to wiem. Dzięki tej książce chciałem lepiej poznać DTD oraz XSD. Pomimo szczerych chęci nie udało się. Autorka tak pokrętnie wyjaśnia wszystko, że nie sposób to zrozumieć. Z wielkimi trudami przyswoiłem wiadomości o DTD, podobnie jak o XSL, ale XSD to męka. Tym bardziej, że nigdzie nie ma dłuższego fragmentu kodu. Tylko parę linijek i na dole podpis. Nie sposób w ten sposób zrozumieć o co chodzi. Tym bardziej przy XSD, gdzie widzi się wyrwane z kontekstu definicje a potem szuka fragmentu kodu, do którego on się odwołuje. Podobnie jak moich przedmówców razi konstrukcja książki i częste odsyłacze w przód i w tył. A rozwiązanie z krokami? Fatalne, po dłuższym czasie człowieka zaczyna ogarniać wrażenie, że książka ta była pisana z myślą o tych, którzy mają problem z przyswajaniem wiadomości. Ze swojej strony zalecam zapoznanie się z pozycją "XML na poważnie". Jest ona droższa, ale zdecydowanie lepsza od tej.
  Ocena : 1 

Książka bardzo słaba, tytuł "po prostu" jest tu nie na miejscu!! Czytanie książki to istne męki, żeby cokolwiek załapać, jeżeli nie masz pojęcia o XML nie warto zaczynać przygody z tym językiem od tej pozycji!!
  Ocena : 1 

Moim zdaniem, książka do bani. Informacje w niej zawarte można by podać przystępniej i zmniejszyć objętość tej książki o chyba 50%. Instrukcje po 10 punktów jak wpisać jedną linijkę kodu są żenujące.