Katalog książek

Wydawnictwo Helion

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. (32) 230-98-63
© Helion 1991-2016

Lauret zaufanych opinii
Język C++. Efektywne programowan...

Język C++. Efektywne programowanie obiektowe

Autor: 

Język C++. Efektywne programowanie obiektowe
Ocena:
   4/6  Opinie  (2)
Stron: 800
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Poznaj metody programowania
stosowane przez profesjonalistów

Programowanie obiektowe jest nierozerwalnie związane z językiem C++. Koncepcje i metody programowania obiektowego, niezbędne do swobodnego posługiwania się tą techniką, pomimo pozornej prostoty są stosunkowo trudne do opanowania. Projektowanie aplikacji w języku C++ wymaga jednak nie tylko znajomości podstawowych zasad programowania obiektowego, ale również wielu innych technik programistycznych. Należy prawidłowo zaplanować strukturę aplikacji, poznać zasady pisania poprawnego kodu i nauczyć się korzystać z notacji UML do modelowania zależności pomiędzy elementami aplikacji.

"C++. Efektywne programowanie obiektowe" to podręcznik przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów C++. Przedstawia metody programowania obiektowego stosowane przez profesjonalistów. Opisuje techniki obiektowe w kontekście rzeczywistych problemów, przed jakimi stają twórcy oprogramowania podczas codziennej pracy.

 • Podstawowe pojęcia i koncepcje programowania obiektowego
 • Abstrakcja danych
 • Notacja UML
 • Zarządzanie pamięcią w programowaniu obiektowym
 • Dziedziczenie
 • Zasady programowania generycznego
 • Obsługa wyjątków
 • Zaawansowane aplikacje obiektowe

Dzięki zawartym w tej książce wiadomościom wykonasz nawet najtrudniejsze zadania programistyczne, wykorzystując techniki obiektowe.

Rekomendacje (13)
Przedmowa (15)
Wstęp (17)
Część I Pojęcia, techniki i aplikacje (21)
Rozdział 1. Czym jest programowanie obiektowe? (23)
 • Pochodzenie (23)
  • Przykład programowania proceduralnego (24)
  • Reprezentacja konta bankowego (25)
  • Bezpieczeństwo konta bankowego (26)
  • Rozwiązywanie problemów w programowaniu obiektowym (27)
 • Wprowadzenie do modelu obiektowego (28)
 • Terminologia (30)
 • Poznajemy komunikaty, metody i zmienne egzemplarza (30)
  • Z czego składa się obiekt? (31)
  • Tworzenie obiektów (32)
 • Co można uznać za klasę? (33)
 • Co nie jest klasą? (34)
 • Cel klasy (35)
 • Więcej o obiektach (36)
  • Stan obiektu (36)
  • Dlaczego stan obiektu jest ważny? (37)
  • Kto kontroluje stan obiektu? (38)
  • Zachowanie obiektu (39)
 • Etapy w konstruowaniu oprogramowania obiektowego (40)
  • Analiza obiektowa (40)
  • Projektowanie obiektowe (41)
 • Programowanie obiektowe (43)
 • Kluczowe elementy modelu obiektowego (43)
 • Paradygmaty i języki programowania obiektowego (45)
 • Jakie wymagania musi spełniać język obiektowy? (46)
 • Zalety modelu obiektowego (47)
 • Podsumowanie (48)
Rozdział 2. Czym jest abstrakcja danych? (49)
 • Analiza projektu odtwarzacza (51)
 • Oddzielanie interfejsu od implementacji (52)
  • Znaczenie interfejsu (52)
 • Dlaczego interfejs obiektu jest tak ważny? (53)
  • Jaki interfejs jest wystarczający? (53)
 • Znaczenie implementacji (54)
 • Ochrona implementacji (54)
 • Jakie są korzyści ukrywania danych? (56)
 • Relacje między interfejsem, implementacją i hermetyzacją danych (57)
 • Środki ostrożności przy hermetyzacji danych (58)
 • Co i kiedy ukrywać? (58)
 • Abstrakcyjne typy danych (59)
 • Implementacja abstrakcyjnego typu danych - stosu (60)
 • Abstrakcja danych w języku C++ (62)
 • Regiony dostępu klasy (63)
 • Niektóre pojęcia związane z klasami (69)
 • Kto jest implementatorem klasy? (70)
 • Implementowanie funkcji składowych (70)
 • Identyfikacja obiektu docelowego w funkcjach składowych (71)
 • Przykładowy program (73)
 • Uwaga skoncentrowana jest na obiekcie (74)
 • Drugi rzut oka na interfejs (75)
 • Czym są bezpieczne klasy wielowątkowe? (76)
 • Zapewnianie niezawodności abstrakcji - niezmienniki i asercje klasy (78)
  • Niezmienniki klasy (79)
  • Warunki wstępne i warunki końcowe (79)
  • Używanie asercji do implementowania niezmienników i warunków (80)
  • Efektywne korzystanie z asercji (81)
 • Sposoby reprezentacji projektów obiektowych (82)
 • Notacja Boocha (83)
 • Relacje między klasami (83)
  • Asocjacja (84)
  • Agregacja (ma-coś) (84)
  • Relacja korzystania (86)
  • Relacja dziedziczenia (jest-czymś) (87)
  • Kategorie klas (88)
 • UML (88)
 • Relacje między klasami (90)
 • Asocjacja (90)
  • Asocjacja jako agregacja (92)
  • Asocjacja typu OR (93)
 • Kompozycja (93)
 • Relacja uogólniania (jest-czymś) (94)
 • Znaczenie relacji ma-coś (95)
 • Podsumowanie (97)
Rozdział 3. Abstrakcja danych w języku C++ (99)
 • Podstawowe informacje o klasie (99)
 • Elementy klasy (100)
  • Regiony dostępu (100)
 • Konstruktor kopiujący (103)
  • Dostęp do danych składowych obiektu - model języka C++ (106)
 • Operacja przypisania (111)
 • Więcej o wskaźniku this i dekorowaniu nazw (116)
 • Metoda stała (const) (118)
 • Jak kompilator implementuje metody stałe? (120)
 • Różnice między klasą a strukturą w języku C++ (120)
 • Co może zawierać klasa? (121)
 • W czasie projektowania najważniejszy jest interfejs klasy (122)
 • Nazwy klas, nazwy metod, typy argumentów i dokumentacja (123)
 • Sposoby przekazywania argumentów z perspektywy klienta (124)
 • Semantyka własności (128)
 • Wybór odpowiedniego sposobu przekazywania argumentu (130)
 • Wartości zwracane przez funkcję (131)
 • Zwracanie referencji (133)
 • Jak napisać bezpieczną pod względem pamięci klasę? (134)
  • Optymalizacja kodu (134)
 • Obowiązki klienta w pracy z klasami i funkcjami (134)
 • Podsumowanie (136)
Rozdział 4. Inicjalizacja i zwalnianie pamięci w programowaniu obiektowym (137)
 • Co to jest inicjalizacja? (137)
  • Inicjalizacja za pomocą konstruktora (139)
  • Reguły pracy z obiektami zagnieżdżonymi (146)
 • Zagadnienia związane z przywracaniem pamięci (146)
  • Śmieci (146)
  • Wiszące referencje (147)
  • Jak zapobiegać powstawaniu śmieci i wiszących referencji? (148)
  • Przywracanie pamięci a projektowanie języka (149)
  • Kiedy powstają śmieci w języku C++? (151)
  • Kiedy obiekt zajmuje zasoby? (152)
 • Przywracanie pamięci w języku C++ (152)
 • Tożsamość obiektów (154)
 • Semantyka kopiowania obiektów (157)
  • Semantyka prostej operacji kopiowania (158)
 • Semantyka przypisywania obiektów (163)
  • Przypisanie jako operacja na l-wartości (166)
 • Semantyka porównywania obiektów (166)
  • Równość obiektów a ekwiwalencja (168)
 • Dlaczego potrzebna jest kontrola kopiowania? (170)
  • Przykład semafora (171)
  • Przykład - serwer licencji (173)
  • Przykład - klasa String (174)
 • Analiza (180)
 • Kopiowanie przy zapisie (182)
  • Kiedy używać zliczania referencji? (188)
  • Podsumowanie kopiowania przy zapisywaniu (188)
 • Klasy i typy (189)
 • Podsumowanie (190)
Rozdział 5. Dziedziczenie (191)
 • Podstawy dziedziczenia (191)
 • Znaczenie relacji dziedziczenia (205)
 • Skutki relacji dziedziczenia (205)
  • Bezpośrednie i pośrednie klasy bazowe (206)
 • Zasada podstawiania polimorficznego (207)
  • Inicjalizacja obiektów klasy bazowej (210)
 • Rozszerzanie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia (213)
 • Podstawowe zalety dziedziczenia (215)
 • Wiązanie dynamiczne, funkcje wirtualne i polimorfizm (216)
  • Co oznacza wiązanie dynamiczne? (219)
  • Obsługa wiązania dynamicznego - funkcje wirtualne (220)
 • Wpływ dziedziczenia na hermetyzację danych (222)
 • Co oznacza polimorfizm? (224)
 • Efektywne stosowanie funkcji wirtualnych (225)
  • Przesłanianie (225)
 • Kiedy potrzeba wirtualnego destruktora? (228)
 • Konstruktory i funkcje wirtualne (231)
 • Uogólnianie-uszczegóławianie (233)
 • Klasy abstrakcyjne (233)
 • Zastosowania klas abstrakcyjnych (237)
  • Zaawansowany przykład klasy abstrakcyjnej - gra w szachy (241)
 • Waga dziedziczenia (249)
 • Efektywne wielokrotne używanie kodu (250)
 • Klient abstrakcyjnej klasy bazowej (253)
 • Podsumowanie zalet dziedziczenia (254)
 • Zagrożenia związane z dziedziczeniem i wiązaniem dynamicznym (256)
  • Jak implementowane są funkcje wirtualne w języku C++? (257)
  • Koszty funkcji wirtualnych (258)
  • Dynamiczne wiązanie i sprawdzanie typu (259)
 • Zbędne używanie dziedziczenia i wiązania dynamicznego (259)
  • Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych (259)
 • Różne sposoby używania funkcji wirtualnych (270)
 • Podsumowanie (272)
Rozdział 6. Dziedziczenie wielokrotne (273)
 • Prosta definicja dziedziczenia wielokrotnego (273)
 • Abstrakcja uniwersytetu (274)
  • Powtórne wykorzystanie kodu z ulepszeniami (278)
 • Znaczenie wielokrotnego dziedziczenia (280)
 • Przykład dziedziczenia wielokrotnego (281)
  • Rozwiązywanie konfliktów nazw w języku C++ (282)
  • Problem z wieloznacznością klas bazowych (285)
 • Podstawowe zalety dziedziczenia wielokrotnego (287)
 • Rozwiązania alternatywne dla dziedziczenia wielokrotnego (287)
  • Pierwsze rozwiązanie alternatywne (287)
  • Drugie rozwiązanie alternatywne (290)
 • Problem powtórnego dziedziczenia (291)
 • Rozwiązanie problemu powtórnego dziedziczenia (295)
  • Dzielenie obiektów za pomocą wirtualnych klas bazowych (295)
  • Zalety wirtualnych klas bazowych (297)
  • Nowe problemy wynikające z użycia wirtualnych klas bazowych (297)
  • Porównanie dziedziczenia wielokrotnego w językach Eiffel i C++ (302)
 • Ogólne problemy z dziedziczeniem (304)
 • Dodawanie statycznych możliwości za pomocą klas mieszanych (306)
  • Definicja klasy mieszanej (306)
  • Kiedy należy używać klas mieszanych? (310)
 • Dynamicznie zmieniająca się sytuacja (311)
  • Elastyczność projektu z klasami pełniącymi różne role (316)
  • Jak używać klas pełniących różne role? (316)
  • Inne rozwiązanie zarządzania rolami (324)
  • Polimorficzne używanie obiektów TUniversityMember (326)
  • Wprowadzanie zmian w istniejących klasach (326)
  • Klasy mieszane a obiekty pełniące role - możliwości zastosowań (328)
 • Wyprowadzenie prywatne w języku C++ (330)
  • Kiedy używać wyprowadzenia prywatnego? (332)
  • Ponowne eksportowanie składowych prywatnej klasy bazowej (334)
  • Alternatywne rozwiązanie dla wyprowadzenia prywatnego - zawieranie (335)
  • Kiedy potrzebne jest prywatne wyprowadzenie? (337)
 • Bardzo użyteczny przykład dotyczący klas mieszanych i wyprowadzenia prywatnego (340)
 • Dziedziczenie a zawieranie (345)
 • Podsumowanie (347)
Rozdział 7. Selektywny eksport z klas (funkcje zaprzyjaźnione) (349)
 • Czego nam potrzeba? (349)
 • Eksport selektywny w języku C++ (350)
 • Konsekwencje związku przyjaźni (353)
 • Zastosowania funkcji niebędących składowymi oraz funkcji zaprzyjaźnionych (357)
  • Przypadek 1. Minimalizowanie silnych interakcji pomiędzy klasami (357)
  • Przypadek 2. Przezwyciężanie problemów składniowych (363)
  • Przypadek 3. Funkcje, które wymagają komunikacji z więcej niż jedną klasą (374)
 • Przewaga funkcji niebędących składowymi (376)
 • Wybór pomiędzy funkcjami zaprzyjaźnionymi a funkcjami składowymi (379)
 • Podsumowanie (380)
Rozdział 8. Przeciążanie operatorów (383)
 • Różnica pomiędzy typami standardowymi a typami definiowanymi przez programistę (383)
 • Czym jest operator przeciążony? (386)
 • Przeciążać czy nie przeciążać - plusy i minusy przeciążania operatorów (388)
  • Bardziej eleganckie abstrakcyjne typy danych (388)
  • Zagmatwane przeciążanie operatorów (389)
  • Brak zrozumienia zasad pierwszeństwa i łączności (389)
 • Operatory przeciążone w języku C++ (392)
 • Inne zastosowanie operatorów ++ oraz -- (397)
  • Operator indeksowania - operator [ ] (399)
 • Rzecz bardziej wyrafinowana - operator dostępu do składowych, czyli -> (405)
 • Operatory jako funkcje składowe lub jako funkcje niebędące składowymi (414)
  • Operatory będące funkcjami składowymi (415)
  • Operatory implementowane w postaci funkcji niebędących składowymi (416)
  • Dlaczego potrzebujemy konwersji? (420)
 • Funkcje konwersji (421)
  • Interakcje pomiędzy konstruktorami konwertującymi a funkcjami konwersji (424)
  • Eliminacja potrzeby tworzenia obiektów tymczasowych (428)
 • Zwracanie wyników z funkcji operatorowych (430)
 • Operator przypisania (435)
 • Podsumowanie (435)
Rozdział 9. Typy generyczne (437)
 • Problem powtarzania kodu (437)
 • Eleganckie rozwiązanie - programowanie generyczne (444)
 • Podstawy typu generycznego (klasy generycznej) (446)
  • Co się dzieje podczas konkretyzacji nowej klasy szablonowej w języku C++? (448)
 • Typy generyczne a powielanie kodu (453)
 • Kontrakt pomiędzy implementatorem klasy generycznej a jej klientami (454)
  • Czy można to uznać za "dobry projekt"? (459)
  • Operatory a funkcje składowe w implementacji klas generycznych (462)
  • Rozwiązanie alternatywne - specjalizacja klas generycznych (464)
 • Specjalizacje szablonów (464)
  • Specjalizacja funkcji składowej szablonu (465)
  • Inne rozwiązanie - wydzielenie operacji porównania obiektów (467)
  • A jeśli nie można zdefiniować specjalizacji określonej funkcji składowej szablonu? (469)
 • Specjalizacja klas szablonowych (470)
 • Koncepcja funkcji generycznych (472)
 • Konkretyzacja klas szablonowych i funkcji składowych w języku C++ (476)
 • Typy generyczne a kontrola typów (482)
 • Generyczność z ograniczeniami i bez ograniczeń (484)
  • Ograniczenia parametrów szablonu w języku C++ (488)
  • Konkretne typy jako parametry szablonu w języku C++ (488)
  • Wartości domyślne parametrów szablonu (490)
 • Nakładanie ograniczeń na parametry szablonu w języku C++ (491)
 • Klasy generyczne a eksport selektywny (494)
 • Dziedziczenie a klasy generyczne (497)
  • Polimorfizm a klasy generyczne (501)
 • Przydatne zastosowania dziedziczenia wraz z klasami generycznymi (504)
  • Podejście typu singleton (504)
 • Ogólna technika kontrolowania tworzenia obiektów (506)
 • Implementacja wskaźników zliczanych (508)
 • Minimalizowanie powielania kodu w przypadku obiektów szablonowych (517)
  • Zapotrzebowanie programu na pamięć (519)
  • Sposoby redukcji rozmiaru kodu szablonowego (519)
 • Klasy szablonowe a ochrona kodu źródłowego (531)
 • Klasy szablonowe w bibliotekach współdzielonych (dynamicznych) (531)
  • Klasy szablonowe w bibliotekach współdzielonych - problem wielokrotnych egzemplarzy (534)
  • Eliminacja wielokrotnie występujących egzemplarzy w bibliotekach współdzielonych (535)
  • Konsolidacja z istniejącymi bibliotekami współdzielonymi (537)
  • Klasy kontenerowe (538)
 • Porównanie klas generycznych i mechanizmu dziedziczenia (539)
 • Podsumowanie (540)
Rozdział 10. W oczekiwaniu nieoczekiwanego (543)
 • Po co obsługiwać sytuacje wyjątkowe? (543)
  • Dlaczego kody błędów nie są wystarczające? (544)
 • Jakie mamy możliwości? (545)
 • Model obsługi wyjątków języka C++ (546)
  • Działanie mechanizmu wyjątków w języku C++ (547)
  • Wpływ bloku kodu chronionego na program (549)
  • Wpływ zgłaszanego wyjątku na program (550)
  • Dynamiczny łańcuch wywołań (551)
  • Obsługa wielu wyjątków (554)
  • Odpowiedzialność klauzuli catch (555)
 • Model wyjątków w języku Eiffel (556)
 • Porównanie modeli wyjątków w językach C++ i Eiffel (560)
 • Efektywne stosowanie wyjątków w C++ (563)
 • Tworzenie hierarchii wyjątków (563)
  • Kolejność klauzul przechwytujących (566)
  • Odporność funkcji na wyjątki (568)
 • Zagadnienia projektowe dotyczące obsługi wyjątków (570)
  • Kiedy zgłaszać wyjątki? (570)
 • Strategie skutecznego zarządzania błędami w projekcie (573)
  • Funkcje nie są zaporami (574)
  • Projektowanie hierarchii wyjątków (575)
 • Zarządzanie zasobami w środowisku wyjątków (578)
  • Automatyzacja zarządzania zasobami (579)
  • Uogólnianie rozwiązania zarządzania zasobami (582)
 • Wyjątki a konstruktory (584)
  • Zwracanie zabezpieczonych zasobów z funkcji (585)
  • Klasa pomocna w zarządzaniu tablicami obiektów (588)
  • Koszt automatycznego zarządzania zasobami (594)
 • Częściowa skuteczność konstruktora (594)
 • Bezpieczne tworzenie tablic z wykorzystaniem wyjątków (595)
 • Podsumowanie (601)
Część II Tworzenie zaawansowanych aplikacji obiektowych (603)
Rozdział 11. Poznawanie abstrakcji danych (605)
 • Ukrywanie szczegółów implementacji abstrakcji (605)
  • Zalety używania uchwytów (609)
  • Wady używania uchwytów (609)
 • Wskaźniki w roli danych składowych (opóźnianie ewaluacji) (613)
 • Kontrolowanie sposobu tworzenia obiektów (616)
  • Wymuszanie stosowania operatora new() (616)
  • Blokowanie stosowania operatora new() (619)
 • Używanie wskaźników i referencji zamiast obiektów zagnieżdżonych (619)
 • Wady stosowania dużych tablic jako zmiennych automatycznych (lub jako danych składowych) (620)
 • Używanie tablic obiektów oraz tablic wskaźników do obiektów (621)
 • Obiekty zamiast wskaźników typów prostych (w danych składowych i wartościach zwracanych przez funkcje składowe) (624)
 • Zgodność z językiem C (627)
 • Rozmiar obiektu a efektywność kodu - szukanie implementacji alternatywnych (629)
 • Unikanie obiektów tymczasowych (632)
 • Inicjalizowanie obiektów konstruktorem kopiującym (633)
 • Efektywne używanie obiektów proxy (lub obiektów zastępczych) (634)
  • Obiekty proxy ułatwiające bezpieczne współdzielenie obiektów (634)
  • Łatwość używania obiektów proxy (637)
  • Obiekty proxy będące zastępcami obiektów zdalnych (638)
  • Inteligentne obiekty proxy dostarczające dodatkowej funkcjonalności (638)
  • Klasy proxy do rozwiązywania problemów składniowych i semantycznych (639)
  • Technika ogólnego indeksowego obiektu proxy (642)
 • Używanie prostych abstrakcji do budowy bardziej złożonych (644)
 • Abstrakcje dające użytkownikom wybór sposobu stosowania klas (645)
 • Podsumowanie (647)
Rozdział 12. Efektywne korzystanie z dziedziczenia (649)
 • Wykorzystanie dziedziczenia w eleganckich implementacjach menu (649)
  • Obsługa menu różnych typów (655)
 • Hermetyzacja szczegółów fazy tworzenia obiektu (656)
 • Koncepcja konstruktorów wirtualnych (658)
 • Funkcje wirtualne i niewirtualne w kontroli protokołu (661)
 • Koncepcja podwójnego rozgłaszania wywołań (670)
 • Projektowanie i implementacja klas kontenerów (677)
 • Projektowanie obsługi różnych kontenerów (679)
 • Implementacja klas kontenerów homogenicznych z użyciem programowania generycznego (691)
  • Cele projektowe (692)
  • Zalety kontenerów homogenicznych opartych na szablonach (697)
  • Wady kontenerów szablonowych (698)
  • Implementacja heterogenicznych kontenerów na podstawie homogenicznych kontenerów wskaźników (698)
 • Przeglądanie kontenerów (701)
  • Iteratory pasywne (702)
 • Iteratory aktywne (705)
  • Iteratory jako obiekty (708)
 • Zarządzanie kolekcjami i iteratorami z punktu widzenia użytkownika (715)
  • Metoda 1. Utworzenie iteratora w kontenerze i przekazanie go użytkownikowi (715)
  • Metoda 2. Zwracanie kopii kontenera, aby użytkownik swobodnie nim manipulował (716)
 • Biblioteka standardowa języka C++ (STL) (718)
  • Kontenery STL (719)
  • Iteratory (720)
  • Algorytmy biblioteki STL (721)
 • Podsumowanie (723)
 • Kod implementujący kontener TArray (724)
Rozdział 13. Wewnętrzny model obiektowy w C++ (735)
 • Efektywna implementacja (735)
 • Reprezentacja obiektów w C++ (735)
  • Obiekty klas pozbawionych funkcji wirtualnych (736)
  • Metody (736)
  • Statyczne dane składowe (738)
  • Konstruktory (738)
 • Klasy z metodami wirtualnymi (739)
  • Rozmieszczenie wskaźnika tablicy vtbl (740)
 • Współużytkowanie tablic funkcji wirtualnych przez biblioteki współdzielone (743)
 • Metody wirtualne a dziedziczenie wielokrotne (bez wirtualnych klas bazowych) (743)
 • Wirtualne klasy bazowe (749)
  • Odwołania do składowych z wirtualnymi klasami bazowymi (750)
  • Wirtualne klasy bazowe z metodami wirtualnymi (752)
 • Implementacja mechanizmu RTTI (informacja o typie w czasie wykonania) (754)
 • Programowanie obiektowe a programowanie z wykorzystaniem obiektów (756)
 • Referencje, wskaźniki i wartości (756)
  • Przypisania referencji i wskaźników (756)
  • Konstruktor kopiujący (758)
  • Zadania konstruktora (758)
 • Zadania konstruktora kopiującego (761)
 • Optymalizacja przekazywania i zwracania obiektów przez wartość (763)
  • Przekazywanie przez wartość (763)
  • Zwracanie przez wartość (765)
 • Inicjalizacja czasu wykonania (768)
 • Podsumowanie (768)
Dodatki (769)
Dodatek A Przestrzenie nazw (771)
  • Deklaracja using (772)
  • Dyrektywa using (773)
  • Przestrzeń nazw std (773)
Dodatek B Bibliografia i lista lektur zalecanych (775)
Skorowidz (779)
6
(0)
5
(1)
4
(0)
3
(1)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 2

Średnia ocena
czytelników

  


okladka
  Ocena : 5 

Książka bardzo dobra dla początkujących - średnio zaawansowanych programistów C++, pozwala na usystematyzowanie i lepsze zrozumienie zasad rządzących efektywnym programowaniem obiektowym w tym języku oraz wyjaśnia ważne zagadnienia z tym związane. Przyjemna w czytaniu i praktyczna. Szybko nabywa się nowe umiejętności. Wymaga znajomość i rozumienia składni samego języka C++.
  Ocena : 3 

Książka ma ładną okładkę ale nic więcej, rozczarowałem się, chociaż może niektórym się spodoba, mnie odstraszył styl kodowania, coś jakby notacja węgierska, przejrzyj kody źródłowe przykładów zanim kupisz.